Actualisering 25-02-2021: GwH arrest nr. nr 23/2021 (B.22 – B.23) vernietigt artikel 48/6, §2, lid 1 en lid 4 Vw. DVZ en RvV moeten originele (identiteits)documenten die zij in bewaring hebben onmiddelijk teruggeven. Nu nam DVZ deze al sinds 2019 niet meer systematisch in bewaring.

Bewaring (identiteits)documenten bij asielinstanties

De Verblijfswet voorziet dat de originele, nationale en internationale documenten die de identiteit of nationaliteit van de verzoeker om internationale bescherming vaststellen, gedurende de volledige duur van de behandeling van het verzoek in bewaring worden gehouden bij de asielinstanties. Ook wanneer deze vervallen zijn.

Andere originele bewijsstukken kunnen ook bewaard worden door de asielinstanties, maar dat hangt af van de beoordeling door het CGVS. 

Je krijgt een ontvangstbewijs met een korte beschrijving van de neergelegde stukken en wanneer je hierom vraagt een kopie. Een kopie is niet mogelijk voor elektronische of digitale bestanden.

De teruggave van de originele documenten kan pas:

  • na een definitieve beslissing over het verzoek om internationale bescherming en
  • op jouw vraag, op vraag van je voogd, of op vraag van je advocaat mits je deze een volmacht bezorgt

Een vervroegde - tijdelijke - teruggave van je identiteitsdocumenten bij DVZ, tijdens de procedure, is enkel mogelijk wanneer je een geldige reden opgeeft waaruit blijkt dat dit noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld voor een huwelijksaangifte of geboorte noodzakelijk zijn. Je dient hiervoor een afspraak te maken door een mailtje te sturen naar cid.teruggavedocumenten@ibz.fgov.be (Nederlands, Frans, Duits of Engels). Het CGVS kan dan vragen nadien de stukken opnieuw neer te leggen.

Uitzondering: volgende documenten worden nooit teruggegeven

  • valse of vervalste stukken 
  • elektronische of digitale bestanden

Teruggave bij een weigeringsbeslissing in geval er geen beroep bij de RvV wordt ingediend

In dat geval worden de originele identiteitsdocumenten aan DVZ overgedragen.  Wanneer je erom vraagt, beslissen zij of de documenten teruggegeven worden, rekening houdende met eventuele preventieve maatregelen of een verwijderingsmaatregel.

Andere stukken worden op verzoek teruggeven. Tot dan blijven ze bij het CGVS.

Teruggave bij een weigeringsbeslissing in geval er een beroep bij de RvV wordt ingediend

In dat geval gaan de originele identiteitsdocumenten naar de RVV.

De andere stukken worden teruggeven op verzoek. Tot dan blijven ze bij het CGVS.

Na een negatieve beslissing van de RVV worden de originele identiteitsdocumenten aan DVZ overgedragen. Wanneer je erom vraagt, beslissen zij of de documenten teruggegeven worden, rekening houdende met eventuele preventieve maatregelen of een verwijderingsmaatregel.

Teruggave bij erkenning als vluchteling

Een geldig internationaal paspoort wordt in principe in bewaring gehouden door het CGVS. Je kan het terugkrijgen als je hierom verzoekt. Als je hier echter geen gegronde reden voor opgeeft, kan dit aanleiding geven tot het heroverweging van de status door het CGVS.De aanvraag gebeurt bij de Dienst Documenten van het CGVS (Cgra-cgvs.IDdoc@ibz.fgov.be).  De documenten zullen dan op afspraak door deze dienst teruggegeven worden. 

Een gegronde reden kan zijn dat je wil reizen naar een land waar het vluchtelingenpaspoort niet aanvaard wordt.

Let op: Als erkend vluchteling mag je niet reizen naar je land van herkomst, noch contact opnemen met de ambassade van je land van herkomst.

Andere originele stukken worden teruggegeven op verzoek. Je kan hiervoor terecht bij de helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS.

Teruggave bij toekenning subsidiaire bescherming

Alle originele stukken worden op verzoek teruggegeven. Dit dien je aan te vragen bij de Dienst Documenten van het CGVS (Cgra-cgvs.IDdoc@ibz.fgov.be).  De documenten zullen dan op afspraak door deze dienst teruggegeven worden. 

Let op: Als je als subsidiair beschermde terugreist naar je land van herkomst, kan je het risico lopen je subsidiaire beschermingsstatus te verliezen.Tijdens de eerste vijf jaar van je verblijf in België, moet je een reis naar je herkomstland ook melden bij de gemeente waar je woont. Contact opnemen met de ambassade van je land van herkomst is wel mogelijk, tenzij de autoriteiten van je herkomstland direct verantwoordelijk zijn voor het vastgesteld risico op ernstige schade.

 

Extra informatie