• Procedure voor de Dienst Vreemdelingenzaken

  De Dienst Vreemdelingenzaken registreert je verzoek om internationale bescherming. Aan de grens of op het grondgebied.

 • Dublin-onderzoek

  Is België verantwoordelijk voor het verzoek om internationale bescherming volgens de Dublin-verordening? De Dienst Vreemdelingenzaken voert het Dublin-onderzoek onmiddellijk na de registratie van je verzoek om internationale bescherming.

 • Persoonlijk onderhoud bij het CGVS

  Na de opstartfase bij de DVZ onderzoekt het CGVS of je een vluchteling bent in de zin van de Conventie van Genève van 1951. Indien dit niet het geval is, gaat het CGVS na of je in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

 • Hoe beoordeelt het CGVS het verzoek om internationale bescherming?

  Het CGVS beoordeelt de waarachtigheid en de geloofwaardigheid van het asielverhaal en toetst het asielverhaal aan de criteria voor het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming.

 • Welke beslissing kan het CGVS nemen?

  Het CGVS kan beslissen het verzoek om internationale bescherming niet in overweging te nemen, niet- ontvankelijk te verklaren, versneld te behandelen, kennelijk ongegrond te verklaren, te beëindigen, de verzoeker als vluchteling te erkennen of de subsidaire beschermingsstatus toe te kennen.

 • Samenhang tussen internationale bescherming en humanitaire regularisatie (9bis)

  Diende je zowel een verzoek om internationale bescherming in als een aanvraag om een regularisatie? Wat als je eerst een definitieve regularisatie krijgt?

Extra informatie