Als je verzoek om internationale bescherming definitief werd afgewezen, dan kan je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) krijgen. Is de termijn van het bevel voorbij? Dan heb je een onwettig verblijf in België. Tenzij je je bevel kan verlengen omwille van humanitaire redenen.

Bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) na afwijzing van je verzoek om internationale bescherming

Word je verzoek om internationale bescherming afgewezen? Dan kan je een BGV krijgen.

Je krijgt een BGV onmiddellijk of enige tijd na de afwijzing van je verzoek afhankelijk van de situatie:
•    DVZ weigert na Dublin-onderzoek: bijlage 25quater of bijlage 26quater
•    CGVS neemt een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van je tweede volgend verzoek om internationale bescherming (derde asielaanvraag): bijlage 13quinquies
•    RvV bevestigt een beslissing tot weigering van het CGVS: bijlage 13quinquies

Weigert DVZ je asielaanvraag na het Dublin-onderzoek? Dan krijg je een bijlage 25quater of een bijlage 26quater. De bijlagen zelf geven je het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten.

Bij negatieve beslissingen van het CGVS wordt het BGV afgeleverd:

  • nadat de beroepstermijn voor de RVV verstreken is zonder dat een beroep werd ingediend
  • nadat de RVV een negatieve beslissing heeft genomen.

Gedurende de hele procedure behoudt de verzoeker dus het attest van immatriculatie (AI), er wordt geen bijlage 35 meer afgeleverd (tenzij je nog een bijlage 35 ontving voor 22 maart 2018, dan kan deze nog steeds verlengd worden).

Pas na het verstrijken van de beroepstermijn of nadat de RVV een negatieve beslissing heeft genomen zal er een BGV afgeleverd worden. De gemeente trekt het AI in.

Alleen bij een tweede volgend verzoek (derde asielaanvraag of verder) wordt er een BGV afgeleverd direct na de beslissing van niet-ontvankelijkheid van het CGVS. Je krijgt dan een bijlage 13quinquies. De bijlage zelf geeft je het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten.

DVZ kan ook beslissen om geen nieuw BGV af te leveren indien je er al één had ontvangen voor je verzoek om internationale bescherming. De uitvoerbaarheid van het eerste BGV wordt dan opgeschort tijdens de behandeling van het verzoek. Na een definitieve beslissing over het verzoek, waartegen geen schorsend beroep meer mogelijk is, herleeft het BGV. Indien DVZ dit nodig acht kan er op dat moment een nieuwe termijn voor vrijwillig vertrek toegekend worden.  

Onwettig verblijf na het verstrijken van de termijn van je BGV en inschrijving in het wachtregister

Het BGV vermeldt de termijn waarbinnen je België moet verlaten. Als die termijn is verstreken, en je bevindt je nog steeds op het grondgebied, dan heb je een onwettig verblijf in België. Je kan dan worden opgesloten in een gesloten centrum met het oog op een verwijdering van het grondgebied.

Als afgewezen verzoeker om internationale bescherming blijf je ingeschreven in het wachtregister, ook als je verblijf onwettig is. Wanneer de gemeente op de hoogte wordt gebracht van de definitieve beslissing tot weigering van het verzoek om internationale bescherming, moet de gemeente regelmatig overgaan tot controles om na te gaan of je nog op het inschrijvingsadres verblijft. Je wordt pas van ambtswege geschrapt wanneer je daadwerkelijk het grondgebied verlaten hebt. Bijvoorbeeld wanneer je gedwongen of vrijwillig vertrokken bent. De loutere afgifte van een BGV, rechtvaardigt geen schrapping uit het wachtregister.

Je kan via de gemeente wijzigingen laten aanbrengen in het wachtregister, bijvoorbeeld een adreswijziging of een inschrijving van je kind. Als je ambtshalve geschrapt bent, dan moet je eerst de annulering van de schrapping vragen. Elke vreemdeling die is ingeschreven in het wachtregister, kan een uittreksel uit het wachtregister opvragen, bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling. Let wel, de gemeente mag pas een uittreksel afgeven uit het wachtregister nadat zij de verblijfplaats van de betrokkene heeft nagegaan. Uitzondering: van zodra jou een BGV werd betekend, kan je geen uittreksel meer uit het wachtregister worden afgeleverd, tenzij je een opschortend beroep bij de RvV tegen het BGV hebt ingesteld.

Verlenging van je BGV omwille van humanitaire omstandigheden

Je kan een tijdelijke verlenging van het BGV krijgen bij:
•    ernstige ziekte
•    tijdelijke onverwijderbaarheid
•    schoolgaande kinderen vanaf het begin van de paasvakantie tot 30 juni
•    het afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek
•    vanaf 7 maanden zwangerschap tot 2 maanden na de bevalling
•    …
Je doet een gemotiveerde aanvraag om verlenging van het BGV bij DVZ. Je doet dit best per aangetekende zending, maar het kan ook per mail of per fax. Je voegt hier de bewijzen toe over jouw situatie zoals een medisch attest, het inschrijvingsbewijs van de school, een attest met de uitgerekende bevallingsdatum, de geboorteakte, of je bewijs dat je een vrijwillige terugkeer (REAB) hebt getekend.

Niet-terugleidingsclausule (NTC)

In sommige gevallen kent het CGVS een niet-terugleidingsclausule (NTC) toe. Dat is een niet-bindend advies over het risico bij terugkeer bij alle beslissingen over intrekking en uitsluiting van de internationale beschermingsstatus.

Extra informatie

 

  • Deze teksten zijn aangeleverd door juristen vanHome
  • Juridische Helpdesk (toets 2 - asielrecht wordt beantwoord door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)