Tijdens de asielprocedure

Binnen de 8 werkdagen na de indiening van je verzoek om internationale bescherming (of na toelating tot binnenkomst als de asielaanvraag aan de grens gebeurde) moet je je aanmelden bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Na inzage van de bijlage 26 of 25 en controle van de effectieve verblijfplaats, overhandigt het gemeentebestuur je een attest van immatriculatie (AI) met een geldigheidsduur van 4 maanden. Het wordt verlengd met telkens 8 maanden tot aan de definitieve afsluiting van je asielprocedure en dus tot wanneer er geen automatisch schorsend beroep meer mogelijk is bij de RVV of wanneer de RVV een weigeringsbeslissing heeft genomen, en er je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) werd afgeleverd. De termijn van verlengingen van het AI is niet wettelijk bepaald, maar gebeurt per vier maanden.

Bij een volgende verzoek om internationale bescherming ontvang je een bijlage 26quinquies van DVZ, die verlengd wordt door DVZ tot er een beslissing van ontvankelijkheid van je verzoek is.

 • Wanneer het verzoek ontvankelijk is, ontvang je een AI met een geldigheidsduur van 4 maanden. Daarna wordt het AI telkens met 8 maanden verlengd zolang het onderzoek verder loopt bij CGVS of RvV.
 • Wanneer het onontvankelijk is, blijft de bijlage 26quinquies in het bezit van de verzoeker gedurende de beroepstermijn en het eventuele beroep voor de RvV, tenzij het om een tweede volgend verzoek (derde asielaanvraag) gaat. De bijlage 26quinquies wordt niet meer verlengd in deze fase.

Je wordt ingeschreven in het wachtregister.

Na toekenning van het subsidiair beschermingsstatuut

Tijdelijk verblijfsrecht

Je krijgt een tijdelijk verblijfsrecht als je het subsidiair beschermingsstatuut hebt. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft de instructie aan de gemeente om je in het vreemdelingenregister in te schrijven. Je attest van immatriculatie wordt ingetrokken en je krijgt een elektronische A kaart.

Als je geen geldige identiteitsdocumenten kan voorleggen, dan moet de gemeente je inschrijven op basis van de identiteitsgegevens die vermeld zijn in de instructie van DVZ.

De elektronische A kaart is één jaar geldig. Daarna moet je zelf tijdig - minstens een maand voor het aflopen van de geldigheidsduur - een vernieuwing aanvragen. De gemeente zal je elektronische A kaart met 2 jaar vernieuwen. Na 2 jaar kan je opnieuw een vernieuwing voor 2 jaar aanvragen.

Personen met subsidiaire beschermingsstatus, moeten tijdens hun beperkt verblijfsrecht de gemeente verwittigen wanneer zij van plan zijn om naar hun land van herkomst te reizen. Hetzelfde geldt voor staatlozen die wensen terug te keren naar hun land van gewoonlijk verblijf.
De gemeente geeft deze informatie door aan DVZ, die op haar beurt het CGVS onmiddellijk op de hoogte brengt. Opgelet: het CGVS verleent niet langer toestemming om te reizen naar het land van herkomst, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Alsnog terugreizen kan leiden tot een heroverweging van hun status.

Definitief verblijfsrecht na 5 jaar tijdelijk verblijf

Je krijgt een definitief verblijf na 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de indiening van je verzoek om internationale bescherming, op voorwaarde dat het CGVS je statuut in die periode niet introk.

De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van de daadwerkelijke indiening van je verzoek om internationale bescherming. De behandelingsperiode van je verzoek om internationale bescherming vanaf de afgifte van de bijlage 26 of 25 telt dus ook mee.

Je krijgt een elektronische B kaart. De elektronische B kaart moet je op eigen initiatief aanvragen bij je gemeente.  

Na erkenning als vluchteling

Je krijgt eerst een verblijf van beperkte duur. Je ontvangt een elektronische A kaart die vijf jaar geldig is vanaf de datum van de erkenningsbeslissing van het CGVS. Op de vreemdelingenkaarten afgeleverd voor 11 oktober 2021 staat onder nationaliteit 'Vluchteling' vermeld. Op de kaarten die sinds 11 oktober 2021 afgeleverd zijn, staat in de plaats van de drieletterige landcode 'XXB' vermeld.

Definitief verblijfsrecht na 5 jaar tijdelijk verblijf

Na vijf jaar, te rekenen vanaf het indienen van je verzoek om internationale bescherming (vanaf de afgifte van de bijlage 25 of 26), krijg je als erkend vluchteling een verblijf van onbeperkte duur. Hiertoe moet je je op eigen initiatief tot je gemeente richten om je elektronische B kaart aan te vragen.

Als erkend vluchteling mag je geen contact opnemen met de autoriteiten van je land, noch terugreizen naar je land van herkomst. Dit kan leiden tot het intrekken of opheffen van de status als erkend vluchteling. Erkende vluchtelingen moeten tijdens hun beperkt verblijfsrecht de gemeente verwittigen wanneer zij van plan zijn om naar hun land van herkomst te reizen. Hetzelfde geldt voor staatlozen die wensen terug te keren naar hun land van gewoonlijk verblijf.

De gemeente geeft deze informatie door aan DVZ, die op haar beurt het CGVS onmiddellijk op de hoogte brengt. Dit kan leiden tot een heroverweging van hun status.

Je kan bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS onder andere deze documenten schriftelijk (per post, mail of fax) aanvragen:

 • getuigschrift van geboorte als je geen geboorteakte in je land van geboorte kan bekomen
 • getuigschrift van huwelijk, als beide partners in België verblijven
 • getuigschrift van echtscheiding
 • getuigschrift van weduwschap
 • verklaring van de burgerlijke staat
 • kopie van gezinssamenstelling
 • attest over de status van vluchteling

Beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Tijdens de beroepstermijn en tijdens het hangende beroep tegen beslissingen van het CGVS voor de RvV wordt je attest van immatriculatie verder verlengd. Er wordt sinds de wetswijziging die van kracht is sinds 22 maart 2018 geen gebruik meer gemaakt van een bijlage 35. De bijlage 35 afgeleverd voor 22 maart 2018 wordt wel nog verlengd tot het einde van de beroepsprocedure. DVZ heeft immers beslist dat de asielzoekers die nu nog in het bezit zijn van een bijlage 35 enkel een verlenging daarvan kunnen krijgen, en geen AI. 

Na een eventuele negatieve beslissing van de RvV krijg je een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies) en wordt je attest van immatriculatie (of bijlage 35 bij oude asielberoepen) ingetrokken door de gemeente. De bijlage 13quinquies wordt rechtstreeks betekend op je gekozen woonplaats.

Bij niet-ontvankelijkheid van een eerste volgend verzoek (tweede asielaanvraag) blijft de bijlage 26quinquies in het bezit van de verzoeker gedurende de beroepstermijn en het eventuele beroep voor de RvV. Deze bijlage 26 quinquies wordt niet meer verlengd in deze fase.

Bij niet-ontvankelijkheid van een tweede volgend verzoek (derde asielaanvraag) krijg je direct na de beslissing van het CGVS een BGV. 

Extra informatie

 

 • Deze teksten zijn aangeleverd door juristen vanHome
 • Juridische Helpdesk (toets 2 - asielrecht wordt beantwoord door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen)