Verschillende rechtbanken zijn bevoegd voor zaken over verblijfsrecht, opsluiting en uitwijzing.

We bespreken hieronder de beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), Raad van State (RvS), de rechtbank van eerste aanleg en de onderzoeksgerechten.

Beroepsmogelijkheden bij de RvV

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratieve rechtbank. De RvV is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van:

  • de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
  • de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Beroep in volle rechtsmacht 

Ga je niet akkoord met een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen over je asielaanvraag? Tegen de meeste asielbeslissingen kan je een beroep in volle rechtsmacht indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Lees meer over de beroepsmogelijkheden in de asielprocedure.

Annulatie- en schorsingsberoep 

Tegen beslissingen in niet-asielzaken en tegen bepaalde beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in asielzaken kan je bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatie- of schorsingsberoep indienen. Bijvoorbeeld tegen:

  • een weigering of intrekking van verblijf
  • een uitwijzingsbeslissing
  • een inreisverbod

Cassatieberoep bij de RvS

Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen je beroep verworpen heeft, kan je uitzonderlijk nog een cassatieberoep indienen bij de Raad van State. De Raad van State kan echter geen uitspraak doen over de feiten. Het kan alleen nagaan of het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wettig is.

Voorlopige maatregelen bij de rechtbank van eerste aanleg

Uitzonderlijk kan je bij de burgerlijke rechter dringende en voorlopige maatregelen vragen via een procedure in kort geding. Hiermee kan je de Dienst Vreemdelingenzaken in bepaalde situaties dwingen om een beslissing te nemen of een repatriëring uit te stellen.

Verzoek tot vrijlating bij onderzoeksgerechten

Tegen een beslissing tot opsluiting in het kader van een uitwijzing, kan je beroep instellen bij de Raadkamer. De Raadkamer beslist in eerste aanleg. Je kan hoger beroep instellen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Nadien kan je eventueel nog een cassatieberoep instellen bij het Hof van Cassatie. Lees meer over de beroepsmogelijkheden tegen opsluiting

Extra informatie