Hoe dien je een aanvraag tot vestiging in?

Je kan de vestiging aanvragen bij de gemeente van je verblijfplaats. De gemeente registreert je aanvraag via de bijlage 16. De gemeente controleert:

  • of je een verblijfsrecht hebt van onbepaalde duur, en
  • of je identiteit is vastgesteld. Werd je identiteit nooit eerder vastgesteld (bij een vorige verblijfsprocedure) dan moet je aan de gemeente (voor het eerst) een geldig paspoort voorleggen. Het gaat om vreemdelingen met de vermelding 'DECL' op hun verblijfskaart, van wie de identiteit in het verleden louter vastgesteld werd op basis van een verklaring. Zij zullen eerst een geldig paspoort moeten voorleggen, tenzij ze aantonen dat ze dit onmogelijk kunnen bekomen.

Heb je geen verblijfsrecht van onbepaalde duur of leg je geen geldig paspoort voor wanneer dit vereist is, dan neemt de gemeente jouw aanvraag niet in overweging en krijg je een bijlage 16ter.

Heb je wel een verblijfsrecht van onbepaalde duur en kan je een geldig paspoort voorleggen wanneer dit vereist is, dan stuurt de gemeente jouw aanvraag door naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en ontvang je een bewijs van je aanvraag in de vorm van een bijlage 16bis.

Een aanvraag voor de status van langdurig ingezetene geldt automatisch ook als aanvraag voor een machtiging tot vestiging.

Hoe wordt je aanvraag tot vestiging behandeld?

DVZ heeft vijf maanden de tijd vanaf de bijlage 16bis om je aanvraag te onderzoeken en een beslissing ten gronde te nemen.

In afwachting van de behandeling van je aanvraag behoud je je elektronische B kaart. Als de geldigheidsduur van die kaart verloopt tijdens de behandeling van de aanvraag, krijg je tijdelijk een bijlage 15.

Welk verblijfsdocument krijg je als je aanvraag goedgekeurd wordt?

Bij een positieve beslissing of als DVZ geen enkele beslissing ter kennis brengt van de gemeente binnen vijf maanden te rekenen vanaf de bijlage 16bis, geeft de gemeente je een 'identiteitskaart voor vreemdeling' af in de vorm van een elektronische K kaart. Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.

De K kaart is vijf jaar geldig en vernieuwbaar. De machtiging tot vestiging zelf is van onbeperkte duur.

Welk document krijg je als je aanvraag geweigerd wordt?

Bij een negatieve beslissing krijgt je een bijlage 17.

Deze bijlage 17 heeft niet tot gevolg dat je je recht op onbeperkt verblijf in België verliest. Je blijft in het bezit van je elektronische B kaart.

Tegen een weigeringsbeslissing kan je een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Verlies vestiging na fraude

De machtiging tot vestiging kan achteraf ingetrokken worden wanneer blijkt dat je valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt hebt, fraude gepleegd hebt, of andere onwettige middelen gebruikt hebt, die bijgedragen hebben tot het bekomen van je machtiging tot vestiging. 

Vooraleer DVZ je machtiging tot vestiging eventueel intrekt, moet hij altijd rekening houden met de volgende elementen:

  • de aard en hechtheid van je gezinsband
  • de duur van je verblijf  in België
  • je familiale, sociale of culturele banden met je herkomstland

Een eventuele intrekking van je vestiging gaat gepaard met een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten.

Tegen beide beslissingen kan je een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Extra informatie