Een gunst zonder bij wet omschreven voorwaarden

Heb je geen recht op verblijf in België, dan kan je soms toch naar hier komen met een humanitair visum. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan uitzonderlijk een humanitair visum toekennen op basis van artikel 9 Verblijfswet. Het humanitair visum is een gunst, geen recht. Voor de toekenning ervan zijn er geen voorwaarden bij wet bepaald. De DVZ heeft een grote beoordelingsmarge en beoordeelt elke aanvraag op individuele basis.

Uit de praktijk blijkt dat de aanvraag voor een humanitair visum in bepaalde situaties een grotere slaagkans heeft. Het gaat veelal om familieleden die net buiten het toepassingsgebied van het recht op gezinshereniging vallen. De slaagkansen liggen het hoogst wanneer het gaat om familieleden van erkend vluchtelingen of subsidiair beschermden. 

Het gaat bijvoorbeeld om volgende familieleden: 

  • Echtgenoot op basis van een niet erkend religieus of gewoonterechtelijk huwelijk 

  • Broers en zussen van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling met internationale bescherming (waarbij tevens de ouders van de niet-begeleide minderjarige een gezinshereniging vragen) 

  • Meerderjarige dochter of zoon van een derdelander met wettig verblijf in België 

  • Meer uitzonderlijke situaties zoals een ouder met hoge leeftijd, in geïsoleerde situatie; feitelijk geadopteerde kinderen; kinderen onder buitenlandse voogdij of adoptie 

Deze lijst is niet exhaustief. Deze webpagina zal in de nabije toekomst aangevuld worden met meer informatie per categorie. 
 
Uit ervaring blijkt dat de slaagkans in hoofdzaak bepaald wordt door de band met België, maar ook de veiligheidssituatie speelt een rol. Deze kan als extra humanitair argument toegevoegd worden aan de aanvraag. Ook het feit dat de referentiepersoon in België over voldoende bestaansmiddelen beschikt, blijkt een positieve rol te spelen.
 

DVZ beoordeelt elke aanvraag discretionair op individuele basis. De voorwaarden zijn niet bij wet omschreven. Een goed onderbouwde aanvraag, ondersteund met relevante documenten is daarom cruciaal. Het is aan te raden om beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat of gespecialiseerde hulpverlener voor het inschatten van de slaagkansen en het opstellen van de aanvraag.  

De aanvraagprocedure in hoofdlijnen

Je vraagt een humanitair visum aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke post voor je herkomstland. Als familielid van een erkend vluchteling of subsidiair beschermde kan je de aanvraag indienen bij eender welke Belgische diplomatieke post.

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je een administratieve bijdrage van 366 euro betalen. 

Er is geen maximum termijn voorzien voor de behandeling van een humanitair visum. DVZ behandelt de aanvraag van bepaalde categorieën prioritair. Dit zijn bijvoorbeeld de aanvragen voor minderjarige broertjes of zusjes van een niet-begeleide minderjarige met internationale bescherming.

De Belgische diplomatieke post bezorgt je de beslissing van DVZ. Tegen een weigeringsbeslissing kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Bij een positieve beslissing - een machtiging tot verblijf - krijg je een visum D waarmee je naar België kan reizen. Je dient je binnen 8 dagen na je aankomst in België bij de gemeente aan te bieden met je humanitair visum. De gemeente levert je een bijlage 15 af, in afwachting van de woonstcontrole. Nadien schrijft de gemeente je in in het vreemdelingenregister en krijg je een elektronische A kaart. 

Een voorwaardelijk verblijfsrecht van beperkte duur

DVZ kan een positieve beslissing aan voorwaarden verbinden. In de beslissing ‘machtiging tot verblijf’ van DVZ staan de duur van de machtiging en de voorwaarden voor verlenging die op jou van toepassing zijn.

Als je je A kaart wil vernieuwen moet je hiertoe een aanvraag bij de gemeente doen tussen de 40ste en de 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. Daarbij moet je de nodige bewijsstukken toevoegen om aan te tonen dat je voldoet aan de bij de beslissing meegedeelde voorwaarden.

Als niet aan de voorwaarden voldaan is kan DVZ een einde maken aan je verblijfsrecht. Je kan hiertegen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wanneer je na 5 jaar nog steeds aan de voorwaarden voldoet, kan je een onbeperkt verblijfsrecht bekomen bij de zesde verlenging. Wanneer DVZ van mening is dat niet alle voorwaarden vervuld zijn, kan ervoor gekozen worden om opnieuw een A kaart af te leveren.

Extra informatie