Wie komt in aanmerking voor een humanitair visum?

Het moet het gaan om verlaten verklaarde kinderen of weeskinderen.

Je hebt als pleegkind geen recht op gezinshereniging omdat er geen juridische afstammingsband bestaat tussen het pleegkind en de voogd.

De DVZ kan een visum verlenen om humanitaire redenen op basis van artikel 9 Verblijfswet.

Welke documenten moet je overmaken?

Je moet de documenten overmaken aan de Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Je moet verschillende documenten overmaken:

 • Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten
 • Documenten van de voogd
 • Documenten van het kind
 • Andere documenten

Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 363 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag.

Je bent daarvan vrijgesteld indien je een begunstigde bent van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije, of als je erkend werd als staatloze door de familierechtbank.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je in ieder geval je naam, voornaam, en geboortedatum. Idealiter vermeld je ook je nationaliteit en de reden van je verblijf. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel9Wet 15.12.1980.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Documenten van de voogd

Het gaat om deze documenten van de voogd:

 • een kopie van het identiteitsdocument
 • eventueel een kopie van de verblijfsvergunning, als hij geen Belg is
 • een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis), ondertekend door de voogd
 • attest gezinssamenstelling
 • een bewijs van goed gedrag en zeden
 • het bewijs dat het kind reeds ten laste is
 • het bewijs van de band met het kind

Documenten van het kind

Het gaat om deze documenten van het kind:

 • een geldig nationaal paspoort dat ten minste 12 maanden geldig is en waarin een visum aangebracht kan worden
 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte van het kind of het pleegkind
 • een medisch attest dat niet ouder is dan 6 maanden

Andere documenten

Het gaat om deze documenten:

 • een letterlijk afschrift van de beslissing waarbij het kind onder de voogdij of onder bewaring werd geplaatst van de persoon die het naar België wenst te halen
 • de toelating van de bevoegde nationale autoriteiten dat het kind definitief het land mag verlaten, tenzij dat uitdrukkelijk in de voogdijbeslissing wordt vermeld
 • een authentieke akte waarin de biologische ouders, of de persoon die het ouderlijk gezag of een vorige voogdij uitoefende, toestemming geven dat het kind het land mag verlaten, tenzij dat al uitdrukkelijk in de voogdijbeslissing wordt vermeld, of een authentieke akte van verlatenverklaring, of een overlijdensakte van de ouders
 • het bewijs dat er in het land van oorsprong, geen andere familieleden, tot en met de derde graad, voor het kind kunnen zorgen

Hoe verloopt de procedure?

De diplomatieke post controleert eerst of je je bijdrage in de administratieve kosten betaald hebt.

Bij je aanvraag leg je het bewijs voor dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt.
Leg je geen betalingsbewijs voor, en kan je niet aantonen dat je behoort tot één van de vrijgestelde categorieën, dan verklaart de ambassade of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een  bijlage 42- beslissing van niet-ontvankelijkheid.  
Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) de tijd om het resterende bedrag te storten. Stelt de ambassade of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard.  
De ambassade stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Vervolgens stuurt zij het dossier door naar de DVZ in Brussel die een beslissing neemt. De DVZ beoordeelt elk dossier individueel.

Als de DVZ het visum toekent, dan moet de voogd het kind binnen de 8 dagen na aankomst in België aanmelden bij de gemeente van de woonplaats. Na woonstcontrole schrijft de gemeente het kind in het Rijksregister in en geeft het een verblijfsvergunning af.

Extra informatie