Ben je een meerderjarig kind van een vreemdeling met verblijfsrecht in België, dan kan je in principe niet met gezinshereniging naar België komen. In sommige gevallen, wanneer je alleen achter blijft in je herkomstland, levert de DVZ toch een humanitair visum af.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent ten laste van de ouder die je wil vervoegen.

Je maakt deel uit van het gezin van de ouder die je wil vervoegen en je hebt geen eigen gezin.

Je blijft alleen achter in het herkomstland.

Welke documenten moet je voorleggen?

Je moet documenten overmaken aan de Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Je moet deze documenten voorleggen:

 • Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten
 • een geldig nationaal paspoort  
 • een geboorte- of adoptieakte als bewijs van afstamming van de ouder
 • een kopie van de verblijfsvergunning van je ouder in België  
 • bewijs dat je als meerderjarig kind ten laste bent van de ouder die je wil vervoegen.   
 • een attest van ongehuwd zijn en een attest van gezinssamenstelling. Je moet bewijzen dat je deel uitmaakt van het gezin van de ouder die je wil vervoegen en je geen eigen gezin hebt 
 • een attest van goed gedrag en zeden    
 • bewijs dat je alleen achterblijft in het herkomstland als je geen humanitair visum krijgt
 • eventuele andere, bijkomende documenten 

Heb je een buitenlandse akte? Dan kan het zijn dat je die moet legaliseren of met apostille laten voorzien. En moet je die akte laten vertalen door een beëdigd vertaler. Een buitenlandse geboorte- of adoptieakte moet erkend worden door België.

Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 363 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag.

Je bent daarvan vrijgesteld indien je een begunstigde bent van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije, of als je erkend werd als staatloze door de familierechtbank.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je in ieder geval je naam, voornaam, en geboortedatum. Idealiter vermeld je ook je nationaliteit en de reden van je verblijf. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel9Wet 15.12.1980.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Hoe bewijs je dat je 'ten laste' bent?

Je kan het bewijs dat je als meerderjarig kind ten laste bent van de ouder die je wil vervoegen leveren met:   

 • bankuitreksels met geldoverschrijvingen op jouw rekening
 • een bewijs van het inkomen van je ouder die je vervoegt. De ouder moet voldoende bestaansmiddelen hebben om niet ten laste te vallen van het OCMW.
 • een bewijs van jouw inkomen. Je mag niet werken

Hoe verloopt de procedure?

De Belgische diplomatieke post neemt alle documenten in ontvanst.

Eerst controleert de ambassade of je je bijdrage in administratieve kosten betaalt hebt.  Vervolgens stuurt deze post je dossier door naar Bureau Lang Verblijf van DVZ in Brussel, die een beslissing neemt.

Bijdrage in administratieve kosten

Bij je aanvraag voor een humanitair visum op de diplomatieke post leg je het bewijs voor dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt.
Leg je geen betalingsbewijs voor, en kan je niet aantonen dat je behoort tot één van de vrijgestelde categorieën, dan verklaart de ambassade of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een  bijlage 42- beslissing van niet-ontvankelijkheid.  
Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) de tijd om het resterende bedrag te storten. Stelt de ambassade of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard.  
De ambassade stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Elektronische A kaart na aankomst in België

Bij een positieve beslissing krijg je een visum D voor een lang verblijf in België. Na aankomst in België moet je je binnen de 8 dagen aanmelden bij de gemeente van de woonplaats. Na een woonstcontrole schrijft de gemeente je in in het Rijksregister. De gemeente geeft een elektronische A kaart af.

De vernieuwing van de A kaart kan afhankelijk gemaakt worden van de voorwaarde dat je werkt en niet ten laste valt van het OCMW.

Extra informatie