Heb je een bijzondere band met een Belg of een vreemdeling met een legaal verblijf in België? Dan kom je in aanmerking voor een humanitair visum. 

Je zou hier de eerbiediging van het recht op een familie- en gezinsleven kunnen inroepen (artikel 8 EVRM).

Vroeger was de algemene rechtsopvatting dat artikel 8 EVRM niet kon gebruikt worden om een staat te verplichten om iemand die zich in het buitenland bevindt de toegang tot het grondgebied te verlenen. Een aanvraag van een achtergebleven gezinslid van een naar België geëmigreerd gezin had dan ook weinig kans op slagen.

In het arrest 'Sen' zorgde het Europees Hof van de Rechten van de Mens voor een kentering. Het EHRM besliste dat Nederland een in Turkije achtergebleven meisje moest toelaten tot het grondgebied, zodat dit meisje een gezinsleven zou kunnen hebben met haar in Nederland wonende Turkse familie.

De DVZ en de Belgische rechtbanken passen het arrest 'Sen' zeker niet altijd toe.

 

Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 363 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag.

Je bent daarvan vrijgesteld indien je een begunstigde bent van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije, of als je erkend werd als staatloze door de familierechtbank. 

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je in ieder geval je naam, voornaam, en geboortedatum. Idealiter vermeld je ook je nationaliteit en de reden van je verblijf. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel9Wet 15.12.1980.

Als bewijs van betaling kan je bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post voorleggen.

Extra informatie