Als DVZ je aanvraag voor een humanitair visum goedkeurt, dan krijg je gedurende vijf jaar een beperkt verblijfsrecht in de vorm van een A kaart, die je doorgaans jaarlijks moet vernieuwen. De termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de afgifte van de eerste A kaart.

In de beslissing ‘machtiging tot verblijf’ van DVZ zijn de duur van de machtiging en de voorwaarden voor vernieuwing die op jou van toepassing zijn, vermeld. Deze beslissing kan je onder andere bij DVZ opvragen.

De verlengingsvoorwaarden die in bovenbeschreven situaties meestal worden opgelegd zijn:

  • ­geen inbreuk maken op de nationale openbare orde of openbare veiligheid
  • bewijs van samenwoonst met de referentiepersoon
  • bewijs van studies, opleidingen of werk
  • niet (meer) ten laste vallen van de Belgische publieke diensten
  • bewijs van de wil om zich in de Belgische samenleving te integreren, conform artikel 1/2 §3 van de wet van 15/12/1980.

Als je je A kaart wil vernieuwen moet je hiertoe een aanvraag bij de gemeente doen tussen 40ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de kaart. Daarbij moet je de nodige bewijsstukken toevoegen om aan te tonen dat je voldoet aan de bij beslissing meegedeelde voorwaarden.

De gemeente stuurt je aanvraag tot vernieuwing van het verblijf naar DVZ. In het geval waar je je tijdig hebt aangeboden, maar DVZ nog geen beslissing heeft genomen op het moment dat je A kaart vervalt, levert de gemeente een bijlage 15 af om deze termijn te overbruggen.

Als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan DVZ een einde maken aan je verblijfsrecht.

Je kan hiertegen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wanneer je na 5 jaar nog steeds aan de voorwaarden voldoet, kán DVZ je een onbeperkt verblijfsrecht toekennen bij de zesde vernieuwing.

Wanneer DVZ van mening is dat niet alle voorwaarden vervuld zijn, kan ervoor gekozen worden om opnieuw een A kaart af te leveren.

Opmerking:

  • Als je als vluchteling erkend wordt of de status van de subsidiaire bescherming krijgt, vervallen de verlengingsvoorwaarden van het humanitair verblijf.