Er zijn geen specifieke voorwaarden/documenten bij wet bepaald. Wel moet er voor een humanitaire visumaanvraag steeds een bewijs van betaling van het retributierecht worden toegevoegd. Er geldt een uitzondering indien je minderjarig bent of indien je een aanvraag indient als echtgeno(o)t(e) van op basis van een niet-erkend religieus of gewoonterechtelijk huwelijk

Bij de hierboven beschreven situaties is het vaak aan te raden te starten vanuit de lijst met vereiste documenten voor een aanvraag voor een visum gezinshereniging. Deze vul je aan met feitelijke bewijzen gelinkt aan jouw specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan documenten die de humanitaire/geïsoleerde/behoeftige situatie en de afhankelijkheid van familieleden in België aantonen.

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden van documenten die voorgelegd kunnen worden bij de aanvraag voor een humanitair visum. De vereiste documenten verschillen afhankelijk van de specifieke situatie en beschikbaarheid. Voor elk apart dossier zal een andere selectie gemaakt moeten worden.

Documenten familielid:

 • bewijs van betaling van de administratieve bijdrage indien je meerderjarig bent

 • ondertekend visumaanvraagformulier + twee conforme pasfoto’s

 • geldig reisdocument (nationaal paspoort of vluchtelingenpaspoort). Bij gebrek hieraan moet je jouw identiteit aantonen aan de hand van andere bewijzen en moet je beschrijven waarom je geen geldig reisdocument kan verkrijgen. Indien die verklaring aanvaard wordt, kunnen de Belgische autoriteiten je een laissez-passer afleveren bij toekenning van het humanitaire visum

 • bewijs familiebanden: geboorteakte, huwelijksakte, adoptieakte, vervangend vonnis, andere geldige bewijzen, …

 • medisch attest, opgemaakt door een arts aangewezen door de Belgische ambassade. 

 • uittreksel uit het strafregister indien je meerderjarig bent

 • celibaatsattest voor kinderen op huwbare leeftijd

 • indien je minderjarig bent en jouw andere ouder niet meekomt: ouderlijke toestemming, overlijdensakte andere ouder of vonnis exclusief hoederecht referentiepersoon.

 • bewijs van jouw affectieve afhankelijkheidsbanden met de referentiepersoon: hecht gezinsleven, nog steeds deel uitmaken van het kerngezin (niet gehuwd), bewijs samenwoonst in het verleden, regelmatige telefonisch contact, eventueel foto’s, …

 • bewijs van jouw financiële afhankelijkheidsbanden met de referentiepersoon: geldoverdrachten (rekeninguittreksels overschrijvingen, betalingsbewijzen geldtransferbedrijven, enz.), bewijs dat je niet beschikt over eigen middelen (geen inkomsten), of eigendommen, dat je schoolgaand bent of dat je niet gehuwd bent, …

Deze financiële en affectieve afhankelijkheidsbanden kunnen versterkt worden door:

 • Bewijs kwetsbaarheid en/of behoeftigheid: jonge leeftijd, hoge leeftijd, medische problemen (medisch attest), onvoldoende huisvesting, onvoldoende inkomsten, geen toegang tot werk, medische zorgen en/of onderwijs. De individuele situatie moet zo concreet en gedetailleerd mogelijk beschreven en aangetoond worden aan de hand van officiële akten van de burgerlijke stand of rechtbank, attesten van administraties, verklaringen op eer, enzovoort.  Deze kunnen aangevuld worden met rapporten van internationale of lokale organisaties over de algemene situatie in het herkomstland of land van verblijf.

 • Bewijs geïsoleerde situatie: overlijdensakte familieleden, attest van gezinssamenstelling, bewijs ongehuwde staat, bewijs dat andere familieleden de zorg niet kunnen opnemen, bijvoorbeeld omdat zij het land reeds hebben verlaten (We denken hierbij aan kopieën van verblijfskaarten van familieleden in andere EU-landen of derde landen).

 • Bewijs beschermingsrisico’s en humanitaire of precaire situatie in jouw herkomstland/land van verblijf. Dit zal vaak het geval zijn wanneer de referentiepersoon erkend werd als vluchteling of subsidiaire bescherming geniet in België. De individuele situatie moet zo concreet en gedetailleerd mogelijk beschreven en aangetoond worden. Dit kan aan de hand van rapporten over de algemene veiligheidssituatie in het herkomstland of land van verblijf en/of aan de hand van bewijzen van de individuele situatie. Je kan aantonen dat je een gegronde vrees hebt voor vervolging of een reëel risico loopt op ernstige schade waardoor je theoretisch in aanmerking zou kunnen komen voor internationale bescherming.

 • Indien je familie bent van een persoon met een internationale beschermingsstatus kan je ook verwijzen naar de relevante verklaringen in het asieldossier: verklaringen over het gezin afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken, notities van het persoonlijk onderhoud bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen over familiebanden of beschermingsrisico’s van de familieleden, enz.

  Controleer steeds of deze verklaringen overeenstemmen met de informatie toegevoegd in de aanvraag voor het humanitair visum. Anders voeg je best een plausibele verklaring toe.

Documenten referentiepersoon in België:

 • kopie verblijfsdocument referentiepersoon in België

 • bewijs internationale beschermingsstatus + asieldossier (inclusief notities persoonlijk onderhoud) indien relevant en van toepassing

 • bewijs voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen indien voorhanden (bijv. arbeidscontract en loonfiches)

 • eventueel standaardattest ziekenfonds dat ook in het kader van gezinshereniging wordt toegevoegd)

 • eventueel een geregistreerd huurcontract of een notariële eigendomsakte

 • eventueel bewijs integratie-inspanningen in België

 • eventueel attest van gezinssamenstelling

De voorgelegde documenten moeten vertaald worden naar één van de drie landstalen of het Engels. Buitenlandse aktes van de burgerlijke stand en rechterlijke beslissingen dienen in principe gelegaliseerd of geapostilleerd te worden.