Wat als je België niet kan verlaten na het verstrijken van je visum of je kort verblijf van 3 maanden? In uitzonderlijke situaties kan je dan een verlenging krijgen van je kort verblijf. Je dient je aanvraag in bij de gemeente.

Wanneer kan je je kort verblijf verlengen?

Verlenging is uitzonderlijk

Je kan je kort verblijf alleen in uitzonderlijke situaties verlengen. Het speelt geen rol welke Schengenlidstaat je visum heeft afgeleverd.

Verlenging kan omwille van één van deze redenen:

 • overmacht
 • humanitaire redenen
 • ziekte of zwangerschap
 • zwaarwegende persoonlijke redenen

Wat is overmacht? Bijvoorbeeld: de luchtvaartmaatschappij verandert laattijdig het vluchtschema omwille van weersomstandigheden of een staking.

Wat zijn humanitaire redenen? Bijvoorbeeld ziekte: een ernstige en plotselinge ziekte die ertoe leidt dat jij of je familielid dat je tijdens je reis begeleidt niet in staat is om te reizen. Of een ernstige ziekte of het overlijden van een naaste verwant in de eerste graad die in een lidstaat woont. Bij verlenging van een kort verblijf wegens ziekte mag de behandeling maximum 3 maanden in beslag nemen. Bijvoorbeeld zwangerschap: bij zwangerschap kan je kort verblijf verlengd worden vanaf twee maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot twee maanden na de bevalling.

Wat zijn ernstige persoonlijke redenen? Ernstige persoonlijke redenen worden enkel aanvaard wanneer ze van dwingende aard zijn.

In principe wordt een verlenging om louter toeristische redenen niet toegestaan. Bij een zakenreis wordt geen verlenging toegestaan voor import-export.

Geen verlenging voor een verblijf van meer dan 3 maanden

Als je langer dan 3 maanden in België wil blijven, dan vraag je best een humanitaire regularisatie (9bis) of een medische regularisatie (9ter) aan.

In theorie kan je gelijktijdig een verlenging van je kort verblijf aanvragen en een regularisatie aanvragen. Als blijkt dat de verlenging zou leiden tot een verblijf van meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, dan behandelt de DVZ je aanvraag niet, maar vraagt je om een aanvraag voor regularisatie in te dienen. 

Aanvraag bij de gemeente

Je dient een aanvraag tot verlenging van je verblijf in bij de gemeente. Die stuurt de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (bureau Kort verblijf). Je stuurt je aanvraag ook best per aangetekende brief naar de Dienst Vreemdelingenzaken, bureau Kort verblijf, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Welke documenten heb je nodig?

Documenten vereist bij iedere aanvraag

Bij je aanvraag tot verlenging voeg je volgende documenten:

 • Kopie van je paspoort en visum. Het paspoort moet na de voorziene vertrekdatum nog 3 maanden geldig zijn.
 • Kopie van je aankomstverklaring.
 • Bewijs dat je voor de duur van je bijkomend verblijf over toereikende bestaansmiddelen beschikt.
 • Bewijs dat je voor de duur van je bijkomend verblijf over een reisziektekostenverzekering beschikt.
 • Documenten die het bestaan aantonen van de redenen van overmacht, de humanitaire redenen of de ernstige persoonlijke redenen die ertoe leiden dat je het grondgebied niet kan verlaten vóór het verstrijken van je visum of je aankomstverklaring.
 • Kopie van het vliegtuigticket voor de terugvlucht, als je dat al hebt.
 • Bijkomende documenten afhankelijk van de reden van je kort verblijf.

Bijkomende documenten afhankelijk van de reden van je kort verblijf

Bij een familiebezoek of een vriendenbezoek leg je bijkomend voor: 

 • Bewijs van afstamming
 • Verbintenis tot tenlasteneming door de familie
 • Bewijs van het toegekend verlof in het herkomstland
 • Een afdoend bewijs van een familiefeest, bijvoorbeeld een doopsel of een geboorte. 

Bij een zakenreis leg je bijkomend voor:

 • Bewijs van de activiteiten en het tijdschema dat uitgaat van de firma's die je bezoekt.
 • Verbintenis tot tenlasteneming door de firma's die je bezoekt.

Bij ziekte leg je bijkomend voor:

 • Recent medisch attest waaruit de onmogelijkheid om te reizen en de duur ervan blijkt
 • Bewijs dat de medische kosten betaald zijn
 • Verbintenis tot tenlasteneming, privé-ziekteverzekering of reisverzekering

Bij een stage leg je bijkomend voor:

 • Een attest van de organisatie of de maatschappij die de stage organiseert, met de precieze data.

Als artiest leg je bijkomend voor: 

 • Uitnodiging die uitgaat van de organisator van het evenement en complete planning
 • Verbintenis tot tenlasteneming

Bij een huwelijk leg je bijkomend voor:

 • Huwelijksaangifte
 • Verbintenis tot tenlasteneming door de toekomstige echtgenoot 

DVZ beslist

De beslissing van de DVZ (bureau Kort verblijf) wordt meegedeeld aan de gemeente. De gemeente betekent je de beslissing.  

Als de DVZ de verlenging toestaat, dan moet je naar de FOD Buitenlandse Zaken gaan voor een nieuw visumvignet. Neem je paspoort mee en het visumrecht van 30 euro in geval van een verlenging omwille van ernstige persoonlijke redenen. 

Het nieuwe visumvignet dat in het paspoort wordt aangebracht, heeft dezelfde territoriale geldigheid als het originele visum.  

Als je niet visumplichtig bent, dan wordt van de verlenging melding gemaakt op je aankomstverklaring.

Informatie over een verlengd visum wordt ingevoerd in het Visa-informatiesysteem (VIS).

Beroep

Als de DVZ je aanvraag tot verlenging weigert, dan zijn er twee beroepsmogelijkheden:

 • Vernietigings- en schorsingsberoep (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Procedure in kort geding bij de burgerlijke rechtbank
Extra informatie