Recht op binnenkomst en kort verblijf

Als Unieburger mag je België binnenkomen en er verblijven voor een periode van maximum drie maanden. Dit is een recht, geen gunst. Wil je langer dan drie maanden blijven? Dan kan je een verblijfsprocedure opstarten als EU-werkzoekende, -werknemer, -zelfstandige, -student of economisch niet-actieve Unieburger. Voor meer info, ga naar de pagina 'Unieburger' in het vak 'extra info'.

Bewijs van identiteit en nationaliteit

Het enige wat je moet bewijzen om te genieten van je recht op binnenkomst en kort verblijf is je identiteit en nationaliteit. Als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie ben je vrijgesteld van de visumplicht. 

In principe bewijs je je identiteit en je nationaliteit met een geldig paspoortof nationale identiteitskaart.

Heb je geen geldig paspoort of identiteitskaart? Dan kan je je identiteit ook bewijzen met: 

 • Een vervallen paspoort of identiteitskaart
 • Een ander bewijs van je identiteit en nationaliteit dat aantoont dat je geniet van het vrij personenverkeer. Bijvoorbeeld een rijbewijs of een verblijfsdocument afgegeven door een andere lidstaat. De DVZ zal elk voorgelegd bewijs individueel beoordelen.

Kan je geen enkel bewijs voorleggen van je identiteit en nationaliteit? Dan moet de DVZ je binnen redelijke grenzen de mogelijkheid geven om de vereiste documenten te bekomen of om je ze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen. Of je moet op een andere manier de kans krijgen te laten vaststellen of te bewijzen dat je van het vrij personenverkeer geniet. De DVZ moet je die mogelijkheid geven vooraleer je de toegang tot België te weigeren.

Als je geen geldig paspoort of identiteitskaart kan voorleggen, maar wel op een andere manier kan aantonen dat je een Unieburger bent, dan geeft de grenscontrole je een bijzonder doorlaatbewijs af in de vorm van een bijlage 10quater.

De DVZ kan je dan wel een administratieve geldboete opleggen van 200 euro, maar maakte in de praktijk nog geen gebruik van deze mogelijkheid.

Je kan bij je binnenkomst niet verplicht worden vragen te beantwoorden over je bestaansmiddelen of het doel van je reis.

Weigering van binnenkomst en einde kort verblijf

De minister of zijn gemachtigde kan je recht op binnenkomst alleen weigeren of je kort verblijf weigeren of beëindigen in een van de volgende gevallen: 

 • je vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. De beslissing moet uitsluitend gebaseerd zijn op je persoonlijk gedrag. Een strafrechtelijke veroordeling is niet voldoende. Je gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving.
 • je vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Alleen als je lijdt aan een ziekte die vermeld wordt in de lijst bij de Verblijfswet, kan je binnenkomst en kort verblijf geweigerd of beëindigd worden. Het gaat om potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten. Je vindt de lijst met gevaarlijke ziekten terug in het vak 'extra info'. Bij ernstige aanwijzingen kan de DVZ je binnen de drie maanden na je datum van binnenkomst onderwerpen aan een kosteloos medisch onderzoek om aan te tonen dat je (niet) lijdt aan een van die ziekten. De DVZ mag deze medische onderzoeken niet systematisch opleggen.

Daarnaast kan de minister of DVZ je kort verblijfsrecht retroactief intrekken als je fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. 

Voordat de minister of zijn gemachtigde je binnenkomst weigert, je kort verblijfsrecht beëindigt of intrekt moet het altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

Tegen de beëindiging of intrekking van je kort verblijf kan je een annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is automatisch schorsend, maar hierop bestaat een uitzondering.

Melding van aanwezigheid

In principe moet je je aanwezigheid melden bij de gemeente van je verblijfplaats binnen de tien werkdagen na je aankomst in België. De gemeente geeft je dan onmiddellijk een bijlage 3ter af ('melding van aanwezigheid'). Je bent niet verplicht je aanwezigheid te melden:

 • als je logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op reizigers,
 • als je tijdens je reis in België opgenomen wordt voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting,
 • als je aangehouden bent en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij gedetineerd bent

Als je je aanwezigheid niet meldt binnen de tien werkdagen kan de DVZ je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro. In de praktijk maakte de DVZ nog geen gebruik van deze mogelijkheid.

Recht op meerdere binnenkomsten en korte verblijven

Als je na drie maanden België verlaat, kan je onmiddellijk terug naar België komen voor een nieuwe periode van maximum drie maanden. Er wordt dus geen rekening gehouden met een relevante tijdsperiode waarbinnen je een verblijfsrecht hebt van maximum drie maanden zoals bij derdelanders.

Extra informatie