Ben je  jonger dan 18 jaar oud of ben je volgens je eigen nationale wetgeving minderjarig? Dan kan je in de regel geen bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) krijgen. Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt dan vervangen door een bevel tot terugbrenging (een bijlage 38).

De minister of zijn gemachtigde kan wel met een bijzondere en gemotiveerde beslissing van deze regel afwijken. Hierdoor kunnen minderjarigen vanaf 16 jaar toch een BGV krijgen, als de DVZ van oordeel is dat zij voldoende maturiteit vertonen. Dat staat in artikel 118 Verblijfsbesluit (Vb).  

Dienst Vreemdelingenzaken moet rekening houden met het hoger belang van het kind, voordat het een bevel tot terugbrenging afgeeft.

Voordat DVZ een bevel tot terugbrenging afgeeft, moet DVZ ook:

  • nagaan of er garanties zijn voor jouw opvang en tenlasteneming in je land van herkomst of in het land waar je wettig verblijft,
  • gelet op je leeftijd en  graad van zelfstandigheid.

DVZ gaat daarbij na:

  • of er geen gevaar bestaat op mensensmokkel of mensenhandel
  • of de gezinssituatie van die aard is dat je er opnieuw in kan opgenomen worden en dat een terugkeer naar een ouder of familielid wenselijk en opportuun is in het licht van de capaciteit van het gezin om jou te ondersteunen, op te voeden en te beschermen
  • of de opvangstructuur aangepast is, en dat het in het hoger belang van het kind is om je in die opvangstructuur te plaatsten bij terugkeer naar je land van herkomst of het land waar je een verblijfsrecht hebt

DVZ heeft deze verplichtingen, zelfs als de voogd geen voorstel tot duurzame oplossing heeft gedaan. Dat staat in artikel 74/16 Verblijfswet (Vw).

Hoe wordt een bevel tot terugbrenging betekend?

Het bevel tot terugbrenging wordt niet aan jou, maar aan je voogd betekend. Dat wil zeggen dat je voogd alle maatregelen moet nemen om je terug te brengen naar je land van herkomst, en dit binnen de termijn van 30 dagen na betekening van het bevel. Hij hoeft niet zelf met je mee te reizen.

Wanneer in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure besloten wordt dat terugkeer naar je land van herkomst voor jou een duurzame oplossing is, dan krijgt je voogd ook een bijlage 38 afgeleverd.

Tegen het bevel tot terugbrenging kan je binnen de 30 dagen na de betekening ervan een beroep tot nietigverklaring indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Lees hier meer over de beroepsprocedure bij de RvV.

 

 

Extra informatie