De dienst Voogdij van de FOD Justitie is verantwoordelijk voor de voogdij over niet-begeleide minderjarigen (NBM). Hieronder vallen zowel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM).

Wat doet de dienst Voogdij?

De dienst:

 • neemt de minderjarige onder zijn hoede en zorgt ervoor dat deze opgevangen wordt, zodra hij of zij bij de dienst Voogdij gemeld wordt. Een overheid, politie, particulier of advocaat kan een niet-begeleide minderjarige melden aan de dienst Voogdij via het permanentienummer en via een signalementsfiche.
 • ‘identificeert’ een persoon als NBM. De dienst onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en kan beslissen om een medisch onderzoek te laten uitvoeren bij twijfel over je leeftijd. Als je effectief minderjarig bent, moet meteen een voogd worden aangesteld.
 • is bevoegd voor het aanwijzen van een voogd voor een NBM.
 • coördineert de contacten tussen de verschillende overheden bevoegd voor asiel, verblijf, opvang, huisvesting, … De dienst neemt ook contact op met de overheden van het land van herkomst van de minderjarige.
 • zorgt dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing voor jou als NBM wordt gezocht.

Dat vind je terug in artikel 3 en 6 van titel XIII, hoofdstuk VI: Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de Programmawet van 24 december 2002 (hierna: Voogdijwet NBM).

Wat doet de voogd?

Bij de verschillende procedures helpt je voogd je door:

 • je te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld voor het indienen van een asielaanvraag of een aanvraag tot machtiging van verblijf
 • je te begeleiden bij elke procedure en alle verhoren samen met je bij te wonen
 • bijstand van een advocaat voor je aan te vragen

Daarnaast helpt je voogd je door:

 • ervoor te zorgen dat je onderwijs kan volgen; psychologische bijstand, medische verzorging en passende huisvesting krijgt
 • ervoor te zorgen dat je opgevangen wordt, bijvoorbeeld in de opvangstructuur of bij een gastgezin
 • ervoor te zorgen dat je politieke, filosofische en godsdienstige overtuigingen gerespecteerd worden
 • je goederen te beheren
 • voor jou als NBM er alles aan te doen om een duurzame oplossing te vinden die in jouw belang is. Zo probeert je voogd bijvoorbeeld je familieleden op te sporen.
 • verslag uit te brengen aan de vrederechter over je situatie en je goederen

Je vindt deze punten terug in artikel 9, 10, 11, 12 en 13 van de Voogdijwet NBM.

Lees meer over de taken van de dienst Voogdij en de voogd op de website van de FOD Justitie.

 

Extra informatie