Luchthaventransitvisum voor de Schengenzone

Als je op weg naar je eindbestemming een tussenlanding maakt in een Belgische luchthaven heb je soms een luchthaventransitvisum nodig.

Visumplichtig voor luchthaventransit of vrijgesteld?

Je nationaliteit bepaalt of je een luchthaventransitvisum nodig hebt voor (sommige van) de Schengenlidstaten of bent vrijgesteld.

Bijlage IV bij de Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode stelt de lijst vast van derdelanders die in het bezit moeten zijn van een luchthaventransitvisum voor doorreis via de internationale transitzones van de EU-luchthavens. Het betreft onderdanen van:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Congo
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Ghana
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalië
 • Sri Lanka

In urgente gevallen van massale toestroom van illegale migranten kunnen individuele EU-lidstaten deze lijst uitbreiden tot andere derdelanders.

Ben je op basis van je nationaliteit visumplichtig voor een luchthaventransit in de EU maar behoor je tot een van de volgende categorieën, dan ben je  toch vrijgesteld van een luchthaventransitvisum:

 • houders van een geldig Schengenvisum, geldig nationaal visum voor lang verblijf of een geldige verblijfsvergunning afgeleverd door een van de lidstaten
 • onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel die is afgegeven door:
  • een lidstaat die niet deelneemt aan de vaststelling van deze verordening namelijk Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland of
  • een lidstaat die de bepalingen van het Schengenacquis nog niet volledig toepast namelijk Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Kroatië, of
  • onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel zoals vermeld op de lijst in bijlage V, die is afgegeven door Andorra, Canada, Japan, San Marino of de Verenigde Staten van Amerika en de onvoorwaardelijke overname van de houder garandeert
  • onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldig visum voor
   • een lidstaat die niet deelneemt aan de vaststelling van de verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode, namelijk Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland,
   • een lidstaat die de bepalingen van het Schengenacquis nog niet volledig toepast namelijk Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Kroatië, of
   • Canada, Japan of de Verenigde Staten van Amerika,

wanneer zij reizen naar het land van afgifte of naar een ander derde land, of wanneer zij op terugreis zijn van het land van afgifte, na gebruik te hebben gemaakt van het visum

 • gezinsleden van EU-burgers die onder de toepassing van de richtlijn 2004/38 vrij verkeer vallen
 • houders van diplomatieke paspoorten
 • vliegtuigbemanningsleden die onderdaan zijn van een staat die partij is bij het Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart

Aanvraag

Je vraagt een luchthaventransitvisum aan bij de bevoegde diplomatieke post van het transitland. In geval van doorreis via  één luchthaven vraag je je luchthaventransitvisum aan bij de diplomatieke post van de lidstaat waar de betrokken luchthaven gelegen is. In geval van doorreis via twee of meerdere luchthavens vraag je je luchthaventransitvisum aan bij de lidstaat op het grondgebied waarvan de eerste transitluchthaven is gelegen.

Je dient je visumaanvraag in via het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisumaanvraag. Dat formulier kan je gratis krijgen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post. Je kan het invullen in het Nederlands, Frans of Duits, of in het Engels. Vul een afzonderlijk aanvraagformulier in voor de minderjarige kinderen die in je paspoort staan en waarover je het ouderlijk gezag hebt of waarvan je de wettelijke voogd bent.

Behandeling aanvraag

Eerst kijkt men na of je visumaanvraag ontvankelijk is. Je aanvraag is ontvankelijk als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 • Je diende de aanvraag in ten hoogste 3 maanden vóór het begin van het voorgenomen bezoek
 • Je aanvraag bevat een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een geldig reisdocument en een foto
 • Je betaalde de visumrechten
 • Je aanvaardde dat je biometrische gegevens door de Belgische diplomatieke post werden afgenomen

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan volgt er een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van vijftien dagen na datum van indiening.

Vereiste documenten

 • Geldig nationaal paspoort

Je paspoort moet nog drie maanden geldig zijn na de datum waarop je plant de Schengenzone te verlaten. Bovendien moet je paspoort minstens 2 blanco pagina's bevatten en moet het zijn afgegeven in de loop van de voorbije 10 jaar.

 • Bewijs transit

Je legt documenten voor die betrekking hebben op de voortzetting van de reis naar je eindbestemming na de voorziene luchthaventransit.

Je maakt inlichtingen over die het mogelijk maken om je wil om het grondgebied van de Schengenstaten niet te betreden te beoordelen.

Afgifte luchthaventransitvisum

Een luchthaventransitvisum is geldig voor de doorreis door de internationale transitzones van luchthavens op het grondgebied van de lidstaten. De geldigheidsduur van het visum omvat een extra marge van vijftien dagen. De lidstaten kunnen beslissen deze extra marge niet toe te kennen om redenen van openbare orde of vanwege de internationale betrekkingen van één van de lidstaten. Een meervoudig luchthaventransitvisum  kan met een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden worden afgegeven.

Een luchthaventransitvisum is alleen geldig voor de doorreis door de internationale transitzones van luchthavens op het grondgebied van de betrokken lidstaat of lidstaten.

Terugdrijving aan de grens

Als je niet in het bezit bent van de vereiste documenten kunnen de overheden die met de grenscontrole belast zijn, je terugdrijven aan de grens.

 

Extra informatie