Reizen als 'gewone' derdelander

Voorwaarden om te reizen naar een Schengenland of naar Bulgarije, Cyprus of Roemenië

De Schengenzone bestaat uit 27 landen:

 • 23 EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden
 • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • Zwitserland

Je kan naar een Schengenland, Bulgarije, Cyprus of Roemenië reizen en er gedurende maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen verblijven als je in het bezit bent van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Als je (nog) geen geldige elektronische vreemdelingenkaart hebt, dan heb je een geldig paspoort met een geldig visum (voor lang of kort verblijf) nodig om te reizen. Een visum lang verblijf is een nationaal visum afgeleverd door een Schengenland. Het visum kort verblijf kan een Schengenvisum zijn of een visum waarvan de territoriale geldigheid beperkt is tot het land van bestemming. Als je voor het land van bestemming niet visumplichtig bent, volstaat een geldig paspoort.

Kinderen onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldig identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs (‘wit kaartje’) kan worden aangevraagd bij de gemeente van de woonplaats en is maximaal 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking. Op de achterkant van het kaartje staan naast de identiteitsgegevens van het kind ook de identiteitsgegevens van de ouders.

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland. Een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je de adressen van de buitenlandse ambassades in België.

Na je reis kan je België terug binnenkomen als je in het bezit bent van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart. Heb je (nog) geen geldige vreemdelingenkaart, dan moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort met geldig visum voor lang of kort verblijf, behalve als je niet visumplichtig bent. 

Voorwaarden om te reizen buiten de Schengenzone of buiten Bulgarije, Cyprus of Roemenië

Je hebt een geldig paspoort en een visum voor het land van bestemming nodig. Als je vrijgesteld bent van de visumplicht voor dat land, volstaat een geldig paspoort. 

Een paspoort vraag je bij de ambassade van je herkomstland aan. Een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Om daarna België (of een ander Schengenland) weer binnen te komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Heb je (nog) geen geldige elektronische vreemdelingenkaart, dan kan je België (of een ander Schengenland) alleen weer binnenkomen als je een geldig paspoort met een geldig visum (voor lang of kort verblijf) kan voorleggen. Als je vrijgesteld bent van de visumplicht, volstaat een geldig paspoort. 

Een attest van immatriculatie of aankomstverklaring is niet voldoende om België terug binnen te komen. Je moet in het bezit zijn van een visum of terugkeervisum.

Reizen als erkend vluchteling of subsidiair beschermde

Voorwaarden om te reizen binnen de Schengenzone en naar Bulgarije, Cyprus, Ierland en Roemenië

De Schengenzone bestaat uit 27 landen:

 • 23 EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden
 • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • Zwitserland

Als erkend vluchteling of subsidiair beschermde met verblijfsrecht in België kan je visumvrij reizen naar een ander Schengenland, Bulgarije, Cyprus, Ierland en Roemenië en er gedurende maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen verblijven als je een geldig reisdocument hebt. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument (blauwe resp. rode omslag) bekomen van de Belgische overheid. Sommige landen laten vreemdelingen met een bijzonder reisdocument niet toe tot hun grondgebied omdat zij het bijzonder reisdocument niet erkennen als een geldige reistitel. 

Voorwaarden om te reizen buiten de Schengenzone, Bulgarije, Cyprus, Ierland en Roemenië 

Om te reizen naar een land buiten de Schengenzone, Ierland en Roemenië heb je de toestemming nodig van het land van bestemming. Het land van bestemming bepaalt autonoom of je in het bezit moet zijn van een visum. Alvorens te reizen neem je best contact op met de diplomatieke post van het land van bestemming om na te gaan of je al dan niet visumplichtig is. 

Je moet ook in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument (blauwe resp. rode omslag) bekomen van de Belgische overheid. Sommige landen laten vreemdelingen met een bijzonder reisdocument niet toe tot hun grondgebied omdat zij het bijzonder reisdocument niet erkennen als een geldige reistitel. 

Let op! Reizen naar je herkomstland kan leiden tot de heroverweging van je status (opheffing of intrekking van de beschermingsstatus). Als je van plan bent om naar je herkomstland te reizen, ben je verplicht dit voorafgaandelijk te melden aan de gemeente. De gemeente bezorgt deze informatie via DVZ aan het CGVS die vervolgens je dossier zal herevalueren. 

Reizen als erkend staatloze

Voorwaarden om te reizen naar een land binnen de Schengenzone en naar Bulgarije, Cyprus en Roemenië

De Schengenzone bestaat uit 27 landen:

 • 23 EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden
 • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • Zwitserland

Als erkend staatloze met verblijfsrecht in België kan je zonder visum reizen naar een ander Schengenland, Bulgarije, Cyprus of Roemenië. Je moet wel in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Erkende staatlozen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument (grijze omslag) bekomen van de Belgische overheid. Sommige landen laten vreemdelingen met een bijzonder reisdocument niet toe tot hun grondgebied omdat zij het bijzonder reisdocument niet erkennen als een geldige reistitel.  

Voorwaarden om te reizen naar een land buiten de Schengenzone, Bulgarije, Cyprus en Roemenië 

Om te reizen naar een land buiten de Schengenzone heb je de toestemming nodig van het land van bestemming. Het land van bestemming bepaalt autonoom of je in het bezit moet zijn van een visum. Alvorens te reizen neem je best contact op met de diplomatieke post van het land van bestemming om na te gaan of je al dan niet visumplichtig is. 

Je moet ook in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Erkende staatlozen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument (grijze omslag) bekomen van de Belgische overheid. Sommige landen laten vreemdelingen met een bijzonder reisdocument niet toe tot hun grondgebied omdat zij het bijzonder reisdocument niet erkennen als een geldige reistitel.  

Let op! Als je als erkend staatloze een verblijfsrecht van beperkte duur hebt, moet je de gemeente verwittigen wanneer je van plan bent om naar je land van gewoonlijk verblijf te reizen. De gemeente bezorgt deze informatie via DVZ aan het CGVS. Reizen naar je land van gewoonlijk verblijf kan leiden tot de heroverweging van je status.

Reizen als tijdelijk beschermde

Reizen binnen de Schengenzone

Derdelanders die in België het statuut tijdelijke bescherming hebben, kunnen binnen de Schengenzone reizen met hun A kaart en een geldig paspoort. Indien ze geen geldig paspoort hebben, dienen ze dit aan te vragen bij de ambassade van hun herkomstland. Zonder een geldige A kaart hebben ze een visum nodig.

Hoewel IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein geen EU-lidstaten zijn, behoren ze wel tot de Schengenzone. Daartegenover staat dat Bulgarije, Ierland, Cyprus en Roemenië niet tot de Schengenzone behoren, hoewel het wel EU-lidstaten zijn. In principe vinden er binnen de Schengenzone geen interne grenscontroles plaats.

Reizen buiten de Schengenzone

Voor reizen buiten de Schengenzone zijn de normale regels voor "gewone" derdelanders van toepassing op derdelanders met tijdelijke bescherming in België.

Verhuizen naar een andere lidstaat

Een persoon die het statuut tijdelijke bescherming heeft verkregen in België mag naar een andere lidstaat verhuizen en daar tijdelijke bescherming vragen. Hij kan voor 90 dagen binnen een periode van 180 dagen naar de lidstaat reizen om zich daar te registreren. Op deze manier kunnen o.a. familieleden die verspreid zijn geraakt over verschillende EU-lidstaten zich terug bij elkaar voegen.

Volgens de EU-richtlijn vervallen de verplichtingen van België ten aanzien van deze persoon als een andere lidstaat er tijdelijke bescherming aan verleent (artikelen 15(6) en 26(4) van richtlijn 2001/55). In principe zal er dan een beslissing worden genomen om de A kaart in te trekken.

Tijdelijk terugkeren naar Oekraïne

De regelgeving omtrent tijdelijke bescherming voorziet geen verbod op afwezigheid of terugkeer. Een tijdelijke terugkeer heeft dus geen invloed op het verblijfsrecht in België, tenminste als de gewone regels voor afwezigheid en recht op terugkeer gerespecteerd worden.

Fedasil biedt ondersteuning aan tijdelijk beschermden die willen terugkeren.

Bijzondere regeling voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Om op schoolreis te gaan naar een andere lidstaat heb je in principe een geldig paspoort nodig en een visum als je op basis van je nationaliteit visumplichtig bent.

 • Een visum is niet vereist wanneer:
  • je wettig in een van de EU-lidstaten verblijft en
  • je begeleidende leerkracht in het bezit is van een naar behoren ingevulde nominatieve reizigerslijst. Op die lijst staan de identiteitsgegevens van de leerlingen en het doel en de omstandigheden van het geplande verblijf of de doorreis.
 • Een geldig paspoort is uitzonderlijk ook niet vereist wanneer:
  • een recente foto van je is aangebracht op de ingevulde nominatieve reizigerslijst,
  • de verantwoordelijke instantie van de lidstaat je verblijfsstatus en je recht om opnieuw tot het land te worden toegelaten heeft bevestigd door de nominatieve reizigerslijst te waarmerken en
  • de lidstaat waar je verblijft de andere lidstaten heeft meegedeeld dat hij een nominatieve reizigerslijst onder bovenvermelde voorwaarden aanvaardt als geldig reisdocument. 

De nominatieve reizigerslijst is geldig voor de duur van de schoolreis.

Naast de EU-lidstaten aanvaarden ook Zwitserland, Noorwegen en IJsland de nominatieve reizigerslijst als geldig reisdocument. 

Wat moet je school vooraf doen? 

 • Ze vult de nominatieve reizigerslijst in, met vermelding van de (voor)namen van de scholieren, de leerkrachten die hen begeleiden en de bestemming en duur van de reis, voorzien van een foto van de scholieren die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument.
 • Ze stuurt de behoorlijk ingevulde lijst naar de DVZ zodat de bevoegde dienst de lijst waarmerkt ter bevestiging dat de erop vermelde scholieren in België verblijven en er zonder formaliteiten naar kunnen terugkeren. 

Je kan met DVZ contact opnemen via asiel.administratie@ibz.fgov.be of 02/488.97.16.

Extra informatie