Wanneer heb je een terugkeervisum nodig om te reizen?

Heb je een voorlopig verblijfsdocument zoals een attest van immatriculatie of een bijlage 15, dan kan je niet zomaar reizen naar het buitenland en daarna naar België terugkeren.

Een voorlopig verblijfsdocument geeft je geen recht op overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenzone noch op vrij verkeer binnen de Schengenzone.

Als je een terugkeervisum hebt, kan je wel terugkeren naar België. Met dat visum krijg je ook toegang tot andere lidstaten die je door moet reizen om België te bereiken. Je krijgt de toelating om terug België binnen te komen en eventueel opnieuw in het bezit te komen van je verblijfskaart.

Je procedure gezinshereniging is hangende en je bent in het bezit van een attest van immatriculatie

Wanneer kan je een terugkeervisum aanvragen?

Als je een terugkeervisum wilt bekomen vóór je vertrek naar het buitenland, moet je met stukken aantonen dat er dringende en uitzonderlijke omstandigheden zijn die vereisen dat je reist naar het buitenland. Voorbeelden van situaties die in aanmerking kunnen komen als 'dringende en uitzonderlijke omstandigheden' zijn:

 • een ernstig ziek of overleden naast familielid
 • professionele verplichtingen
 • een huwelijksreis
 • het afleggen van een examen in het kader van studies

Je kan ook een terugkeervisum aanvragen in het buitenland. In dat geval hoef je geen dringende en uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen. 

Hoe dien je een aanvraag in?

Een terugkeervisum aanvragen in België doe je bij het secretariaat van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit kan door te faxen naar 02 274 66 56 of te mailen naar gh.secretariaat@ibz.fgov.be

Bij je aanvraag voeg je :

 • Bewijzen van de dringende en uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een overlijdensakte, medisch attest, werkgeversattest, vliegtuigboeking en hotelreservatie)
 • Reservatie vliegticket (heen en terug)
 • Eventueel nog ontbrekende stukken in je dossier gezinshereniging (bestaansmiddelen, ziekteverzekering, ...) 

Bevind je je al in het buitenland, dan vraag je je terugkeervisum aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. In dit geval hoef je geen dringende en uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen. 

Om problemen te voorkomen (bijvoorbeeld op het vlak van de vaststelling van het bestaan van de gezinscel of de samenwoonst) vraag je je terugkeervisum best aan vóór je vertrek naar het buitenland. Dus rechtstreeks bij DVZ. 

Hoe verloopt de verdere procedure? 

Ten laatste bij het indienen van je aanvraag voor een terugkeervisum moet je dossier gezinshereniging volledig en actueel zijn.

DVZ neemt de beslissing over alle aanvragen voor een terugkeervisum. Hou rekening met een behandelingstermijn van 1 à 2 weken.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een terugkeervisum gaat DVZ na of:

 • voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging 

 • er dwingende omstandigheden zijn die je aanvraag voor een terugkeervisum rechtvaardigen (enkel in geval van aanvraag terugkeervisum vóór je vertrek naar het buitenland)

Wanneer DVZ een positieve beslissing neemt over je aanvraag, wordt je daarvan telefonisch of per email op de hoogte gebracht. Er wordt dan een visumsticker aangebracht in je paspoort 

 • door de FOD Buitenlandse Zaken, in geval van een aanvraag voor een terugkeervisum ingediend in België vóór je vertrek naar het buitenland.

 • door de Belgische diplomatieke of consulaire post, in geval van een aanvraag in het buitenland. 

Na aankomst in België blijf je voor de resterende termijn van je procedure gezinshereniging onder immatriculatieattest staan.   

Je aanvraag 9ter is ontvankelijk verklaard en je bent in het bezit van een attest van immatriculatie

Bijkomend moet je een medisch getuigschrift voorleggen dat aantoont dat je een korte reis kan ondernemen, met vermelding van duur (heen en terug + verblijf ter plekke). 

Je bent in het bezit van een (verstreken) elektronische vreemdelingenkaart en hebt vooraf geen melding gemaakt van je vertrek naar het buitenland

Ben je naar het buitenland gereisd zonder de gemeente hiervan op de hoogte te brengen en is je verblijfstitel intussen vervallen of verloren? Dan kan je een terugkeervisum aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Is je verblijfstitel minder dan drie maanden verstreken en zijn de voorwaarden van je verblijfsrecht niet geschonden? Dan geeft DVZ je een terugkeervisum. 

Is je verblijfstitel al langer verstreken, dan moet je een machtiging tot terugkeer (visum type D) aanvragen. Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 358 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag om een machtiging tot terugkeer. Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ. Voor elk 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.

Het bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post) leg je voor op de Belgische diplomatieke of consulaire post.

 • Leg je geen betalingsbewijs voor, en kan je niet aantonen dat je behoort tot één van de vrijgestelde categorieën, dan verklaart de diplomatieke of consulaire post of DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42 (beslissing van niet-ontvankelijkheid).  
 • Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen. Stelt de diplomatieke of consulaire post of DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard. 

De diplomatieke of consulaire post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Lees meer over terugkeer na afwezigheid.

 

Extra informatie