Tijdens een hangende gezinsherenigingsprocedure krijg je een voorlopig verblijfsdocument (bijvoorbeeld een attest van immatriculatie). Hiermee kan je niet zomaar naar het buitenland reizen omdat het je geen recht geeft op overschijding van de buitengrenzen van de Schengenzone noch op vrij verkeer binnen de Schengenzone. Om te kunnen terugkeren naar België heb je een terugkeervisum nodig. Met dat visum krijg je ook toegang tot andere lidstaten die je eventueel moet doorreizen om België te bereiken. 

Waar vraag je een terugkeervisum aan?

Je bent familielid van een derdelander of van een Belg (die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer)

Je dient je aanvraag voor een terugkeervisum in principe in bij de bevoegde Belgische diplomatieke post in het buitenland.   

Enkel in geval van 'dringende en uitzonderlijke omstandigheden' die vereisen dat je naar het buitenland reist, kan je een terugkeervisum ook vóór je vertrek aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Voorbeelden van situaties die in aanmerking kunnen komen als 'dringende en uitzonderlijke omstandigheden' zijn:

 • een ernstig ziek of overleden naast familielid
 • professionele verplichtingen
 • een huwelijksreis (Opgelet! DVZ controleert geval per geval of er wel degelijk een directe link bestaat tussen het huwelijk en de reis.)
 • het afleggen van een examen in het kader van studies

Je bent familielid van een Unieburger of van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer 

Voor familieleden van een Unieburger geldt een afwijkende regeling.

 • Je kan enkel een terugkeervisum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke post (zelfs in geval van dringende en uitzonderlijke omstandigheden) als je op basis van je nationaliteit visumplichtig bent voor een kort verblijf én bovendien behoort tot een categorie van vreemdelingen die vermeld wordt in de bijlage 16 bij de gemeenschappelijke visumcode. Als je visumplichtig bent maar niet behoort tot een categorie van vreemdelingen vermeld in de bijlage 16 val je onder de regeling voor familieleden van een derdelander of van een Belg.     
 • Als je op basis van je nationaliteit bent vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf kan je geen terugkeervisum bekomen. In geval van controle aan de buitengrenzen van de Schengenzone moet je kunnen bewijzen dat je een familielid bent van een Unieburger die zich naar België begeeft of er al verblijft en dat je deze Unieburger begeleidt of vervoegt.  

Hoe dien je een aanvraag in?

In het buitenland vraag je je terugkeervisum aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. In dit geval hoef je geen dringende en uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen. 

Een terugkeervisum aanvragen in België doe je bij het secretariaat van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit kan door te faxen naar 02 274 66 56 of te mailen naar gh.secretariaat@ibz.fgov.be

Bij je aanvraag voeg je :

 • bewijzen van de dringende en uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een overlijdensakte, medisch attest, werkgeversattest, vliegtuigboeking en hotelreservatie)
 • reservatie vliegticket (heen en terug)
 • eventueel nog ontbrekende stukken in je dossier gezinshereniging (bestaansmiddelen, ziekteverzekering, ...) 

Om problemen te voorkomen (bijvoorbeeld op het vlak van de vaststelling van het bestaan van de gezinscel of de samenwoonst) breng je de gemeente best op de hoogte van je reis naar het buitenland. 

Hoe verloopt de verdere procedure? 

Ten laatste bij het indienen van je aanvraag voor een terugkeervisum moet je dossier gezinshereniging volledig en actueel zijn.

DVZ neemt de beslissing over alle aanvragen voor een terugkeervisum. Hou rekening met een behandelingstermijn van 1 à 2 weken.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een terugkeervisum gaat DVZ na of:

 • voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging 

 • er dwingende omstandigheden zijn die je aanvraag voor een terugkeervisum rechtvaardigen (enkel in geval van aanvraag terugkeervisum vóór je vertrek naar het buitenland)

Wanneer DVZ een positieve beslissing neemt over je aanvraag, wordt je daarvan telefonisch of per email op de hoogte gebracht. Er wordt dan een visumsticker aangebracht in je paspoort: 

 • door de FOD Buitenlandse Zaken, in geval van een aanvraag voor een terugkeervisum ingediend in België vóór je vertrek naar het buitenland.

 • door de Belgische diplomatieke of consulaire post, in geval van een aanvraag in het buitenland. 

Na aankomst in België blijf je voor de resterende termijn van je procedure gezinshereniging onder immatriculatieattest staan.      

 

 

Extra informatie