Wat is mensenhandel?

Het artikel 433quinquies van het Strafwetboek definieert het begrip 'mensenhandel'.

Je begaat het misdrijf van 'mensenhandel' als je: 

 • een persoon werft,
 • een persoon vervoert,
 • een persoon overbrengt,
 • een persoon huisvest,
 • een persoon opvangt,
 • de controle over een persoon wisselt, of
 • de controle over een persoon overdraagt

met als doel deze persoon:

 • te gebruiken voor kinderpornografie,
 • in te zetten in de prostitutie,
 • te laten bedelen,
 • economisch uit te buiten,
 • organen of weefsels te laten afstaan in strijd met de wet, of
 • een misdaad of wanbedrijf te laten plegen tegen zijn zin.

Zelfs als het slachtoffer akkoord gaat met deze praktijken is er sprake van mensenhandel.   

Wat is mensensmokkel?

De Verblijfswet definiëert het begrip 'mensensmokkel'.

Je begaat het misdrijf 'mensensmokkel' als je:

 • ertoe bij draagt, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon
 • dat een derdelander het grondgebied van de EU illegaal binnenkomt, erdoor reist of daar verblijft
 • met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel

Om een beroep te doen op het speciaal beschermingsstatuut moet er bovendien sprake zijn van één van de verzwarende omstandigheden voorzien in artikel 77 quater 1° tot en met 5° Verblijfswet:

 • het misdrijf is gepleegd ten opzichte van een minderjarige
 • het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare situatie waarin een persoon verkeert, waardoor het slachtoffer geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken
 • het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang
 • het leven van het slachtoffer is opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar gebracht
 • het misdrijf heeft een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking veroorzaakt
Extra informatie