Met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) neem je als garant de kosten ten laste van een derdelands student. Zo kan die student bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft.

Wat is een tenlasteneming?

Een tenlasteneming is een contract tussen de garant en de Belgische staat. De garant is verplicht om aan de Belgische staat de schulden van de student te betalen. Als de student de schulden niet betaalt, dan spreekt de Belgische staat de garant aan voor betaling.

De verbintenis tot tenlasteneming heeft als doel om te bewijzen dat de vreemdeling voldoende bestaansmiddelen heeft. De garant ondertekent een bijlage 32.

Een verbintenis tot tenlasteneming kan ook voorkomen in andere situaties dan voor een student. Als derdelander voor een kort verblijf in België kan een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) nodig zijn.

Wie kan garant zijn?

De persoon die de student ten laste neemt, heet de ‘garant’.

Het moet gaan om een natuurlijke, meerderjarige of ontvoogde persoon:

 • Belg
 • Unieburger met verblijfsrecht van meer dan 3 maanden in België of een andere lidstaat
 • derdelander met verblijfsrecht van onbepaalde duur in België of een andere lidstaat
 • familielid tot de derde graad in België of buitenland zonder toevoeging van verblijfsvoorwaarde

Minimum netto-inkomen voor de garant

Als garant moet je een minimum netto-inkomen hebben van minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste / leefloon categorie 3)’. Dit bedrag wordt nog vermeerderd met het maandelijks minimumbedrag dat een derdelands student moet bewijzen om over voldoende bestaansmiddelen te beschikken (730 euro voor academiejaar 2022-2023). 

Hierdoor bedraagt het te bewijzen maandelijks minimum netto-inkomen momenteel: 1.809,32 euro + 730 euro voor elke student ten laste.

Bewijs van inkomsten van de garant

Het inkomen van je partner of echtgenoot van de garant telt niet mee. Een garant is per definitie één individu.

Bij het beoordelen van jouw bestaansmiddelen:

 • wordt rekening gehouden met de aard en regelmatigheid;
 • worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name OCMW-steun, gewaarborgde gezinsbijslag en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen;
 • worden de werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen.

Ben je werknemer? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • minimum 3 recente loonfiches 
 • arbeidscontract dat nog minstens geldig is voor één academiejaar of de duur van het geplande verblijf of een werkgeversattest dat het type en de effectieve duur van het arbeidscontract verduidelijkt

Woon je als garant zelf in het buitenland? Dan bewijs je dit aan de hand van gelijkwaardige officiële documenten.

Ben je zelfstandige? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • een kopie van het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting
 • het bewijs van de betaling van sociale bijdragen
 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als het beroep dat vereist

Tenlasteneming voor welke schulden?

De garant verbindt zich tegenover de Belgische staat voor de duur van het voorgenomen verblijf vermeerdert met 12 maanden voor:

 • kosten van verblijf
 • gezondheidszorgen
 • studie
 • repatriëring

De garant betaalt niet voor deze schulden:

 • OCMW-kosten. Bijvoorbeeld: OCMW-steun
 • Schulden aan privébedrijven. Bijvoorbeeld: elektriciteitsfacturen, internetkosten

Duur van de tenlasteneming

De tenlasteneming geldt voor de duur van het geplande verblijf én vermeerdert met 12 maanden. 

Procedure

Als je garant bent en in België verblijft, dan ga je naar je gemeente. Daar vul je een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) in. Laat je handtekening legaliseren. 

Je maakt de gelegaliseerde tenlasteneming, met alle inkomstenbewijzen, over aan de buitenlandse student. De student dient de tenlasteneming, met de inkomstenbewijzen, in bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.

Om redenen van discretie, kan je als garant de inkomstenbewijzen ook rechtstreeks aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post overmaken.

Als je garant bent en in het buitenland verblijft, dan ga je naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Daar vul je de verbintenis tot tenlasteneming in. Je dient er de tenlasteneming in samen met de inkomstenbewijzen.

De Belgische diplomatieke of consulaire post of de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelt dan of de garant voldoende solvabel is.

Extra informatie