Met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) neem je als garant de kosten ten laste van een derdelands student. Zo kan die student bewijzen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft.

Wat is een tenlasteneming?

Een tenlasteneming is een contract tussen de garant en de Belgische staat. De garant is verplicht om aan de Belgische staat de schulden van de student te betalen. Als de student de schulden niet betaalt, dan spreekt de Belgische staat de garant aan voor betaling.

De verbintenis tot tenlasteneming heeft als doel om te bewijzen dat de vreemdeling voldoende bestaansmiddelen heeft. De garant ondertekent een bijlage 32.

Een verbintenis tot tenlasteneming kan ook voorkomen in andere situaties dan voor een student. Als derdelander voor een kort verblijf in België kan een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) nodig zijn.

Wie kan garant zijn?

De persoon die de student ten laste neemt, heet de ‘garant’.

Deze personen kunnen garant zijn:

 • een Belg
 • een vreemdeling met verblijfsrecht voor onbepaalde duur in België
 • een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld: VZW of BVBA)
 • De garant mag in het buitenland verblijven.

Minimum netto-inkomen voor de garant

De garant moet een individueel minimum netto-inkomen hebben van 2009,75 euro per maand. Dit bedrag bestaat uit het maandelijks leefloonbedrag van een persoon met gezin ten laste (1330,74 euro) en het maandelijkse minimumbedrag dat een derdelands student moet bewijzen om over voldoende bestaansmiddelen te beschikken (679 euro voor academiejaar 2021-2022). 

Het minimum netto-inkomen wordt verhoogd met 150 euro per persoon ten laste van de garant. Bijvoorbeeld een kind van de garant. 

De personen ten laste van de garant staan op zijn loonfiches. Om fiscale redenen, worden kinderen vaak ten laste genomen door de partner met het hoogste loon. 

Het inkomen van de partner of echtgenoot van de garant telt niet mee. Een garant is per definitie één individu.

Bewijs van inkomsten van de garant

De garant moet zijn inkomsten bewijzen.

Ben je werknemer? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • een kopie van het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting
 • een werkgeversattest, dat het type en de effectieve duur van het arbeidscontract vermeldt
 • de loonfiches van de laatste drie maanden
 • voor werknemers in het buitenland: uittreksels van hun bankrekening

Ben je zelfstandige? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • een kopie van het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting
 • het bewijs van de betaling van sociale bijdragen
 • het BTW-inschrijvingsnummer
 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als het beroep dat vereist

Is de garant een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een VZW, een BVBA, of een NV? Dan moet de vertegenwoordiger van die rechtspersoon alle volgende documenten overmaken:

 • een kopie van de laatste handelsbalans
 • het BTW-inschrijvingsnummer
 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als de activiteit dat vereist

Tenlasteneming voor welke schulden?

De garant verbindt zich tegenover de Belgische staat voor alle schulden van de student voor een periode van minstens één academisch jaar. Bijvoorbeeld:

 • kosten van verblijf
 • gezondheidszorgen
 • studie
 • repatriëring

De garant betaalt niet voor deze schulden:

 • OCMW-kosten. Bijvoorbeeld: OCMW-steun
 • Schulden aan privébedrijven. Bijvoorbeeld: elektriciteitsfacturen, internetkosten

Duur van de tenlasteneming

De tenlasteneming is voor een periode van minstens één academisch jaar. De verbintenis kan eventueel aangegaan worden voor de gehele duur van de studies.

Procedure

Als je garant bent en in België verblijft, dan ga je naar je gemeente. Daar vul je een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) in. Laat je handtekening legaliseren. 

Je maakt de gelegaliseerde tenlasteneming, met alle inkomstenbewijzen, over aan de buitenlandse student. De student dient de tenlasteneming, met de inkomstenbewijzen, in bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.

Om redenen van discretie, kan je als garant de inkomstenbewijzen ook rechtstreeks aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post overmaken.

Als je garant bent en in het buitenland verblijft, dan ga je naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Daar vul je de verbintenis tot tenlasteneming in. Je dient er de tenlasteneming in samen met de inkomstenbewijzen.

De Belgische diplomatieke of consulaire post of de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelt dan of de garant voldoende solvabel is.

Extra informatie