Wanneer je je recht op terugkeer verloren hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden een 'machtiging tot terugkeer' krijgen (artikel 19, § 2, eerste lid Verblijfswet en KB 7 augustus 1995).

Algemene voorwaarden

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een geldig paspoort.
  • Op het tijdstip van je vertrek uit België was je gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, of om je er te vestigen.
  • Op het tijdstip van vertrek was je in het bezit van een geldig verblijfsdocument.
  • Op het tijdstip van je aanvraag ben je niet langer dan vijf jaar uit het Rijk afwezig geweest.

Bijzondere voorwaarden per categorie

Als je nog geen 21 jaar bent, moet je:

  • op het ogenblik van je vertrek minstens al 5 jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het Rijk hebben verbleven.
  • om redenen onafhankelijk van je wil, van het Rijk verwijderd gehouden zijn.

Bijvoorbeeld

Je bent in België opgegroeid. Je ouders hebben je tijdens je jeugd meegenomen naar het land van oorsprong en je bent, onafhankelijk van je wil, verhinderd om terug te keren naar België.

Opsluiting wegens een strafrechtelijke veroordeling voor iets dat ook in België strafbaar is, wordt niet in aanmerking genomen (artikel 3, laatste lid KB 7 augustus 1995).

Als je al 21 jaar of ouder bent, moet je:

  • op het ogenblik van je vertrek, vijftien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het Rijk hebben verbleven
  • over voldoende bestaansmiddelen beschikken

Het bewijs van deze bestaansmiddelen kan je op verschillende manieren leveren, bijvoorbeeld met een bewijs van inkomsten uit werk of een bewijs van vervangingsinkomen. Als je een buitenlands vervangingsinkomen hebt (bijvoorbeeld pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering), moet deze in België betaalbaar en voldoende hoog zijn opdat je niet ten laste van de overheid valt (artikel 4, 2° KB 7 augustus 1995).

Als je vreemdeling bent en je bent in België geboren of je bent jonger dan 30 jaar, en je bent van rechtswege toegelaten om meer dan drie maanden in België te verblijven (artikel 10 Verblijfswet), moet je:

  • op het ogenblik van je vertrek, tien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in het Rijk hebben verbleven.

Procedure

Bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 168 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Bepaalde personen zijn vrijgesteld.
Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.  In de mededeling vermeld je in ieder geval je naam, voornaam,  en geboortedatum. Idealiter vermeld je ook je nationaliteit en de reden van je verblijf.  Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel 19 §2 Wet 15.12.1980.  Voor  elke 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.

Het bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post) leg je voor bij je aanvraag voor een machtiging tot terugkeer op de Belgische diplomatieke post of de gemeente.
Leg je geen betalingsbewijs voor, en kan je niet aantonen dat je behoort tot één van de vrijgestelde categorieën, dan verklaart de Belgische diplomatieke post, de gemeente of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een  bijlage 42- beslissing van niet-ontvankelijkheid.  
Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt,  dan krijg je een bijlage 43.  Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) de tijd om het resterende bedrag te storten. Stelt de Belgische diplomatieke post, de gemeente of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard. 
De gemeente of diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43  naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een (niet-schorsend) beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Opgelet! Op 11-09-2019 vernietigde de Raad van State twee Koninklijke Besluiten over de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen. Zowel de originele bedragen als de verhoogde bedragen van de retributie zijn nietig verklaard omdat ze onvoldoende onderbouwd zijn. Ook de bevoegdheid van DVZ, gemeenten en consulaire posten om een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen, is vernietigd. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht ‘Raad van State vernietigt retributie verblijfsaanvragen’ van 1-10-2019.

 

Vanuit het buitenland

Je dient je aanvraag tot machtiging om in het Rijk terug te keren in bij de Belgische diplomatieke post van je herkomstland of van het land waar je verblijft.

De ambassade stuurt je aanvraag, met bewijsstukken, door naar de DVZ. Bij een positieve beoordeling leveren zij een visum af om terug te keren. Hiermee kan je je melden bij de gemeente, die je een elektronische B kaart zal geven. Ook al had je daarvoor, als gevestigde vreemdeling, een elektronische C kaart. Je wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Hierdoor verlies je bepaalde sociale rechten zoals het maatschappelijke integratie (leefloon, inkomensgarantie ouderen).

 

In België

Ben je in het bezit van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning of voldoe je aan de voorwaarden van kort verblijf, dan kan je een aanvraag tot machtiging om in het Rijk terug te keren in België indienen (artikel 9bis Verblijfswet en artikel 25/2 Verblijfsbesluit).

De aanvraag gebeurt bij de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar de DVZ. De ambtenaar van de gemeente zal je verblijfs- of vestigingsvergunning afnemen, ook al is deze nog geldig. Daarvoor in de plaats krijg je een bijlage 15, die geldig is voor dertig dagen.

Je moet je aanvraag, met alle nodige documenten, binnen deze dertig dagen indienen. Na het indienen van je aanvraag zal de politie een woonstcontrole uitvoeren om na te gaan of je effectief in de gemeente woont. Als je niet alle documenten hebt voorgelegd of als de woonstcontrole negatief is, dan zal de gemeente je aanvraag niet in overweging nemen. Je ontvangt dan een beslissing tot niet-inoverwegingname (bijlage 40). Als wel aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan, zal de gemeente je aanvraag opsturen naar de DVZ en krijg je een ontvangstbewijs .

De kans bestaat dat je bijlage 15 al verlopen is voordat de DVZ je verblijfsaanvraag heeft behandeld. In die periode verblijf je onwettig in België. De ontvangstmelding bewijst wel dat je een machtiging tot terugkeer hebt gevraagd.

Als de DVZ een positieve beslissing neemt, zal de gemeente je een elektronische B kaart geven. Ook al had je daarvoor een elektronische C kaart als gevestigde vreemdeling. Je wordt in het vreemdelingenregister ingeschreven. Hierdoor verlies je bepaalde sociale rechten zoals het maatschappelijke integratie (leefloon, inkomensgarantie ouderen).

Bij een negatieve beslissing krijg je een bevel om het grondgebied te verlaten.

 

Extra informatie