Er zijn 3 criteria voor de toekenning van de beroepskaart:

  • je verblijfsrecht
  • de naleving van de reglementaire verplichtingen die gelden voor jouw activiteit
  • de economische meerwaarde van de activiteit voor België

Hoe de administratie die 3 criteria juist invult, hangt af van de vraag of je een verblijfsrecht hebt of niet. 

Je hebt een verblijfsrecht in België

Welk verblijfsrecht?

Alleen als je een tijdelijk verblijfsrecht in België hebt, dan kom je in aanmerking om een aanvraag voor de beroepskaart in België in te dienen.

Je moet 1 van deze verblijfsdocumenten hebben:

  • een elektronische vreemdelingenkaart A
  • een attest van immatriculatie

Als je een onbeperkt verblijfsrecht hebt in België, dan ben je vrijgesteld van beroepskaart.

Als je geen wettig verblijf hebt in België, dan kan je geen beroepskaart aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de beroepskaart?

Vlaams gewest

Als je al een verblijfsrecht hebt in België, maar niet bent vrijgesteld van beroepskaart, dan wordt door het Vlaams gewest enkel de naleving van de reglementaire verplichtingen (bv. ondernemersvaardigheden, toegang tot het beroep) gecontroleerd. Bij een hernieuwingsaanvraag wordt ook gecontroleerd of de belastingen en sociale bijdragen correct betaald werden.

De beroepskaart kan niet langer geldig zijn dan je verblijfsrecht.

Als je een tijdelijk verblijfsrecht hebt en je wil je permanent als zelfstandige in België vestigen, kan je een statuutswijziging aanvragen. Dan moet je zelfstandige activiteit wel een meerwaarde bieden voor België. Je dient hiervoor een wijzigingsaanvraag van je beroepskaart in bij de dienst Economische Migratie.

Als je een beroepskaart hebt gekregen voor een zelfstandige activiteit met een meerwaarde voor België, kan je daarmee bij de gemeente een statuutswijziging aanvragen naar arbeidsmigrant.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden de 3 bovenstaande criteria toegepast. Je zal dus de naleving van de reglementaire verplichtingen (bv. ondernemersvaardigheden, toegang tot het beroep) moeten bewijzen, alsook het economisch nut van je project. Ongeacht of het om een statuutswijziging gaat of niet. 

Je hebt geen verblijfsrecht in België

Als je geen verblijfsrecht hebt in België, moet je de aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in je land van herkomst. Of in het land waar je wettig verblijft.

Hierop is een uitzondering: als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in je herkomstland kan indienen, mag je de aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke posten in een ander land of in België. De minister van middenstand en de minister van binnenlandse zaken moeten dan hun toestemming geven. De kans op slagen is klein.

Als je je beroepskaart in het buitenland aanvraagt, moet je activiteit een economische meerwaarde bieden voor België.

De economische meerwaarde van je activiteit kan bestaan uit:

  • nuttige investeringen
  • het scheppen van werkgelegenheid
  • het bevorderen van de export
  • de economische weerslag voor ondernemingen in België
  • het innovatieve of gespecialiseerde karakter van de activiteit

De meerwaarde kan ook bekeken worden vanuit sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut.

Extra informatie