Geldigheidsduur

Een beroepskaart wordt afgeleverd voor maximum 5 jaar. Een eerste beroepskaart wordt meestal afgeleverd voor een periode van 2 jaar, maar is hernieuwbaar.

Indien een beroepskaart geweigerd is, kan je pas na 2 jaar een nieuwe aanvraag indienen. Deze beperking geldt niet wanneer:

 • de weigering het gevolg is van een beslissing van niet-ontvankelijkheid
 • er nieuwe elementen zijn
 • het om een nieuwe activiteit gaat

Een beroepskaart geldt voor één of meer specifieke activiteiten. Wil je die activiteit veranderen of een activiteit toevoegen, dan moet je een wijziging van je beroepskaart aanvragen.

Als je je recht op verblijf verliest, is ook je beroepskaart niet meer geldig. Je dient de beroepskaart dan terug te bezorgen aan het ondernemingsloket.

Hernieuwingsaanvraag

Je moet de hernieuwing minstens 3 maanden voor de vervaldatum van je huidige beroepskaart indienen bij het ondernemingsloket.

Bij de hernieuwing wordt nagegaan of je alle reglementaire, fiscale en sociale verplichtingen bent nagekomen. Ook wordt nagegaan of je activiteit effectief een economische meerwaarde voor België is.

Je legt bij een hernieuwingsaanvraag de volgende documenten voor:

 • het specifieke aanvraagformulier
 • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
 • een kopie van je identiteitskaart
 • 2 pasfoto’s
 • je originele beroepskaart
 • een update van je businessplan
 • elk ander document dat je nuttig acht voor je aanvraag
 • bewijzen dat je voldaan hebt aan de fiscale en sociale verplichtingen:
  • een attest afgeleverd door de ontvanger van de directe belastingen dat vermeldt dat je geen schulden hebt ten opzichte van de personenbelasting (voor zelfstandigen en ondernemingen) of ten opzichte van de bedrijfsbelastingen (voor ondernemingen)
  • een attest afgeleverd door de ontvanger van de BTW dat je geen schulden hebt (voor zelfstandigen) of dat de onderneming geen schulden heeft (voor ondernemingen)
  • een attest afgeleverd door je socialeverzekeringsfonds dat vermeldt dat je je sociale bijdragen hebt betaald (voor zelfstandigen en ondernemingen) en dat je onderneming de sociale bijdragen heeft betaald (voor ondernemingen);
  • een attest afgeleverd door de RSZ of je socialezekerheidsfonds dat vermeldt dat je je RSZ-bijdragen hebt betaald of een schriftelijke verklaring dat je geen personeel tewerkstelt (voor zelfstandigen en ondernemingen)
 • bewijzen dat je project over een toegevoegde economische waarde beschikt:
  • de afrekening van je belastingen van de afgelopen 2 jaar (deel I en II) of bij gebrek daaraan de belastingaangifte van de afgelopen 2 jaar (deel I en II)
  • de balans en de resultatenrekening van de afgelopen 2 jaar, gecertificeerd door een boekhoudermet vermelding van de bezoldiging die aan zaakvoerders en vennoten werd toegekend (voor ondernemingen)
  • het verkoopboek en het inkoopboek van de afgelopen 2 jaar.
Extra informatie