Waar dien je de aanvraag in?

 • Je hebt al een verblijfsrecht in België:

Als je al een tijdelijk verblijfsrecht hebt in België, maar niet bent vrijgesteld van beroepskaart, dan dien je je aanvraag in via het digitale loket op de website van de Vlaamse overheid.

Hiervoor moet je in het bezit zijn van een van de volgende documenten:

 • een elektronische vreemdelingenkaart A, H, I of J
 • een bijzondere identiteitskaart voor familieleden van diplomatiek personeel, als je onderdaan bent van een land waarmee België een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten
 • een aankomstverklaring. Om de aanvraag via het digitale platform te kunnen indienen, vraag je een digitale sleutel aan via een lokaal registratiekantoor.
  Opgelet: de Vlaamse regelgeving laat om de aanvraag voor een beroepskaart vanuit een kort wettig verblijf te doen, maar doordat de behandelingstermijn voor een beroepskaart tot 120 dagen kan bedragen, is het niet zeker dat de beroepskaart wordt goedgekeurd voordat het wettig kort verblijf vervalt. In dat geval is het niet meer mogelijk om op basis van de beroepskaart een statuutwijziging aan te vragen. Het Verblijfsbesluit laat immers enkel toe om een statuutwijziging aan te vragen vanuit een wettig kort verblijf. Je moet dan een visum gaan aanvragen bij de Belgische ambassade in je herkomstland.

Opmerking: een attest van immatriculatie (AI) wordt in Vlaanderen niet langer aanvaard als een wettig verblijf van waaruit een beroepskaart kan worden aangevraagd. Dit is juridisch betwistbaar: het Hof van Cassatie besliste in een arrest van 8 april 2019 immers dat een attest van immatriculatie wel degelijk voldoet aan de voorwaarde van "toelating of machtiging tot verblijf" volgens de Verblijfswet.

Aanvragen voor een beroepskaart die via een mandataris worden ingediend, moeten voorlopig wel nog via een ondernemingsloket gebeuren.

Vanuit een onwettig verblijf in België kan je geen aanvraag voor een beroepskaart indienen.

 • Je verblijft in het buitenland:

Als je in het buitenland verblijft, dien je je aanvraag in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van je land van verblijf.

Zij sturen de aanvraag door naar de gewestelijke dienst Economische Migratie.

Nodige documenten

Bij een aanvraag heb je de volgende documenten nodig:

 • je buitenlandse identiteitskaart of internationaal paspoort
 • als je de aanvraag vanuit België indient: het bewijs dat je een tijdelijk verblijfsrecht hebt in België (zie hierboven)
 • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden oud dat uitgereikt is door de bevoegde instanties van het land waar je gemachtigd bent te verblijven
 • een kopie van je diploma (minimaal kwalificatieniveau 4)
 • loonfiches en/of stortingsbewijzen op je bankrekening als bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Volgens het Vlaams decreet van 15 oktober 2021 is dat 120% van het leefloon met een gezinslast. Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. Momenteel bedraagt dat 1.845,48 euro netto.
 • je curriculum vitae (en portfolio indien van toepassing)
 • een volledig ondernemingsplan (inclusief financieel plan). Ondernemingen met een sportieve, artistieke of culturele meerwaarde mogen zich beperken tot een liquiditeitsprognose.
 • aandeelhoudersregister of UBO (Ultimate Beneficial Owners), tenzij het gaat om een eenmanszaak.
 • daarnaast heb je een aantal documenten nodig, afhankelijk van op basis van welke categorie (innovatieve, economische, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde) je de beroepskaart aanvraagt. Een overzicht van de extra documenten per categorie vind je op de website van het Vlaams gewest.

Alle documenten in je dossier moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Als dat niet het geval is moet een vertaling worden toegevoegd. Alle documenten verstrekt door officiële instellingen (overheden, banken, onderwijsinstellingen, …) moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Indien de vertaling door een beëdigd vertaler in het buitenland gebeurt, dan moeten de vertalingen ook gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostillestempel van de bevoegde overheid in het land van afgifte.

Beslissing

Een ambtenaar van de Vlaamse dienst Economische Migratie neemt de beslissing. De beslissing wordt genomen binnen de 120 dagen nadat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Deze termijn kan worden verlengd bij uitzonderlijk complexe dossiers. De aanvrager wordt daarvan via e-mail op de hoogte gebracht. Indien er geen beslissing genomen werd binnen de termijn van 120 dagen (en de eventuele verlenging), dan wordt de beroepskaart toegekend.

Als de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van 30 dagen om de ontbrekende documenten of gegevens aan de dienst Economische Migratie te bezorgen. De aanvrager wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn wordt aangevuld, wordt ze onontvankelijk verklaard.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, kan je de beroepskaart afhalen via een ondernemingsloket.

Kosten

De aanvraag van een eerste beroepskaart en haar wijziging, vervanging of hernieuwing kost 140 euro.

 • Bij een aanvraag in het buitenland betaal je dit via de Belgische diplomatieke of consulaire post.
 • Bij een aanvraag in België moet dit worden overgeschreven naar het rekeningnummer BE35 3751 1109 9637 met als mededeling: ‘BK-NaamFamilienaam-geboortedatum dd/mm/yyyy’.

Daarnaast kost de afgifte van de beroepskaart via een ondernemingsloket 90 euro per jaar. Na de goedkeuring van je aanvraag krijg je een uitnodiging tot betaling van 90 euro per jaar dat de beroepskaart geldig is.

Beroepsmogelijkheid na negatieve beslissing

Als je niet akkoord gaat met een weigering van je beroepskaart, kan je in beroep gaan bij de bij de minister van tewerkstelling van het Vlaams gewest.

Dat doe je met een brief die de motivering van het beroep preciseert. De brief moet ondertekend en aangetekend per post verstuurd worden, binnen 30 dagen na de betekening van de negatieve beslissing. Deze termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzenddatum vermeld op de kennisgeving ervan.

Er is geen termijn bepaald waarbinnen de minister moet beslissen. Tegen een negatieve beslissing in beroep kan je binnen 60 kalenderdagen na de betekening van de beslissing in beroep gaan bij de Raad van State.

Extra informatie