Je moet zelf de aanvraag voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur indienen. Je werkgever kan niet tussenkomen.

Wie kan een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen?

 • Je beschikt over een wettig verblijf in België en bewijst dat vier jaar arbeid hebt verricht in België gedurende vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag;
 • Je bent een langdurig ingezetene met tweede verblijf in België, je beschikt over een wettig verblijf en bewijst dat je twaalf maanden arbeid hebt verricht in België gedurende maximaal achttien maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.

Sommige periodes van inactiviteit tellen mee

Het gaat om de periodes van gehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van:

 • ziekte
 • een beroepsziekte
 • een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk en die gebeurden op een moment dat je werd tewerkgesteld door een Belgische werkgever

die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze tewerkgesteld was door een in België gevestigde werkgever

Sommige arbeid telt niet mee

 • perioden zonder arbeid of tewerkstelling: de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid die toegekend zijn voor prestaties buiten een arbeidsovereenkomst - zoals een overeenkomst van plaatsing voor een au-pair jongere of een stageovereenkomst zonder loon voor een stagiair;
 • perioden van gedetacheerde tewerkstelling: de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden blijven met een in het buitenland gevestigde werkgever;
 • perioden van verblijfsgerelateerde tewerkstelling: de perioden die verricht zijn met toepassing van de normen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen.
 • grensarbeid

Aanvraag

De werknemer dient zelf de aanvraag in bij de Vlaamse dienst economische migratie:

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20,
1030 Brussel

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de recentste toelating tot arbeids
 • een fotokopie van de lopende arbeidsovereenkomst of, bij het ontbreken daarvan, om het even welk ander document, aan de hand waarvan de onderdaan van een derde land aantoont dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt
 • het bewijs dat de onderdaan over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.
Extra informatie