In het Vlaams gewest ben je als middengeschoolde vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor bepaalde knelpuntberoepen.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Deze regeling voor middengeschoolden is niet voorzien in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Je kan een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen, maar bent niet vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek. Het is dan niet gemakkelijk om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.

Middengeschoolde werknemer

Als middengeschoolde ben je in het Vlaams gewest vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is. Het gaat om functies waarvoor geen diploma van hoger onderwijs noodzakelijk is. 

Voor deze functies geldt geen specifiek minimumloon. Het algemeen gemiddeld gewaarborgd maandelijk minimuminkomen is dus van toepassing. Dit is een ondergrens: als er in de sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing en dient de middengeschoolde werknemer ingeschaald te worden als 'geschoolde arbeidskracht' volgens het toepasselijke paritaire comité.

De lijst van deze functies wordt tweejaarlijks door de minister opgesteld, na raadpleging van de Adviescommissie voor Economische Migratie. Het gaat om functies waarvoor er een structureel tekort aan arbeidskrachten is in Vlaanderen. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB.

De concrete lijst die geldig is vanaf 1 april 2021 tot 31 maart 2023 is te vinden in het Ministerieel Besluit van 31 maart 2021 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functie waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat. Opmerking: Deze lijst is in principe slechts geldig tot 31 maart 2023. De nieuwe lijst van knelpuntberoepen is echter nog niet beschikbaar. De huidige lijst blijft dan ook van kracht tot dat wel het geval is.

Voor functies die niet op deze lijst voorkomen, moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen zonder vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek. Het is dan niet gemakkelijk om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.

Middengeschoolde zelfstandige

Als je als middengeschoolde zelfstandige wil werken, moet je een beroepskaart aanvragen. Er bestaan geen uitzonderingsregels.

Extra informatie