Als stagiair zijn er verschillende regelingen, afhankelijk van het soort stage. Onder bepaalde voorwaarden ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en arbeidskaart. In sommige andere gevallen ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. 

Verplichte stage in het kader van studies

Je bent als student vrijgesteld van gecombineerde vergunning en arbeidskaart voor een verplichte stage in België in het kader van je studies (hoger of secundair onderwijs). Tenminste als het gaat om studies in België, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (dit zijn de EU-lidstaten aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of in Zwitserland.

De vrijstelling van gecombineerde vergunning en arbeidskaart geldt ongeacht je verblijfsrecht. Dus zelfs als je geen wettig verblijf hebt.

Verplichte stage voor vervolgdiploma

Vlaams gewest

In het Vlaamse gewest ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je als stagiair houder bent van een universitair diploma en een verplichte stage volgt voor het behalen van een vervolgdiploma. Het gaat bijvoorbeeld over artsen in opleiding.

 • Als je stage meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je stage minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Deze optie is niet voorzien in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Je kan een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen, maar je bent niet vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, tenzij je aan de algemene voorwaarden voor stagiairs voldoet (zie hieronder)

Stage bij een Belgische overheid of een internationale instelling

Vlaams gewest

Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je als stagiair tewerkgesteld wordt door een Belgische overheid of door een internationale instelling van publiek recht in België of die tewerkgesteld wordt in het kader van een programma dat goedgekeurd is door die instelling.

 • Als je stage meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je stage minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels gewest ben je als stagiair die tewerkgesteld wordt door een Belgische overheid of door een internationale instelling van publiek recht in België of die tewerkgesteld wordt in het kader van een programma dat goedgekeurd is door die instelling vrijgesteld van arbeidskaart als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt.

Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

Andere stages

In andere gevallen vraag je als derdelands stagiair een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aan. Het gaat over een opleidingsprogramma bij een werkgever met het oog op het opdoen van kennis, praktijk en ervaring in de beroepswereld die leidt tot een diploma van het hoger onderwijs of als voortzetting van de voorafgaande studie.

Je bent dan in bepaalde gevallen vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

 • Indien de stage minder dan 90 dagen duurt, vraagt de werkgever een arbeidskaart aan.
 • Indien de stage meer dan 90 dagen duurt, vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning voor stagiairs aan. Voor stagiairs kan deze maximaal voor 6 maandenworden toegekend en éénmaal met 6 maanden worden verlengd, zodat de totale duur van de stage maximaal 12 maanden kan bedragen.

De beslissing inzake de arbeidskaart of gecombineerde vergunning dient voor stagiairs binnen een termijn van 90 dagen vanaf de dag dat de aanvraag door het bevoegde gewest ontvankelijk werd verklaard te worden afgeleverd, in tegenstelling tot de gebruikelijke 120 dagen.

Algemene voorwaarde inzake inkomsten, huisvesting en financiële aansprakelijkheid

Naast de algemene documenten inzake verblijf die bij elke aanvraag moeten worden voorgelegd, vraagt DVZ voor een gecombineerde vergunning voor stagiairs ook de volgende documenten:

 • Een bewijs dat de stagiair gedurende zijn verblijf zal beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Hiervoor gelden de leefloonbedragen als richtbedrag. Het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen als ondergrens is dus niet van toepassing voor stagiairs. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de inkomsten die hij voor de stage zal ontvangen en met een eventuele garantstelling (via een bijlage 32bis) door de ontvangende werkgever, in het bijzonder voor de kosten van levensonderhoud en accommodatie.Een garantstelling is echter slechts bijkomstig en kan niet het enige bewijs van voldoende bestaansmiddelen zijn. Voor meer info hierover: Infofiche Stagiair – Bedrag van voldoende bestaansmiddelen en garantstelling (bijlage 32bis) op website DVZ. 
 • Wanneer de stagiair gedurende zijn hele verblijf bij de ontvangende organisatie verblijft: een bewijs dat hij op passende wijze gehuisvest zal worden overeenkomstig de wetgeving inzake huisvesting. Dat kan worden aangetoond met:
  • een schriftelijke huisvestingsverklaring
  • een door de betrokkene onderschreven en geregistreerd huur- of onderhuurcontract
  • elk document dat uitgaat van een daartoe gemachtigde gerechtelijke of administratieve overheid en de passende wijze van huisvesting bewijst
 • Een schriftelijke verklaring (via een verbintenis tot financiële aansprakelijkheid) van de ontvangende werkgever die haar financiële aansprakelijkheid bevestigt voor kosten van verblijf en de terugreis van de stagiair in geval van onwettig verblijf. De financiële aansprakelijkheid van de werkgever verstrijkt uiterlijk 6 maanden na het beëindigen van de stageovereenkomst.

Vlaams gewest

Voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als stagiair gelden in het Vlaams gewest de volgende voorwaarden:

 • De stagiair is verbonden met de werkgever door een stageovereenkomst, die de volgende zaken vermeldt:
  • een beschrijving van het stageprogramma, met inbegrip van het opleidingsprogramma
  • de duur van de stage
  • de voorwaarden voor de plaatsing en het toezicht
  • de stage-uren
  • de rechtsbetrekking tussen de werkgever en de stagiair
  • de verbintenis, ondertekend door de stagiair, om tijdens de stageperiode geen andere betrekking in België te bekleden dan die waarvoor de toelating wordt verleend.
 • de stagiair heeft een diploma van hoger onderwijs, verkregen in de twee jaar voor de aanvraag, of toont aan dat hij een opleiding volgt die leidt tot dat diploma
 • de stage bevindt zich op het kwalificatieniveau en bestrijkt hetzelfde gebied als het diploma of de studie
 • de stage duurt maximaal 6 maanden. Dit kan éénmaal verlengd worden zodat de totale duur van de stage maximaal 12 maanden kan bedragen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als stagiair gelden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de volgende voorwaarden:

 • De stagiair is verbonden met de werkgever door een stageovereenkomst, vertaald in de moedertaal van de stagiair of een andere taal die hij begrijpt, die de volgende zaken vermeldt:
  • het aantal uren van opleiding
  • een beschrijving van het stageprogramma, met inbegrip van het opleidingsprogramma
  • de duur van de stage
  • de plaatsings- en supervisievoorwaarden
  • de stage-uren
  • de juridische relatie tussen de werkgever en de stagiair
 • de stagiair gaat de verbintenis aan gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren
 • de stagiair heeft een diploma van hoger onderwijs, verkregen in de twee jaar voor de aanvraag, of toont aan dat hij een opleiding volgt die leidt tot dat diploma
 • de stage bevindt zich op het kwalificatieniveau en bestrijkt hetzelfde gebied als het diploma of de studie
 • de stage duurt maximaal 6 maanden. Dit kan éénmaal verlengd worden zodat de totale duur van de stage maximaal 12 maanden kan bedragen.

Zelfstandige stagiair

Normaal moet je een beroepskaart aanvragen om als zelfstandige stagiair aan de slag te kunnen.

In de volgende gevallen ben je vrijgesteld van beroepskaart:

 • als je stage werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma's of uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid.
 • als je een buitenlandse student bent die in België, in het kader van zijn studies, een stage loopt
 • als je een diploma behaald hebt in België, de EER of Zwitserland en een verplichte stage loopt ter volvolmaking van je universitair diploma, voor de duur van je stage (deze vrijstelling geldt enkel in het Vlaams gewest).

 

Extra informatie