Als stagiair zijn er verschillende regelingen, afhankelijk van het soort stage. Onder bepaalde voorwaarden ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en arbeidskaart. In sommige andere gevallen ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. 

Verplichte stage in het kader van studies

Je bent als student vrijgesteld van gecombineerde vergunning en arbeidskaart voor een verplichte stage in België in het kader van je studies. Tenminste als het gaat om studies in België, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (dit zijn de EU-lidstaten aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of in Zwitserland.

De vrijstelling van gecombineerde vergunning en arbeidskaart geldt ongeacht je verblijfsrecht. Dus zelfs als je geen wettig verblijf hebt.

Verplichte stage voor vervolgdiploma

Vlaams gewest

In het Vlaamse gewest ben je vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je als stagiair houder bent van een universitair diploma en een verplichte stage volgt voor het behalen van een vervolgdiploma. Het gaat bijvoorbeeld over artsen in opleiding.

 • Als je stage meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je stage minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Deze optie is niet voorzien in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Je kan een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen, maar je bent niet vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, tenzij je aan de algemene voorwaarden voor stagiairs voldoet (zie hieronder)

Stage bij een Belgische overheid of een internationale instelling

Vlaams gewest

Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je als stagiair tewerkgesteld wordt door een Belgische overheid of door een internationale instelling van publiek recht in België of die tewerkgesteld wordt in het kader van een programma dat goedgekeurd is door die instelling.

 • Als je stage meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
 • Als je stage minder dan 90 dagen bedraagt, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels gewest ben je als stagiair die tewerkgesteld wordt door een Belgische overheid of door een internationale instelling van publiek recht in België of die tewerkgesteld wordt in het kader van een programma dat goedgekeurd is door die instelling vrijgesteld van arbeidskaart als je tewerkstelling minder dan 90 dagen bedraagt.

Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

Andere stages

In andere gevallen vraag je als stagiair een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aan. Je bent dan in bepaalde gevallen vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart

In het Vlaams gewest vraag je (voorlopig) altijd een arbeidskaart aan.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest vraag je een arbeidskaart aan als je stage minder dan 90 dagen duurt. Als je stage langer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.

Wie is een stagiair? Een stagiair is iemand die een praktische opleiding volgt bij een werkgever als voortzetting van een voorafgaande vorming.

Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek als:

 • je stage de voortzetting is van een voorafgaande vorming. Je moet een diploma of studiegetuigschrift hebben van deze vorming.
 • je tussen 18 en 30 jaar oud bent. Je moet deze leeftijd hebben op het moment dat de arbeidskaart B wordt toegekend.
 • je tijdens je stage geen andere functie als werknemer in België uitoefent.
 • je stage voltijds is.
 • je stage niet langer duurt dan 12 maanden. Verlengingen kunnen alleen als de totale duur niet langer is dan 12 maanden.
 • er een stageovereenkomst is in je moedertaal of een andere taal die je begrijpt.
 • je stageovereenkomst het aantal te presteren uren vermeldt.
 • je stageovereenkomst je loon vermeldt. Je loon mag niet lager zijn dan het wettelijk gewaarborgd minimumloon.
 • je stageovereenkomst een opleidingsprogramma bevat.

Op deze voorwaarden bestaan uitzonderingen:

 • De leeftijdsvoorwaarde is niet van toepassing op stagiairs aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling.
 • In individuele behartenswaardige gevallen kan de minister van de leeftijdsvoorwaarde afwijken. Er moeten economische of sociale redenen bestaan voor de afwijking.

Zelfstandige stagiair

Normaal moet je een beroepskaart aanvragen om als zelfstandige stagiair aan de slag te kunnen.

In twee gevallen ben je vrijgesteld van beroepskaart:

 • als je stage werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma's of uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid.
 • als je een buitenlandse student bent die in België, in het kader van zijn studies, een stage loopt.

 

Extra informatie