Derdelands vrijwilligers die deelnemen aan een vrijwilligersprogramma in het kader van Europees vrijwilligerswerk zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Het gaat over door België erkende vrijwilligersprogramma’s zonder winstoogmerk, waarin de activiteiten niet worden vergoed, met uitzondering van onkostenvergoeding en/of zakgeld.

 • Indien het vrijwilligerswerk minder dan 90 dagen duurt, vraagt de werkgever een arbeidskaart aan.
 • Indien het vrijwilligerswerk meer dan 90 dagen duurt, vraagt de werkgever een gecombineerde vergunning voor vrijwilligers  aan. Voor vrijwilligerswerk kan deze maximaal voor 12 maanden worden toegekend.

De beslissing inzake de arbeidskaart of gecombineerde vergunning dient voor vrijwilligers binnen een termijn van 90 dagen vanaf de dag dat de aanvraag door het bevoegde gewest ontvankelijk werd verklaard te worden afgeleverd, in tegenstelling tot de gebruikelijke 120 dagen.

Algemene voorwaarde inzake inkomsten, huisvesting en financiële aansprakelijkheid

Naast de algemene documenten inzake verblijf die bij elke aanvraag moeten worden voorgelegd, vraagt DVZ voor een gecombineerde vergunning voor vrijwilligers ook de volgende documenten:

 • Een bewijs dat de vrijwilliger gedurende zijn verblijf zal beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Hiervoor geldt het leefloon als richtbedrag. Het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen als ondergrens is dus niet van toepassing voor vrijwilligers. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele garantstelling door de ontvangende organisatie (via een bijlage 32bis), in het bijzonder voor de kosten van levensonderhoud en accommodatie. Een garantstelling is echter slechts bijkomstig en kan niet het enige bewijs van voldoende bestaansmiddelen zijn. Voor meer info hierover: Infofiche Vrijwilliger – Bedrag van voldoende bestaansmiddelen en garantstelling (bijlage 32bis) op website DVZ. 
 • Wanneer de vrijwilliger gedurende zijn hele verblijf bij de ontvangende organisatie verblijft: een bewijs dat hij op passende wijze gehuisvest zal worden overeenkomstig de wetgeving inzake huisvesting. Dat kan worden aangetoond met:
   • een schriftelijke huisvestingsverklaring
   • een door de betrokkene onderschreven en geregistreerd huur- of onderhuurcontract
   • elk document dat uitgaat van een daartoe gemachtigde gerechtelijke of administratieve overheid en de passende wijze van huisvesting bewijst
 • Een schriftelijke verklaring (via een verbintenis tot financiële aansprakelijkheid) van de ontvangende organisatie die haar financiële aansprakelijkheid bevestigt voor kosten van verblijf en de terugreis van de vrijwilliger in geval van onwettig verblijf.

Vlaams gewest

Voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als vrijwilliger gelden in het Vlaams gewest de volgende voorwaarden:

 • Er is een vrijwilligersovereenkomst tussen de vrijwilliger en de ontvangende organisatie, gedagtekend en ondertekend door beide partijen, die de volgende zaken vermeldt:
  • een beschrijving van het vrijwilligersprogramma
  • de duur van het vrijwilligerswerk, met een maximumduur van 12 maanden
  • het aantal uren dat de vrijwilliger presteert
  • de voorwaarden voor de plaatsing en het toezicht
  • de eventueel voorziene opleiding aan de vrijwilliger
  • de beschikbare middelen en het minimum zakgeld voor de duur van het verblijf
  • de verbintenis, ondertekend door de vrijwilliger, om tijdens de periode van verblijf geen andere betrekking in België te bekleden dan die waarvoor de toelating wordt verleend
 • Er is een attest van het nationaal Agentschap voor de uitvoering van het Europees Vrijwilligersprogramma dat de plaatsing van de vrijwilliger in het kader van een goedgekeurd vrijwilligersprogramma van Europees vrijwilligerswerk bij de ontvangende organisatie bevestigt.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als vrijwilliger gelden in het Brussels Hoofdstedelijk gewest de volgende voorwaarden:

 • Er is een vrijwilligersovereenkomst tussen de vrijwilliger en de ontvangende organisatie, gedagtekend en ondertekend door beide partijen, die de volgende zaken vermeld:
  • de beschrijving van het vrijwilligerswerkprogramma
  • de duur van het vrijwilligerswerkprogramma, met een maximumduur van 12 maanden
  • de voorwaarden inzake de plaatsing en begeleiding van de vrijwilliger
  • de uren vrijwilligerswerk;
  • de beschikbare middelen om de kosten voor het levensonderhoud en de huisvesting van de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk te dekken, alsook het bedrag aan zakgeld dat hem zal worden toegekend tijdens het vrijwilligerswerk
 • Er is een bewijs dat het vrijwilligersprogramma waaraan de vrijwilliger deelneemt goedgekeurd is in het kader van het Europese vrijwilligerswerk.
Extra informatie