Studievoormiddag met RIZIV, HZIV en POD MI over hoe OCMW en zorgprofessionals moeten omgaan met medische kosten als er mogelijks een buitenlandse ziekteverzekering is (Europees of van derde land met bilateraal akkoord)

Professionals in de zorgsector en maatschappelijke werkers van OCMW’s die het sociaal onderzoek voeren naar een eventuele tussenkomst van een ziekteverzekering in het herkomstland, in verband met medische kosten gemaakt in België.

Dinsdag 20 december 2022, van 9.30 tot 12.30 uur.

We bieden de vorming zowel fysiek als online aan:

  • fysiek: Herman Teirlinckgebouw, klein auditorium (1.43), Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • online: je kan de vorming ook online volgen of later bekijken via de opname

Geef zeker bij de inschrijving aan of je de vorming fysiek of online volgt. Vul in het inschrijvingsformulier in het laatste open vakje ‘vermelding op factuur nodig?’ ofwel ‘fysiek’ ofwel ‘online’ in.

25 euro

Wat zijn de internationale en federale omstandigheden voor de ten laste name van medische kosten die gemaakt zijn in België? In deze studiedag krijg je een toelichting van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) en van de Programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Chris Segaert van RIZIV overloopt de EU-regelgeving inzake de toegang tot en terugbetaling van medische zorg in een andere lidstaat, alsook hoe de bestaande bilaterale akkoorden tussen België en derde landen werken.

Kris Verwimp van HZIV geeft een overzicht van de werking als verzekeringsinstelling (ziekenfonds/mutualiteit) in België met als taak contacten te leggen met de verbindingsorganen van andere landen indien een hulpvrager mogelijks verzekerd is in herkomstland. Hoe dient men best een aanvraag bij HZIV in, waarop moet men letten, en wat kan men verwachten van zo’n aanvraag? Ze licht de contacten met de betrokken landen toe en bekijkt enkele knelpunten die zich kunnen voordoen in dit proces.

Als laatste spreker geeft Annemarieke De Knijf van de POD MI ons een opfrissing over wat het sociaal onderzoek door het OCMW inhoudt en waarop de maatschappelijk werker moet letten. Wat betekent een aanvraag bij HZIV om een tussenkomst van een mogelijke buitenlandse ziekteverzekering in het kader van een sociaal onderzoek? Wat zijn de mogelijkheden van tussenkomst van de Belgische overheid als het antwoord van het ander land ontbreekt? Onder welke omstandigheden kan POD MI zeker niet optreden?

Na elk onderdeel is het mogelijk om vragen te stellen vanuit het publiek. De sprekers behandelen geen individuele casussen tijdens de vraagmomenten. Structurele knelpunten komen aan bod en ‘good practices’ worden waar mogelijk voorgedragen.

 

Begeleiders:

Chris Segaert – adviseur/diensthoofd bij de Directie internationale relaties (Dienst geneeskundige verzorging) bij RIZIV
Kris Verwimp – administratief expert internationale relaties bij HZIV
Annemarieke De Knijf -  diensthoofd inspectie van de POD MI

Agentschap Integratie en Inburgering

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.