Je krijgt onder meer een overzicht van de grootste wijzigingen in het inburgeringstraject en de voornaamste aandachtspunten voor lokale besturen.

Medewerkers van lokale besturen en mandatarissen.

Maandag 31 januari 2022 van 10.30 tot 12 uur.

Online via MS Teams. Je ontvangt een bevestiging na inschrijving. De deelnamelink krijg je een dag voor de online sessie in je mailbox.

Gratis

Op 8 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van het gewijzigde inburgeringsdecreet goed. Met de wijziging van het decreet wil de Vlaamse Regering enerzijds sterker inzetten op een vraaggestuurd inburgeringstraject dat inspeelt op de individuele situatie van de inburgeraar. Anderzijds wordt het inburgeringstraject aangescherpt door het invoeren van examens en een retributie. 

Wat verandert er?

  • Het inburgeringstraject wordt uitgebreid met twee pijlers om meer kansen te bieden aan inburgeraars om te participeren aan de Vlaamse samenleving: inschrijving bij VDAB en het participatie- en netwerktraject.
  • De inburgeraar moet de doelen van zijn trajectonderdelen behalen om het inburgeringsattest te behalen.
  • De vormingspakketten van het inburgeringstraject worden betalend.

De inwerkingtredingsdatum van de gewijzigde regelgeving is 1 maart 2022. Het inburgeringstraject blijft dus  ongewijzigd tot en met eind februari 2022.

Twee aspecten van het gewijzigde inburgeringsdecreet gaan pas van start vanaf een later te bepalen datum: de invoering van het betalende inburgeringstraject en het participatie- en netwerktraject (de zogenaamde vierde pijler).

Agentschap Integratie en Inburgering en Agentschap Binnenlands Bestuur

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.