Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - C-380/18 - 12-12-2020

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E.P.) Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening (EU) 2016/399 – Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Begrip ,bedreiging van de openbare orde’ – Terugkeerbesluit tegen een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land

 • Grondwettelijk Hof - 12-03-2020

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Toekenningsvoorwaarden - Werkelijk verblijf in België gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.987 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzonderingsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 232.988 - 21-02-2020

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - stabiele en toereikende bestaansmid-delen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wetgever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is uitzon-deringsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet worden - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 22/2020 - 13-02-2020

  Gerechtelijk recht - Juridische bijstand - Financiering - Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand – Raad van State – Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Bijdrage - Bedrag – Modaliteiten

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 19/807/B - 06-02-2020

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtig feit eigen aan de persoon – identiteit kan niet gecontroleerd noch gewaarborgd worden – geboortedatum 00.00.1981 – erkende vluchteling – getuigschrift van geboorte afgeleverd door CGVS – geen twijfel over identiteit bij CGVS – art. 57/6, 8° Vw. – geloof behoudens tegenbewijs – geen reden om te twijfelen aan identiteit van verzoeker – economische participatie niet aangetoond – heropening debatten

 • Hof van beroep / Luik - 2019/FU/20 - 30-01-2020

  Staatloze – Palestijn uit Libanon – verlies bescherming UNRWA – reden voor verlaten UNRWA beschermingszone niet relevant voor statuut van staatloze – Montevideo verdrag – geen staat – erkenning staatloosheid

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 20/4/C - 22-01-2020

  Opvang - verzoeker om internationale bescherming – verzoeker met bijlage 26quater - instructie Fedasil – art. 4, § 1, 1° Opvangwet – verblijfsrechtelijke situatie is veranderd – art. 2, 1° Opvangwet – menselijke waardigheid – beslissing niet betekend – Opvangrichtlijn – individuele motivering – verzadiging opvangnetwerk is geen reden om opvang te beperken – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 19/106/A - 03-01-2020

  OCMW – equivalent leefloon – referentieadres – vrijgelaten uit gesloten centrum Merksplas – effectief verblijf op grondgebied Ieper – op geen enkel ogenblik aangetroffen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.654 - 20-12-2019

  Einde verblijf – gevaar voor nationale veiligheid – valse identiteit – DVZ al jaren op de hoogte – geen belemmering voor verkrijgen en verlengen verblijf – verdenking van contacten met radicale individuen – geen concrete en zwaarwichtige bewijzen – loutere verdenkingen en vermoedens – art. 21 en 23 Vw. – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 206/2019 - 19-12-2019

  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Rechtspleging - Beroep tegen een beslissing tot weigering van een machtiging tot verblijf om medische redenen - Onderzoek ex tunc van de situatie van de verzoekende partij

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.556 - 19-12-2019

  BGV – medische problematiek – gezondheidstoestand – aanvraag 9ter negatief – niet enkel bij aanvraag 9ter rekening houden met de gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. - vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 19/1895/A - 18-12-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. - termijn 6 maanden – aflevering F kaart – art. 42 Vw. – geen automatisch recht op verblijfskaart – verschil tussen Belg en burger van de Unie in de zin van de vreemdelingenwet – art. 52, § 4 Vb. - beslissing genomen binnen termijn, maar betekend buiten termijn – statische Belg – HvJ 27 juni 2018, nr. C-246/17, Diallo – geen reden om schrapping uit vreemdelingenregister ongedaan te maken – bijlage 35 ontvangen - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.498 - 18-12-2019

  BGV – bijlage 13septies – aangehouden bij aangifte geboorte kind – hoger belang van het kind – zorgvuldigheidsbeginsel – art. 8 EVRM – art. 74/13 Vw. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.420 - 17-12-2019

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – medische elementen – erkend staatloze – toegankelijkheid – onzorgvuldig onderzoek naar toegankelijkheid voor staatslozen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.201 - 16-12-2019

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst bestaansmiddelen – ouders referentiepersoon zijn bereid financiële steun te verlenen – referentiepersoon woont samen met ouders – persoonlijke inkomsten – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – redenering voor echtgenoot van referentiepersoon a fortiori ook van toepassing op inkomsten ouders - kennelijk redelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 230.095 - 12-12-2019

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – verzoeker in België gevestigd voor referentiepersoon – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 niet van toepassing – geen schending vrij verkeer Unieburger – verwerping

 • Raad van State - 246.340 - 09-12-2019

  Verzoeker om internationale bescherming - NBMV – leeftijdsbepaling – twijfel omtrent leeftijd - medisch onderzoek – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV – drie tests – foutenmarge – bepaling eindresultaat – uit twee van de drie tests blijkt dat minderjarigheid niet uitgesloten is - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.757 - 03-12-2019

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 40ter, § 2, eerste lid, 2° Vw. – vereiste van geldig identiteitsdocument – vervallen paspoort, duplicaat identiteitskaart en Nederlands identiteitsbewijs voorgelegd – DVZ vereist geldig paspoort – begrip identiteitsdocument is ruimer dan paspoort – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 229.622 - 02-12-2019

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid adequate medische behandeling – psychische aandoening niet erkend in Armenië – opgeroepen voor legerdienst – geen rekening met medische toestand – vernietiging

Pagina's