Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 13/2023 - 26-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Beslissing gewezen bij verstek - Verzet - Termijn van verzet

 • Grondwettelijk Hof - 7/2023 - 19-01-2023

  Sociale zekerheid - Brussel-Hoofdstad - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Kinderbijslag - Uitsluiting - Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister

 • Grondwettelijk Hof - 12/2023 - 19-01-2023

  Publiek recht - Nationaliteit - Toekenning op basis van de nationaliteit van de vader of van de moeder - Verlies van rechtswege van de nationaliteit voor de persoon van wie de afstamming niet langer blijkt vast te staan vóór de leeftijd van 18 jaar – Rechtsmiddelen

 • Grondwettelijk Hof - 1/2023 - 12-01-2023

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Gevangenhouding met het oog op de verwijdering van het grondgebied - 1. Cassatieberoep - Termijn om uitspraak te doen - 2. Beslissing tot wederopsluiting - Duur van de gevangenhouding

 • Hof van Justitie - C-321/21, C-324/21 en C-325/21 - 12-01-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 –Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek

 • Arbeidsrechtbank / Charleroi - 22/65/K - 29-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Afghanistan – eenzijdig verzoekschrift - opheffing opvang door Fedasil omdat verzoeker werkt – opheffing code 207 – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 - verplichting om individueel motiveren – standaardmotivering – loon lager dan leefloon – dwangsom - schorsing

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 20/1055/B - 22-12-2022

  Staatloze – Palestina –Verdrag van New York 28 september 1954 – banden met Palestina, Syrië en Denemarken – geen Belgische, Deense of Syrische nationaliteit – Syrische vrouw kan nationaliteit niet doorgeven – Montevideo conventie – Palestina is een staat – advies A-G. Thierry Werquin bij Cass. 19 november 2021, nr. C.21.0095.F – geen Palestijnse documenten – registratie bij UNRWA – Palestina beschouwt verzoekers niet als onderdaan – gegrond – erkenning als staatloze

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 282.473 - 22-12-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Burundi – louter verblijf in of doortocht door België – voldoende om door Burundese autoriteiten verdacht te worden sympathie voor oppositie te koesteren – risico op vervolging – toegeschreven politieke overtuiging – toekenning vluchtelingenstatus

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/KB/23 - 20-12-2022

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – Palestina – eenzijdig verzoekschrift – code 207 – gebrek aan uitvoering arrest geldt na 48 uur als niet-toewijzing code 207 - gegrond

 • Raad van State - 255.298 - 19-12-2022

  NBMV – geen toewijzing voogd na leeftijdstest - UDN – gebrek aan opvang – art. 3 Opvangwet – geen uitsluiting van opvang en materiële hulp omwille van leeftijd – voorgehouden nadeel is geen gevolg van bestreden beslissing – schorsing zou niets veranderen – verwerping

 • Grondwettelijk Hof - 167/2022 - 15-12-2022

  Publiekrecht - Vlaamse Gemeenschap - Volwassenenonderwijs - Inburgeringstraject - Opleiding Nederlands - NT2-test – Inschrijvingsgeld

 • Raad van State - 255.275 - 15-12-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – art. 42 Vw. – beslissingstermijn – termijn 6 maanden – art. 52, § 4 Vb. – gevolgen overschrijding termijn – art. 52, § 4 Vb. vindt geen rechtsgrond in art. 42 Vw. – hiërarchie rechtsnormen – gegrond – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.22.1327.F - 15-12-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – art. 71 Vw. – art. 5.4 EVRM - beroep zonder voorwerp – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 281.282 - 02-12-2022

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – buitengewone omstandigheden – aanvraag vanuit België – hoger belang van het kind – gezinsherenigingsrichtlijn – concrete, evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in het geding zijnde belangen - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 22/189/C - 28-11-2022

  Opvang – verzoekers om internationale bescherming – bezetting gebouw in Schaarbeek – stilzwijgen Belgische staat ondanks vele veroordelingen – EHRM – dwangsom - gegrond

 • Grondwettelijk Hof - 153/2022 - 24-11-2022

  Sociale zekerheid - Brussel-Hoofdstad - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Kinderbijslag - Uitsluiting - Buitenlandse kinderen die niet zijn ingeschreven in een door een Belgische gemeente gehouden bevolkingsregister

 • Hof van Justitie - C-69/21 - 22-11-2022

  (X t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Artikelen 4, 7 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling – Eerbiediging van het privéleven en van het familie en gezinsleven – Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering – Verblijfsrecht op medische gronden – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Medische behandeling met het oog op pijnbestrijding – Behandeling niet beschikbaar in het land van herkomst – Voorwaarden waaronder de verwijdering moet worden uitgesteld

 • Hof van Justitie - C-230/21 - 17-11-2022

  (X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen Y en Z t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Recht op gezinshereniging – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft

 • Rechtbank van eerste aanleg / Dendermonde - 21/1085/B - 10-11-2022

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° WBN - gewichtige feiten eigen aan de persoon – gebruik valse naam – schijnhuwelijk – witwasonderzoek – identiteit verzoekster staat vast – huwelijk sinds 2012 kan bezwaarlijk een schijnhuwelijk zijn – witwasonderzoek door rechtbank onontvankelijk en ongegrond verklaard – blanco strafregister – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Cassatie - P.22.1208.F - 09-11-2022

  Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - art. 5.4 EVRM - opeenvolgende autonome detentiebeslissingen - art. 71 Vw. - vrijlating of uitwijzing - verwerping

Pagina's