Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/792/A - 17-05-2023

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – opheffing opvang – meer dan zes maanden tewerkstelling – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 – interimcontracten – dimonagegevens – zorgvuldigheidsplicht – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/790/A - 17-05-2023

  Opvang – verzoeker om internationale bescherming – opheffing opvang – meer dan zes maanden tewerkstelling – art. 35/1 Opvangwet – art. 9 KB 12 januari 2011 – contract onbepaalde duur – voorwaarden voldaan – redelijkheidsbeginsel – zelfredzaamheid – schaarste op huurmarkt – menselijke waardigheid – recht op huisvesting - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.749 - 09-05-2023

  Gezinshereniging – kind van een Belg – Ghana – twijfels over geboorteakte – laattijdig geregistreerde geboorteakten rechtsgeldig volgens Ghanese wetgeving – louter op verklaring - onterechte toepassing art. 18 WIPR – geen wetsontduiking – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 72/2023 - 27-04-2023

  Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Recht van terugkeer - Verlies van het recht op verblijf - Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 22/1157/B - 27-04-2023

  Erkenning huwelijksakte – Afghaanse huwelijksakte – geen legalisatie – visum D gezinshereniging verkregen op basis van huwelijksakte – art. 31 WIPR – art. 35 oud BW – Belgische ambassade in Pakistan legaliseert geen Afghaanse aktes - vervangend vonnis

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.183 - 27-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Turkse Hezbollah – verslag staatsveiligheid – ondergane vervolging – art. 48/7 Vw. – selectieve lezing informatie – toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad van State (Nederland) - 202207368/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Eritrea – EU binnengekomen via Italië – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad van State (Nederland) - 202300521/1/V1 - 26-04-2023

  Dublin III – Dublin III-Vo. – Nigeria – asielaanvragen ingediend in Italië, Zwitserland en Oostenrijk – overnameverzoek aan Italië – interstatelijk vertrouwensbeginsel – Italiaanse autoriteiten hebben diverse malen aangegeven dat Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort door gebrek aan opvangfaciliteiten – geen toegang tot basisbehoeften – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 288.029 - 25-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestina – Gaza - socio-economische situatie en veiligheidssituatie onderzoeken in het licht van Vluchtelingenverdrag – landeninformatie – rapporten internationale organisaties – nota NANSEN – geen groepsvervolging van Palestijnen uit Gaza – onderzoek subsidiaire bescherming – COI Focus – instabiele en volatiele veiligheidssituatie – individuele elementen – specifieke woonplaats verzoeker – onderzoek nodig - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.913 - 21-04-2023

  Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomsten die mee worden gerekend bij beoordeling - behoefteanalyse – werkloosheidsvergoedingen – voorwaarde actief zoeken naar werk – VDAB-opleidingsovereenkomst – GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019 – bewijslast - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 287.923 - 21-04-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – negatieve perceptie ten aanzien van terugkeerders – geen algemene vrees voor vervolging – risicoprofielen – louter verblijf in Westers land niet voldoende – bijzondere kwetsbaarheid – ernstige psychologische problemen – geen link met vervolgingsgronden – landeninformatie – taliban is geen actor van bescherming – geen intern vestigingsalternatief in Afghanistan mogelijk – toekenning subsidiaire beschermingsstatus

 • Hof van Justitie - C-1/23 - 18-04-2023

  (X, Y, A, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y, B, wettelijk vertegenwoordigd door X en Y t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van een gezinshereniger enkel bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat een verzoek kunnen indienen – Onmogelijkheid voor deze gezinsleden om zich naar die diplomatieke post te begeven

 • Arbeidshof / Brussel - 2022/CB/15 - 28-03-2023

  Opvang – recht op eerlijk proces – toegang tot de rechter – art. 6 EVRM – verzadiging opvangnetwerk – geen overmacht – Fedasil in gebreke Opvangwet correct toe te passen - manifest misbruik van juridische procedures door Fedasil – art. 780bis, al 1 Ger. W. - boete van 2500 euro

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 286.771 - 28-03-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – meervoudig verzoek – onontvankelijk – Hazara – sjiitische moslim – wijziging algemene situatie in Afghanistan – verblijf in Westen sinds 2015 – mentale gezondheidstoestand – individuele omstandigheden – erkenning vluchtelingenstatus

 • Arbeidshof / Brussel - 2019/AB/760 - 28-03-2023

  Internationaal publiek recht – diplomatieke vertegenwoordiging – ontslag werknemer Indische ambassade in Brussel – art. 17 Ger. W. – diplomatieke missie – geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van zendstaat – inschrijving in KBO - ambassade kan niet optreden als eiser of verweerder – geen hoedanigheid - ongegrond

 • Grondwettelijk Hof - 53/2023 - 23-03-2023

  Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Kennis van één van de drie landstalen - Vereist niveau en bewijs - Vreemdelingen die analfabeet zijn

 • Hof van Cassatie - P.23.0222.F - 22-03-2023

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 5.4 EVRM – art. 71 Vw. – spoedige beslissing over rechtmatigheid detentie – opeenvolgende beslissingen tot detentie – zonder voorwerp verklaren ontneemt recht op rechterlijke controle van beslissing uit - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1120/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – evenredigheidsbeginsel – risico op dakloosheid – tijdelijk verblijfsrecht als struikelblok – art. 13 Opvangwet – bijzondere omstandigheden – zelfredzaamheid – gegrond – vernietiging beslissing tot opheffing

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1118/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – kortlopende contracten via interimkantoor - niet voldaan aan voorwaarden voor opheffing - niet meer aan het werk - psychische problemen - kwetsbaarheid - art. 13 Opvangwet - bijzondere omstandigheden - zelfredzaamheid - gegrond - vernietiging beslissing tot opheffing

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 22/1117/A - 17-03-2023

  Opvang – opheffing code 207 – tewerkstelling – professionele activiteit – beroepsinkomsten - art. 9 KB 12 januari 2011 – kortlopende contracten via interimkantoor - leefloon niet overschreden - art. 9 KB 12 januari 2011 – risico op dakloosheid – art. 13 Opvangwet – bijzondere omstandigheden – zelfredzaamheid – gegrond – vernietiging beslissing tot opheffing

Pagina's