Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1817/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 2° WBN – bewijs talenkennis – niveau A2 niet bereikt – analfabeet – mini-expertise bevolen bij tussenvonnis – verslag en verhoor ter zitting deskundige – GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023 – gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten – geen onwil van verzoeker – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/1265/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 5° WBN – meer dan 10 jaar wettig verblijf - bewijs deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap – bewijs door alle middelen – taallessen – bewijzen tewerkstelling – attest van inburgering – periodes van inactiviteit te verklaren door medische redenen – toekenning Belgische nationaliteit

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 22/388/B - 23-11-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § A, 3° WBN – bewijs talenkennis – niveau A2 niet bereikt – analfabeet – attest Ligo Centrum voor Basiseducatie - GwH 23 maart 2023, nr. 53/2023 – gebrek aan taalkundige basiscompetenties- en inzichten – geen onwil van verzoeker – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Cassatie - P.23.0977.N - 22-11-2023

  Onwettig verblijf – strafbaarstelling – art. 7 EVRM – Terugkeerrichtlijn – louter onwettig verblijf onvoldoende voor boete - gegrond

 • Hof van beroep / Gent - 2022/FE/16 - 16-11-2023

  Akte van bekendheid – homologatie – vader erkend als vluchteling – vervangend getuigschrift huwelijk van CGVS – juridische vader – vader Belg geworden – geldige geboorteakte nodig voor bekomen Belgische nationaliteit – toepassingsgebied art. 5 WBN – cascadesysteem – niet enkel van toepassing op vrijwillige handeling tot bekomen Belgische nationaliteit – woordkeuze “verwerving” in art. 5 WBN – betrouwbare getuigen – gegrond

 • Raad van State - 257.853 - 13-11-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – in overweging nemen van onvertaalde stukken – art. 8 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Procedurereglement RvV – rechten van verdediging – tegensprekelijk debat – rechter moet partijen vragen naar hun argumenten over al dan niet in overweging nemen van stukken - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 296.837 - 10-11-2023

  Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. – openbare orde – art. 6 Richtlijn 2003/109/EG – rekening houden met duur verblijf en banden met België – echtgenote en kinderen hebben status langdurig ingezetene – geen rekening gehouden met deze elementen - vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.23.0939.N - 07-11-2023

  Onwettig verblijf – strafbaarstelling – art. 76 Vw. – HvJ 17 september 2020, nr. C-806/18, JZ – MB tot terugwijzing – grondgebied niet verlaten – gegrond - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 23/1656/A - 24-10-2023

  Opvang – art. 3 en 11 Opvangwet - verzoeker om internationale bescherming – Palestijn - Gaza – opvangplaats niet aangepast aan medische en psychische noden – menselijke waardigheid – medische afspraken in Brussel – veroordeling tot aangepaste opvang

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2022/2501/A - 23-10-2023

  Openbaarheid van bestuur – art. 2 Wet van 11 april 1994 - organigram DVZ – gezag van gewijsde van uitspraak uit 2011 in een zaak van Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel – bewijzen dat op heden is voldaan aan toepassingsvoorwaarden – dienstverlening DVZ – bepaalde diensten ontbreken op lijst die ter beschikking wordt gesteld – communicatie en bereikbaarheid DVZ – passend dat volledige lijst ter beschikking wordt gesteld aan advocaten – overhandiging lijst, zonder dat publicatie op website vereist is – geen inbreuk op privésfeer – louter professionele contactgegevens – goede werking overheidsdienst vereist een minimum aan identificatie van de personen die voor deze dienst werken – impliceert geen voortdurende bereikbaarheid – gebrek aan naleving rechterlijke uitspraken in beleidsdomein asiel en migratie - dwangsom – gegrond

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2023/FE/27 - 17-10-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtige feiten eigen aan de persoon – ongewenstverklaring in Nederland – proportionaliteitstoets – louter administratieve beslissing – deel van Nationale Garde in Afghanistan – geen concreet bewijs voor ernstige misdrijven – blanco strafblad in België – tijdsverloop – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

 • Hof van Cassatie - P.23.1327.N - 10-10-2023

  Woonstbetreding – geïnformeerde toestemming – art. 8 EVRM – art. 15 en 22 GW – Huiszoekingswet – voorafgaande en schriftelijke toestemming – mondelinge toestemming volstaat niet – vasthouding onwettig

 • Hof van Justitie - C-294/22 - 05-10-2023

  (Office français de protection des réfugiés et apatrides t. SW) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 12 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Bij de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) geregistreerde persoon – Voorwaarden voor deze persoon om zich op grond van dat feit te beroepen op richtlijn 2011/95 – Ophouden van de bescherming of bijstand van de UNRWA – Geen medische behandeling – Voorwaarden

 • Hof van beroep / Brussel - 2022/FA/689 - 03-10-2023

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° WBN - ononderbroken wettig verblijf en hoofdverblijfsplaats gedurende vijf jaar – art. 7bis WBN – onderbreking in de verblijfstitels zonder BGV – tijdelijke afwezigheid duidt niet op verlies wettig verblijf – BGV niet vereist – geen administratieve tekortkoming – ongegrond

 • Raad van State - 257.475 - 28-09-2023

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – art. 55/3/1, § 1 Vw. – intrekking vluchtelingenstatus – art. 39/56 Vw. - belang – uit status geputte rechten zijn ruimer dan verblijfsrecht – andere rechten – te beperkte invulling – gegrond – cassatie

 • Hof van Justitie - C-58/23 - 27-09-2023

  (Y.N. t. Republika Slovenija) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikelen 22 en 23 – Recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging – Artikel 46, lid 4 – Redelijke beroepstermijn – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Afwijzing van een verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in het kader van een versnelde procedure

 • Hof van Justitie - C-568/21 - 21-09-2023

  (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. E., S.) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Dublin-systeem – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verantwoordelijkheid van de lidstaat die de verzoeker een verblijfstitel heeft afgegeven – Artikel 2, onder l) – Begrip ‚verblijfstitel’ – Door een lidstaat verstrekte diplomatieke kaart – Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer

 • Hof van Justitie - C-143/22 - 21-09-2023

  (Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. t. Ministre de l’Intérieur, in tegenwoordigheid van: Defenseur des droits) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening (EU) 2016/399 – Artikel 32 – Tijdelijke herinvoering door een lidstaat van het grenstoezicht aan zijn binnengrenzen – Artikel 14 – Beslissing tot weigering van toegang – Gelijkstelling van binnengrenzen met buitengrenzen – Richtlijn 2008/115/EG – Werkingssfeer – Artikel 2, lid 2, onder a)

 • Hof van Justitie - C-151/22 - 21-09-2023

  (S, A t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in tegenwoordigheid van: Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van vervolging – ‚Politieke overtuiging’ – Begrip – In de lidstaat van ontvangst ontwikkelde politieke overtuiging – Artikel 4 – Beoordeling van de gegronde vrees voor vervolging wegens die politieke overtuiging

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Antwerpen - K/2136/2023 - 18-09-2023

  Verzoek tot invrijheidsstelling – detentie - woonstbetreding – geen geïnformeerde toestemming gegeven – art. 8 EVRM – art. 22 GW – vasthouding onwettig - gegrond

Pagina's