Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidshof / Brussel - 2013/AB/614 - 13-05-2015

  Art. 9ter Vw. - ongegrond - HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida - medische overmacht - onmogelijkheid tot terugkeer - beroep RvV hangende - maatschappelijke dienstverlenging - schorsend beroep - toegankelijkheid en beschikbaarheid medische zorgen - psychiatrische problematiek - art 3 EVRM - art 57,§2 OCMW-wet - subjectief recht - Aanbevling nr R (2000) 3 van het Comité van Ministers bij de Raad van Europa sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême précarité (adoptée par le comité des ministres le 19 janvier 2000) - art 13, §4 Europees Sociaal Handvest - art 47 Handvest Grondrechten - medische overmacht los van verblijf 9ter (twee autonome aparte begrippen)

 • Arbeidshof / Brussel - 2014/AB/147 - 16-04-2015

  OCMW-steun – 9ter Vw. – beroepsprocedure bij RvV - HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – schorsende werking – ernstige ziekte - gegrond

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2015/AA/135 - 01-04-2015

  Staatloze – geen wettig verblijf – recht op maatschappelijke integratie – leefloon – recht van verblijf – ongrondwettigheid – discriminatie – gewaarborgde gezinsbijslag – betrokkene kan door overmacht het grondgebied niet verlaten – hangend beroep over verblijfsrecht – toekenning equivalent leefloon en huursubsidie

 • Hof van Cassatie - C.14.0181.N - 06-02-2015

  Verbetering geboorteakte – Naam van het kind – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische rechter bevoegd wanneer de betrokkene zijn gewone verblijfplaats in België heeft – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft – Russisch recht – Taalkundige vergissing – Schrijfwijze van de familienaam – Geen gevaar voor de openbare orde – Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie niet verantwoord

 • Hof van Cassatie - C.13.0157.N - 23-01-2015

  Artikel 16, § 2, 1° WBN – art. 146bis BW – fraus omnia corrumpit – huwelijk met Belg noodzakelijke voorwaarde voor nationaliteitsverklaring – ex tunc – schijnhuwelijk – verwerping

 • Arbeidshof / Brussel - 2015/103 - 12-01-2015

  Buitenlandse werknemer - arbeidskaart B - wanbetaling loon - vordering achterstallig loon - eindejaarspremie - vakantiegeld - voldoende bewijzen van tewerkstelling - gegrond

 • Hof van Cassatie - P.14.1810.F - 17-12-2014

  Artikel 1, 11° Vw. – risico op onderduiken – opsluiting – nationale veiligheid – BGV – geen actueel en reëel risico op onderduiken - verwerping

 • Hof van Cassatie - C.13.0236.F - 16-10-2014

  Art. 74/4bis, § 1, 1º Vw. - administratieve geldboete - luchtvervoer - houder vereiste stukken - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1399.F - 15-10-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 72 Vw. – art. 41 EU-Handvest – eiser niet gehoord voorafgaand aan beslissing – hoorrecht – geen schending – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1415.F - 01-10-2014

  Beslissing tot handhaving van de vrijheidsbeneming – art. 74/6, §1bis Vw. – vrijheidsbeneming objectief noodzakelijk – recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – art. 8 EVRM - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1289.N - 16-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 13.1 Terugkeerrichtlijn – art. 72 Vw. - geen inhoudelijke beoordeling – wettigheidscontrole – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1374.F - 10-09-2014

  MB tot terugwijzing – detentie - verzoek tot invrijheidstelling – ontvankelijk en gegrond verklaard - art. 31 Voorlopige Hechteniswet - art. 72 Vw. – hoedanigheid Belgische staat om cassatieberoep in te stellen – machtsoverschrijding – art. 19 Ger. W. – gegrond - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.1360.F - 03-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – geen onderzoek persoonlijke situatie - art. 74/5, § 1, 2° Vw. – geen geldige reisdocumenten – wettelijke voorwaarden voor hechtenis – art. 5 EVRM – verwerping

 • Arbeidshof / Brussel - 2011/AB/250 - 22-05-2014

  Gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – materiële opvang – weigering verlenging - zwangerschap - behoeftigheid – hoger belang van het kind – continuïteit van de opvang – art. 7, §§ 1 en 3 Opvangwet – art. 60 Opvangwet – KB 24 juni 2004 - art. 57, § 2 OCMW-wet – art. 3 en 27 Kinderrechtenverdrag - veroordeling Fedasil

 • Arbeidshof / Brussel - 2011/AB/250; 2011/AB/271 - 22-05-2014

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – materiële opvang – weigering verlenging – zwangerschap - behoeftigheid – hoger belang van het kind – continuïteit van de opvang – art. 7, §§ 1 en 3 Opvangwet – art. 60 Opvangwet – KB 24 juni 2004 - art. 57, § 2 OCMW-wet – art. 3 en 27 Kinderrechtenverdrag - veroordeling Fedasil

 • Hof van Cassatie - C.13.0397.F - 02-05-2014

  Schijnhuwelijk – art. 146bis BW – huwelijk – scheiding – zorg voor 4 kinderen uit eerste huwelijk – duurzame levensgemeenschap - accesoir doel – geen reden tot vernietiging huwelijk - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.0410.N - 22-04-2014

  Uitlevering – asielzoeker – Turkije – declaratieve erkenning als vluchteling - non-refoulement – art. 3 EVRM – art. 7.1 van de richtlijn 2005/85/EG – niet in alle gevallen verplicht uitlevering te weigeren – art. 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 – flagrante rechtsweigering – art. 5 en 6 EVRM – drempel van ernst – proportionaliteit – verwerping

 • Hof van Cassatie - S.13.0002.N - 10-03-2014

  Art. 4, § 1 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten – personen ingeschreven als vreemdeling in het bevolkingsregister – GwH 11 januari 2012, GwH 9 augustus 2012, GwH 4 oktober 2012 – vreemdelingenregister – cassatie

 • Arbeidshof / Antwerpen - 2013/AA/463 - 03-02-2014

  Art. 30 RMI-wet – lessen Nederlands – afwezigheid – tijdelijke schorsing leefloon – geen wettelijke basis – vernietiging

 • Hof van Cassatie - P.13.2061.N - 21-01-2014

  Asielzoeker – Nepal – eerdere asielaanvragen - repatriëring – nieuwe vervolging – nieuwe asielaanvraag – niet-inoverwegingname door DVZ – detentie - schorsing UDN door RvV – op het eerste gezicht – eerste asielaanvraag – geen meervoudige asielaanvraag - art. 50 Vw. –artikel 74/6, 1bis, 9° Vw. niet van toepassing - cassatie

Pagina's