Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - C.08.0214.F - 04-12-2009

  Marokkaans huwelijk tussen twee Marokkaanse onderdanen – Belgische echtscheiding in 2002 – vereffening-verdeling huwelijksvermogen – toepasselijk recht – rechtbank van eerste aanleg – Belgisch recht – hoger beroep – gemeenschappelijke nationaliteit echtgenoten op ogenblik huwelijk – Marokkaans recht – cassatieberoep – art. 3, lid 3 BW – burgerlijke staat van vreemdelingen beheerst door hun nationale wet – huwelijksvermogen betreft de burgerlijke staat - Marokkaans recht van toepassing

 • Arbeidshof / Brussel - 51355 - 04-11-2009

  dringende medische hulp - plastische chirurgie - geen voorafgaande behandeling - psychologische gevolgen - eerste vonnis hervormd

 • Hof van Cassatie - P.09.1457.F - 04-11-2009

  BGV - vasthouding - artikel 7, lid 1, 2°en 3° VW - risico op vlucht - wettigheidstoetsing - geen opportuniteitsbeoordeling - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.08.1450.F - 29-10-2009

  Vrijheidsberoving – Kamer van Inbeschuldigingstelling – verzoekschrift – administratief dossier – conclusies - motiveringsplicht

 • Hof van Cassatie - S.07.0003.F - 10-09-2009

  Afgewezen asielzoeker – steunaanvraag – weigering - onwettig verblijf – beslissingen DVZ en CGVS onwettig - geen onwettig verblijf – recht op steun - arbeidshof niet bevoegd om beslissingen DVZ en CGVS te controleren – cassatieberoep – art. 159 GW – administratieve handeling – bevoegdheid en verplichting van rechtbanken om interne en externe wettigheid te controleren – wettigheidscontrole niet beperkt door arrest RvS dat schorsingsberoep verwerpt, gevolgd door afstand van geding annulatieberoep – weigering arbeidshof om wettigheid administratieve beslissingen te controleren – geen wettige motivering – schending art. 159 GW

 • Arbeidshof / Bergen - 21079 - 03-09-2009

  Gezin in illegaal verblijf – vroeger ontvankelijk verklaarde asielzoekers – aansluiting ziekenfonds – uitgeprocedeerd – niet langer rechthebbend - ziekenfonds niet op de hoogte - prestaties medische zorgen – terugvordering door ziekenfonds – beroep arbeidsrechtbank – beroep ongegrond – hoger beroep – arrest Arbitragehof 30/06/99 – recht op steun bij onmogelijke terugkeer om medische redenen – ZIV-wet – KB 3 juli 1996 – vreemdelingen in illegaal verblijf uitgesloten van toepassing - arrest Arbitragehof 30/06/99 niet naar analogie van toepassing op ZIV-wet – hoger beroep ongegrond

 • Arbeidshof / Bergen - 21342 - 03-09-2009

  Kafala – geen erkenning als adoptie – kinderbijslag

 • Arbeidshof / Brussel - 50.874 - 31-07-2009

  Gezinshereniging art. 10 Vw. – minderjarige kinderen – voldoende huisvesting - DNA-testen – vliegtuigtickets – steunaanvraag – gedeeltelijke steunverlening – terug te betalen steun – beroep arbeidsrechtbank – beroep gedeeltelijk gegrond - art. 8 EVRM – OCMW moet kost DNA-testen ten laste nemen – hoger beroep – procedure gezinshereniging georganiseerd door Belgische staat – gevolgen procedure mogen niet ten laste gelegd worden van OCMW – gezinshereniging werd niet bemoeilijkt – territoriaal karakter steunverlening - DNA-testen en vliegtuigtickets niet ten laste van OCMW

 • Hof van Cassatie - P.09.1457.F - 23-06-2009

  Maatregel tot vrijheidsberoving m.o.o. uitwijzing - art. 72, tweede lid Vreemdelingenwet – invrijheidsstelling door KIB – schending art. 6 EVRM – weerslag op andere rechtspleging – strafonderzoek - uitspraak over opportuniteit – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.09.0295.F - 10-06-2009

  Voorziening onontvankelijk – geen prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

 • Arbeidshof / Brussel - 50.854 - 23-04-2009

  OCMW-steun - gewoonlijke verblijfplaats - tijdelijk verblijf in het buitenland - OCMW op voorhand op de hoogte gebracht - intentie om terug te keren naar gewoonlijke verblijfplaats - gegrond

 • Hof van Cassatie - C.07.0583.F - 26-03-2009

  Afgewezen asielzoekers - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – weigering – hangend beroep bij RvS - tweede aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – procedure in kortgeding – verzoek om verbod uitvoering BGV en verblijfsvergunning in afwachting uitspraak RvS – weigering – beroep bij hof van beroep - afgewezen asielzoekers – BGV – aangehaalde schending subjectieve rechten gevolg van eigen foutief handelen – niemand kan rechten putten uit eigen fout – inoverwegingname door de burgerlijke rechter van een aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet ingediend door afgewezen asielzoekers met BGV – discretionaire bevoegdheid verweerder - weigering – cassatieberoep - art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – mogelijkheid voor afgewezen asielzoekers met BGV om aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet in te dienen – schending art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet – bevoegdheid burgerlijke rechter om schending subjectieve rechten te voorkomen of te herstellen

 • Arbeidshof / Gent - 08/054 - 27-02-2009

  Illegaal verblijf - maatschappelijke hulpverlening – financiële steun OCMW – OCMW-wet art. 57 §2 – verblijf op Belgische grondgebied – asielaanvraag verworpen – bevel om grondgebied te verlaten – bewijs onmogelijkheid tot repatriëring – overmacht

 • Hof van Cassatie - P.08.1671.F - 25-02-2009

  Buitenlandse werknemer - illegaal verblijf - gelijkstelling EU onderdaan - vader EU kind - vrijstelling arbeidsvergunning - artikel 2, 2°, b KB 9 juni 1999 - wettig verblijf - aanvraag vestiging is geen verblijfsvergunning - bloedverwant ten laste van Belgisch kind - niet van toepassing op vreemdeling met Belgisch kind ten laste

 • Hof van Cassatie - C.08.0115.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.07.0641.N - 20-02-2009

  Nationaliteitsverklaring - art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - zeven jaar wettig verblijf - attest van immatriculatie – asielprocedure - negatief advies parket - begrip "wettig verblijf" - voorlopige verblijfsvergunning - toelating om voorlopig in het land te verblijven - schending art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.08.0090.F - 09-02-2009

  Steunaanvraag – illegaal verblijf – onmogelijke terugkeer – medische redenen – laattijdig bewijs - steunverlening vanaf bewijs medische onmogelijkheid – cassatieberoep – recht op steun niet afhankelijk van datum bewijs voorwaarden – retroactieve steunverlening – geen bewijs dat retroactieve steun nodig is om heden menswaardig bestaan te leiden – geen steunverlening – schending art. 1 OCMW-wet – cassatie

 • Hof van Cassatie - S.08.0090.F - 09-02-2009

  Steunaanvraag – illegaal verblijf – onmogelijke terugkeer – medische redenen – laattijdig bewijs - steunverlening vanaf bewijs medische onmogelijkheid – cassatieberoep – recht op steun onafhankelijk van fout steunaanvrager - recht op steun niet afhankelijk van datum bewijs voorwaarden – retroactieve steunverlening – geen bewijs dat retroactieve steun nodig is om heden menswaardig bestaan te leiden – geen steunverlening – schending art. 1 OCMW-wet - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0427.F - 22-01-2009

  Palestijn – procedure staatloosheid – uitsluiting o.b.v. art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York – UNRWA-registratie – tijdelijk studentenverblijf in België – terugkeer naar UNRWA-gebied mogelijk – cassatieberoep – tijdelijk verblijf in land buiten werkingsgebied UNRWA – uitsluiting niet van toepassing – schending art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York - cassatie

 • Hof van Cassatie - C.06.0427.F - 22-01-2009

  Palestijn – procedure staatloosheid – uitsluiting o.b.v. art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York – UNRWA-registratie – tijdelijk studentenverblijf in België – terugkeer naar UNRWA-gebied mogelijk – cassatieberoep – tijdelijk verblijf in land buiten werkingsgebied UNRWA – uitsluiting niet van toepassing – schending art. 1 § 2 (i) Verdrag van New York - cassatie

Pagina's