Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61264/11 - 09-07-2015

  (R.K. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – schending – geplande terugkeer – Tsjetsjeense rebellenbeweging – geloofwaardig bewijs – Rule 39

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60125/11 - 07-07-2015

  (V.M. en anderen t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Dublinoverdracht naar Frankrijk– geen opvang tijdens beroep RVV – schending – artikel 2 (recht op leven) – geen rechtstreekse band tussen de dood van de dochter en de beslissing van de Belgische overheid – geen schending – artikel 13 EVRM juncto artikel 3 EVRM – daadwerkelijk rechtsmiddel – verdedigbare grieven – terugkeer naar Servië via Frankrijk – beroep RVV tot gewone schorsing niet schorsend – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39350/13 - 30-06-2015

  (A.S. t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Dublinoverdracht naar Italië – asielzoeker met PTSS – terugkeer van zieke vreemdelingen – geen schending – artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – scheiding van 2 zussen – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 14/1988/A - 26-06-2015

  Leefloon – erkend staatloze – Palestijnse origine – geen wettelijk verblijf – verblijfsrecht in Libanon – geen bewijs van administratieve overmacht – ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/25/C - 23-06-2015

  BGV – Irak - weigering asielaanvraag – uitsluiting SB – ernstig misdrijf – verlenging van opvang - artikel 7, §3 Opvangwet – vrees voor leven bij terugkeer – onmogelijkheid tot terugkeer – veroordeling Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 14/6/A - 19-06-2015

  Equivalent leefloon – huursubsidie – Bijzondere Jeugdbijstand – vergoeding ‘Autonoom Wonen’ – Art. 39 Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg – meerderjarige – uitputting procedure – verblijfssubsidie – equivalent leefloon primeert op verblijfssubsidie gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59166/12 - 04-06-2015

  (J.K en anderen t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling - uitwijzing naar Irak - verergerde situatie in Irak - geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26417/10 - 02-06-2015

  (Ouabour t. België) Artikel 3 EVRM – verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – schending bij effectieve uitlevering naar Marokko –– artikel 13 EVRM juncto 3 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/0475/A - 21-05-2015

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - bewijs arbeidsovereenkomst - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - getuigenverhoor

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38030/12 - 23-04-2015

  (Khan t. Duitsland) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – geen schending – misdrijf – ontoerekeningsvatbaarheid – meerderjarig kind – gevaar voor openbare veiligheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 65692/12 - 14-04-2015

  (Tatar t. Zwitserland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – uitwijzing na strafveroordeling – schizofrenie – medische behandeling beschikbaar in Turkije – geen schending – afwijkende opinie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27945/10 - 02-04-2015

  (Sarközi en Mahran t. Oostenrijk) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – geen schending – strafrechtelijke veroordelingen – tijdelijk verblijfsverbod – uitwijzing – hoger belang van het kind – algemeen belang

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 70055/10 - 19-03-2015

  (S.J. t. België) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – hiv-patiënte - ernstige medische aandoening – daadwerkelijk rechtsmiddel – minnelijke schikking – schrapping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22643/14 - 12-03-2015

  (Adžić t. Kroatië) Art. 8 EVRM - Internationale kinderontvoering - recht op gezinsleven - recht om gehoord te worden binnen een redelijke termijn – artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag – termijn overschreden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1412/12 - 26-02-2015

  (M.T. t. Zweden) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – hemodialyse – medische behandeling beschikbaar in Kirgizstan – geen schending – afwijkende opinie

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/3/C - 17-02-2015

  Meervoudige asielaanvraag – Syrië – weigering opvang Fedasil – individuele motivering – art. 4 Opvangwet – Dublin III – hoge erkenningsgraad Syrische asielaanvragen – veroordeling Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/12.433/A - 13-02-2015

  OCMW-steun – 9ter Vw. – beroepsprocedure bij RvV – illegaal – geen schorsende werking beroep 9ter – art. 13 EVRM – art. 3 EVRM – EHRM 27 februari 2014, 70055/10, Josef t. België – HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – BGV – ernstige ziektes – beschikbaarheid zorgen in Marokko – medische onmogelijkheid om terug te keren – gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 75325/11 - 10-02-2015

  (N.M. t. Roemenië) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen – geen schending – artikel 5§1 EVRM – recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid – geen schending – artikel 5§4 EVRM – recht op spoedige herziening van wettigheid van opsluiting – schending – ongeloofwaardigheid – detentie – laattijdigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9356/11 - 10-02-2015

  (S.C. t. Roemenië) Artikel 5§1 EVRM – recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid – schending – artikel 5§4 EVRM – recht op spoedige herziening van wettigheid van opsluiting – geen schending – ongeloofwaardigheid – detentie – complexiteit – onzorgvuldigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51428/10 - 05-02-2015

  (A.M.E. t. Nederland) Artikel 3 EVRM – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Dublinoverdracht naar Italië– alleenstaande meerderjarige man – onontvankelijk

Pagina's