Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14499/09 - 28-06-2012

  (A.A. t. Zweden) Artikel 2 EVRM - Recht op leven; Artikel 3 EVRM - Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling - Jemen - eerwraak - gearrangeerde huwelijken - bewijslast reëel risico schending artikel 3 EVRM - onvoldoende bewijs - geen schending;

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 11/4501/A - 31-05-2012

  Erkend vluchteling – Guinee - Franstalig - taal - leefloon – weigering – formele motiveringsplicht - GPMI gestart in Luik – vergevorderd, professioneel integratietraject - verhuis naar Antwerpen – art. 3 RMI-wet - werkbereidheid – toekenning

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52077/10 - 15-05-2012

  (S.F. e.a. t. Zweden) Artikel 3 EVRM - Verbod op foltering, onmenselijke & vernederende behandeling - Non-refoulmentbeginsel - Deelname aan politieke acties voor Koerdische zaak in Iran - Publiek profiel verzoekers - Reëel risico op schending in geval van terugwijzing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33809/08 - 15-05-2012

  (Labsi t. Slovakije) Artikel 3 EVRM - Verbod onmenselijke en vernederende behandeling - Non-refoulmentbeginsel - Veroordeelde terrorist - Uitlevering - Algerije - Asielprocedure - Rapporten NGO's - Garanties Algerijnse overheid - Schending; Artikel 13 EVRM - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Beroep tegen beslissing tot uitzetting - Uitzetting voor verstrijken beroepstermijn - Schending; Artikel 34 EVRM - Klachtenrecht voor de burger - Voorlopige maatregelen - Uitzettingsverbod - Niet naleven voorlopige maatregelen - Hinderen uitoefening klachtenrecht - Schending artikel 34 EVRM.

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 401.287 - 15-03-2012

  maatschappelijke dienstverlening – art.9ter Vw. – ontvankelijk – toekenning steun – ongegrondverklaring – BGV - beroep RvV – stopzetting steun – beroep arbeidsrechtbank – RvV-beroep niet schorsend – geen maatschappelijke dienstverlening – Art. 57, § 2 OCMWwet – gelijkenis met subsidiaire bescherming – Richtlijn 2004/83/CE – verschil in behandeling – prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof – toekenning maatschappelijke dienstverlening

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 11/2.271/A - 07-03-2012

  Staatloosheid - erkend staatloze - overmacht - toekenning maatschappelijke dienstverlening

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 27765/09 - 23-02-2012

  Artikel 1 EVRM – Rechtsmacht – Onderschepping migranten op volle zee – Terugzending zonder identificatie – Toepasbaarheid artikel 1 EVRM op volle zee – Schending; Artikel 3 EVRM – Verbod onmenselijke en vernederende behandeling – Non-refoulement beginsel – Toepasbaarheid artikel 3 EVRM op volle zee – Schending; Artikel 4, Protocol n° 4 – Verbod collectieve uitzetting vreemdelingen – Schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14.184/10 - 10-02-2012

  IPR - huwelijk - gevolgen van een polygaam, buitenlands huwelijk - overlevingspensioen - art. 24, § 2 Bilaterale overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Marokko - band van het geval met de Belgische juridische orde - appreciatie in concreto - geen ‘nationale voorkeur’ - art. 21 WIPR - strijdig met openbare orde - geen (sociale) gevolgen aan tweede huwelijk - vordering gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Mechelen - 12/455 - 06-02-2012

  Buitenlandse werknemer zonder papieren- arbeidsongeval - schuldig verzuim werkgever - arbeidsongevallenverzekering - Arbeidsongevallenwet - bewijs arbeidsovereenkomst - arbeidsonvereenkomst bewezen - letsel - plotselinge gebeurtenis - aanstelling deskundige - medisch onderzoek

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9152/09 - 02-02-2012

  (I.M. t. Frankrijk) Artikel 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Soedan – Darfoer – Toekenning vluchtelingenstatus – Verlies statuut slachtoffer – Geen schending; Artikel 13 juncto 3 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Effectief onderzoek van vrees refoulement – Prioritaire procedure – Materiële gebreken die verdediging aantasten – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50012/08 - 31-01-2012

  (M.S. t. België) - Artikel 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – Illegaal verblijf – Irak – Terrorisme – Terugzending – Diplomatieke garanties – Schending non-refoulement beginsel; Artikel 5 § 1 EVRM – Recht op vrijheid – Vrijheidsberoving in afwachting van uitzetting – Rechtmatig karakter – Nauwe band met doel vrijheidsberoving – Hangende uitzettingsprocedure – Schending; Artikel 5 § 4 EVRM – Recht op onafhankelijke beoordeling van vrijheidsberoving binnen een redelijke termijn – Lange tijd te wijten aan eigen fouten verzoeker – Gebeurtenissen los van de wil van de verzoeker – Schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39472/07, 39474/07 - 19-01-2012

  (Popov t. Frankrijk) Art. 3 EVRM - vernederende behandeling - onmenselijke behandeling - Art. 5 EVRM - onwettige binnenkomst in het land voorkomen - herziening van wettigheid van detentie - Art. 8-1 EVRM - respect voor gezinsleven -Art. 8-2 EVRM - proportionaliteit inmenging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 12294/07 - 17-01-2012

  (Zontul t. Griekenland) Art. 3 EVRM – Verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen – Verkrachting vluchteling van vrijheid beroofd door bewaker – Foltering – Veroordeling bewaker manifest disproportioneel met ernst gepleegde daden – Onvoldoende ontradend en afschrikwekkend effect – Nalatigheid met betrekking tot informeren verzoeker aangaande strafprocedure – Rechten als burgerlijke partij niet adequaat kunnen doen gelden – Schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 11/278/C - 30-12-2011

  Asielzoeker – kanker- en aidspatiënt – erkenning als vluchteling - stopzetting opvang - art. 57 en 43 Opvangwet 12 januari 2007 – continuiteit van opvang - recht op opvang – recht op medische zorg –onterechte beslissing Fedasil– art. 14 en 23 Opvangwet 12 januari 2007 – schending – geen genot van rechten - precaire medische toestand - geen enkele overgangsmaatregel naar OCMW – dringendheid - artikel 3 EVRM - manifest strijdig – Fedasil verplicht tot opvang tot overname door OCMW – boete

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48839/09 - 20-12-2011

  (JH t. UK) Artikel 3 EVRM – Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling – Uitzetting naar Afghanistan – Zoon van voormalig lid Afghaanse Communistische Partij – Vrees voor vergeldingsacties bij uitwijzing naar Afghanistan wegens politiek profiel vader – Vader niet langer politiek actief sinds 1992 – Geen eigen politiek profiel – Geen schending

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 10/126/A, 10/127/A, 10/140/A, 10/191/A - 16-12-2011

  Regularisatie - beperkte duur - onbeperkte duur - overgangsperiode - geen bewijs van identiteit en nationaliteit - OCMW-steun - stopzetting - inschrijving vreemdelingenregister - wettig verblijf - regularisatieaanvraag in behandeling - machtiging om te verblijven - toekenning volwaardige maatschappelijke dienstverlening

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 15297/09 - 13-12-2011

  (Kanagaratnam e.a. t. België) Artikel 3 EVRM – Verbod op onmenselijke en vernederende behandeling – Opsluiting minderjarige kinderen in gesloten centrum – Risico op psychologische schade en in het gedrang brengen ontwikkeling – Schending; Artikel 5 § 1 EVRM – Recht op vrijheid – Opsluiting minderjarige kinderen in gesloten centrum – Schending – Handhaving opsluiting moeder na 2 maanden – Arbitraire vrijheidsberoving – Schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48205/09 - 15-11-2011

  (Al Hanchi t. Bosnië-Herzegovina)Artikel 3 EVRM – Verbod onmenselijke & vernederende behandeling – uitputting interne rechtsmiddelen – automatisch opschortende werking van rechtsmiddel – moedjahedien – Balkanoorlog – Tunesië – beoordeling recente democratische ontwikkelingen in Tunesië – geen schending in geval van uitzetting ; Artikel 5 § 1 f) EVRM – Recht op vrijheid – vrijheidsberoving in geval van dreigende uitzetting – gevaar voor nationale veiligheid – geen schending ; Artikel 6 § 1 EVRM – Recht op een eerlijk proces – Beslissing met betrekking tot asielaanvraag & uitzetting – niet toepasselijkheid verdragsartikel – geen schending.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 57229/09 - 15-11-2011

  (Longa Yonkeu v. Letland) Artikel 5 § 1 f) EVRM – recht op vrijheid – vrijheidsberoving in geval van uitzetting – vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst op grondgebied – definitieve afhandeling van asielaanvraag – vrijheidsberoving omwille van uitvoering uitzetting – kwaliteitsvereisten nationale wet – gedeeltelijke schending.

Pagina's