Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9912/15 - 05-07-2016

  (O.M. t. Hongarije) Detentie - asielzoeker - Iran - risico op onderduiking - proportionaliteit - individuele beoordeling - kwetsbaar profiel - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51362/09 - 30-06-2016

  (Taddeucci en McCall t. Italië) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – ongehuwd homoseksueel koppel – weigering gezinshereniging – discriminatie op basis van de seksuele geaardheid –schending

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/7461/A - 28-06-2016

  Terugvordering betaalde kinderbijslag – art. 52 AKBW – kinderen woonden en gingen in Marokko naar school – geen vrijstelling – Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko en de administratieve schikking niet van toepassing – verlengde verjaringstermijn 5 jaar – valse vermeldingen – art. 120 AKBW - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 12/383/A - 17-06-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – dringende medische hulp - art. 57, § 2 OCMW-wet – illegaal verblijf – onverwijderbaar – moeder van een Belgisch kind – omgangsrecht Belgische vader – overmacht – onmogelijkheid land te verlaten – contact tussen dochter en vader – erkenning door Belgische vader – ogenblik gezamenlijk omgangsrecht ouders – equivalent leefloon – beroep gedeeltelijk gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 15/226/A - 17-06-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – equivalent leefloon – ingetrokken – subsidiaire bescherming – werkelijke verblijfplaats – effectieve verblijf – elektriciteit, water en gas – verbruik quasi onbestaand – beroep ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34648/14 - 16-06-2016

  (R.D. t. Frankrijk) Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – geen schending artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – gender gerelateerd geweld

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/5771/A - 16-06-2016

  Opvang - beroep tegen weigering verlenging art.7§3 Opvangwet – ouders en 3 minderjarige kinderen – medische problemen – zeker in strijd met menselijke waardigheid dat gezin op straat zou terecht komen – maar wel wettelijke mogelijkheden op menswaardig bestaan uitputten – bevestiging dat KB 2004 niet gekoppeld mag worden aan terugkeer of aan een termijn – gedurende sociaal onderzoek wel opvang nodig – moeten binnen de maand naar OCMW gaan voor aanvraag KB 2004.

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/4094/A - 15-06-2016

  Dringende medische hulp – medisch visum type C – visum niet verlengd – behoeftigheid niet betwist – weigering tot medewerking - art. 3 EVRM – geen opportuniteitscontrole – legaliteitscontrole – territoriale bevoegdheid – toekenning dringende medische hulp

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7211/06 - 07-06-2016

  (R.B.A.B. en anderen t. Nederland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – genitale verminking - Soedan

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 16/75/A en 16/276/A - 01-06-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – leefloon – erkend staatloze – meervoudige asielaanvraag - bijlage 26quinquies – art. 3 RMI-wet – discriminatie – niet-verwijderbaar – nood breekt wet - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38590/10 - 24-05-2016

  (Biao t. Denemarken) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – gezinshereniging – integratievoorwaarde – onrechtstreekse discriminatie op basis van etnische afkomst – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49441/12 - 19-05-2016

  (Kolonja tegen Griekenland) Schending artikel 8 EVRM – inreisverbod – crimineel verleden – geen proportionele inmenging in privé- en gezinsleven – gevestigde migrant

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50756/13 - 26-04-2016

  (Seagal t. Cyprus) Artikel 5 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – opsluiting met het oog op verwijdering – “due diligence” om de vreemdeling te identificeren – geen stap ondernomen tijdens eerste vijf maanden opsluiting– schending – artikel 3 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25960/13 - 31-03-2016

  (I.A.A. en anderen t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – gezinshereniging van Somalische kinderen – weigering – belangenafweging – hoger belang van het kind - onontvankelijk - kennelijk ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48475/09 - 24-03-2016

  (Sakir t. Griekenland) Unanimiteit – schending artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – detentieomstandigheden – gebrekkig onderzoek naar de ondergane agressie – artikel 2 EVRM niet van toepassing

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43611/11 - 23-03-2016

  (F.G. t. Zweden) Asiel – schending artikel 2 en 3 EVRM – bekering tot het Christendom – verplichting om alle elementen te beoordelen – Grote Kamer

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/10764/A - 17-03-2016

  DMH - dringende medische hulp - dringendheid a posteriori - dringendheid na de zorgverstrekking - financiële steun - medische facturen

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/4248 - 16-03-2016

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - zwartwerk - wanbetaling loon - loonachterstal - sociale zekerheidsbijdragen - gegrond - veroordeling tot betalen achterstallig loon en sociale zekerheidsbijdragen - aflevering loonfiches, tewerkstellingsattest, fiscale steekkaart, C4-formulier - verstek

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/3105/A - 10-03-2016

  Verlenging materiële hulp – alleenstaande moeder met vier kinderen – bijlage 19ter – AI – art. 7, § 3 Opvangwet – materiële hulp – belang van het kind – menselijke waardigheid – geen discretionaire bevoegdheid Fedasil – bijzondere omstandigheden – steunaanvraag bij OCMW – sociaal onderzoek – art. 43 en 57 Opvangwet – verlenging opvang in afwachting – vordering gedeeltelijk gegrond – veroordeling Fedasil – verplichting verzoekster om contact op te nemen met OCMW

Pagina's