Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.14.1360.F - 03-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – geen onderzoek persoonlijke situatie - art. 74/5, § 1, 2° Vw. – geen geldige reisdocumenten – wettelijke voorwaarden voor hechtenis – art. 5 EVRM – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/0475/A - 26-06-2014

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - bewijs arbeidsovereenkomst - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - getuigenverhoor

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/695/A - 15-05-2014

  Art. 9ter Vw. - ongegrond - vernietiging door RvV - maatschappelijke dienstverlening - retroactieve toekenning vanaf datum ongegrondheidsbeslissing

 • Arbeidsrechtbank / Charleroi - 13/5407/A - 06-05-2014

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – art. 7 Opvangwet – aanvraag verlenging opvang – weigering door Fedasil – voorstel van opvang in terugkeercentrum – weigering door eisers - KB 24 juni 2004 – art. 4 KB 24 juni 2004 – rekening houden met specifieke situatie van de belanghebbenden - art. 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen – art. 7 en 13 Handvest Sociaal Verzekerde – toewijzing aan terugkeercentrum niet correct gemotiveerd - geen bewijs van toegankelijk Franstalig onderwijs in Holsbeek – vernietiging weigering aanvraag tot verlenging opvang

 • Hof van Cassatie - C.13.0397.F - 02-05-2014

  Schijnhuwelijk – art. 146bis BW – huwelijk – scheiding – zorg voor 4 kinderen uit eerste huwelijk – duurzame levensgemeenschap - accesoir doel – geen reden tot vernietiging huwelijk - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.0410.N - 22-04-2014

  Uitlevering – asielzoeker – Turkije – declaratieve erkenning als vluchteling - non-refoulement – art. 3 EVRM – art. 7.1 van de richtlijn 2005/85/EG – niet in alle gevallen verplicht uitlevering te weigeren – art. 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874 – flagrante rechtsweigering – art. 5 en 6 EVRM – drempel van ernst – proportionaliteit – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/1180/A - 16-04-2014

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – opvangaanbod onder bepaalde voorwaarden - art. 57 § 2, 2° OCMW-wet - KB van 24 juni 2004 - art. 60 Opvangwet – federaal opvangcentrum - terugkeercentrum – onvoorwaardelijke recht op opvang – vernietiging beslissing – toekenning materiele hulp in federaal opvangcentrum – dwangsom

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/6478/A - 20-03-2014

  Dringende medische hulp - weigering medewerking neef aan sociaal onderzoek - neef is niet onderhoudsplichtig - toekenning

 • Hof van Cassatie - S.13.0002.N - 10-03-2014

  Art. 4, § 1 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten – personen ingeschreven als vreemdeling in het bevolkingsregister – GwH 11 januari 2012, GwH 9 augustus 2012, GwH 4 oktober 2012 – vreemdelingenregister – cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/7175/A - 06-03-2014

  Asielzoeker – Syrië – bijlage 26quater - Dublinverordening 343/2003/EG - art. 60 Opvangwet – KB van 24 juni 2004 – onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – HvJ Gisti – Richtlijn 2003/9/EG – opvang – alleen daadwerkelijke transfer naar bevoegde lidstaat heft opvangverplichting op – veroordeling Fedasil - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/6066/A - 20-02-2014

  Dringende Medische Hulp - art. 57, § 2 OCMW-wet - koppeling aan terugkeertraject - mogelijkheid tot verzorging in het herkomstland - geen reden voor weigering dringende medische hulp

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 13/1179/A - 19-02-2014

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – opvangaanbod onder voorwaarde van vrijwillige terugkeer - art. 57 §2, 2° OCMW-wet - KB van 24 juni 2004 - art. 60 Opvangwet – federaal opvangcentrum - terugkeercentrum – verklaring instemming terugkeertraject – gegrond - verplichting tot opvang in federaal opvangcentrum binnen de vijf werkdagen – geen beperking tot 30 dagen opvang – zonder voorwaarden zoals ondertekening verklaring of overeenkomst mbt vrijwillige of gedwongen terugkeer

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 13/97A - 07-02-2014

  Dringende medische hulp – onwettig verblijf – behoeftigheid – private of caritatieve liefdadigheid – onregelmatig aalmoes van familie of vrienden - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/304/A - 24-01-2014

  NBMV – subsidiaire bescherming – wettig verblijf – maatschappelijk dienstverlening – geen voorwaarde van meerderjarigheid – residuair karakter OCMW-steun – residentiële opvang – Comité voor Bijzondere Jeugdzorg – NMBV niet per definitie in problematische opvoedingssituatie – maatschappelijke dienstverlening – financiële steun – meest passende vorm van steun - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/298/A - 24-01-2014

  NBMV – subsidiaire bescherming – wettig verblijf – maatschappelijk dienstverlening – geen voorwaarde van meerderjarigheid – residuair karakter OCMW-steun – residentiële opvang – Comité voor Bijzondere Jeugdzorg – NMBV niet per definitie in problematische opvoedingssituatie – maatschappelijke dienstverlening – financiële steun – meest passende vorm van steun - gegrond

 • Hof van Cassatie - P.13.2061.N - 21-01-2014

  Asielzoeker – Nepal – eerdere asielaanvragen - repatriëring – nieuwe vervolging – nieuwe asielaanvraag – niet-inoverwegingname door DVZ – detentie - schorsing UDN door RvV – op het eerste gezicht – eerste asielaanvraag – geen meervoudige asielaanvraag - art. 50 Vw. –artikel 74/6, 1bis, 9° Vw. niet van toepassing - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.0005.N - 21-01-2014

  Detentie – art. 15.1 Terugkeerrichtlijn – art. 7, derde lid Vw. – minder dwingende maatregelen – bepalingen over beperking van persoonlijk vrijheid – strikte toepassing – cassatie

 • Hof van Cassatie - P.12.1841.N - 14-01-2014

  Valsheid in geschrifte - valse huwelijksakte - schijnhuwelijk – bedrieglijk oogmerk – art. 79bis Vw. - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 12/10798/A - 13-01-2014

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - zwartwerk - wanbetaling loon - loonachterstal - eindejaarspremie - opzegvergoeding - tewerkstelling niet betwist - geen bewijs wanbetaling loon - ongegrond - vordering eindejaarspremie ongegrond - opzegvergoeding gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/50/A - 10-01-2014

  NBMV – subsidiaire bescherming – wettig verblijf – maatschappelijk dienstverlening – geen voorwaarde van meerderjarigheid – residuair karakter OCMW-steun – residentiële opvang – Comité voor Bijzondere Jeugdzorg – NMBV niet per definitie in problematische opvoedingssituatie – maatschappelijke dienstverlening – financiële steun – meest passende vorm van steun - gegrond

Pagina's