Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - C.14.0295.N - 15-05-2015

  Art. 29 WIPR - feitelijk gevolg - huwelijk - buitenlandse huwelijksakte - voorwaarden voor erkenning bigamie - geen gevolg - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/3/C - 17-02-2015

  Meervoudige asielaanvraag – Syrië – weigering opvang Fedasil – individuele motivering – art. 4 Opvangwet – Dublin III – hoge erkenningsgraad Syrische asielaanvragen – veroordeling Fedasil

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/12.433/A - 13-02-2015

  OCMW-steun – 9ter Vw. – beroepsprocedure bij RvV – illegaal – geen schorsende werking beroep 9ter – art. 13 EVRM – art. 3 EVRM – EHRM 27 februari 2014, 70055/10, Josef t. België – HvJ 18 december 2014, C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve t. Moussa Abdida – BGV – ernstige ziektes – beschikbaarheid zorgen in Marokko – medische onmogelijkheid om terug te keren – gegrond

 • Hof van Cassatie - C.14.0181.N - 06-02-2015

  Verbetering geboorteakte – Naam van het kind – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische rechter bevoegd wanneer de betrokkene zijn gewone verblijfplaats in België heeft – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft – Russisch recht – Taalkundige vergissing – Schrijfwijze van de familienaam – Geen gevaar voor de openbare orde – Ambtshalve optreden van het openbaar ministerie niet verantwoord

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/1/C - 23-01-2015

  Financiële steun – kort geding – onwettig verblijf – BGV – plaatsing minderjarig kind door jeugdrechtbank – onmogelijkheid om terug te keren – dringende medische hulp – art. 584 Ger. W. - art. 1 en 57 OCMW-Wet – art. 8 EVRM – gegrond

 • Hof van Cassatie - C.13.0157.N - 23-01-2015

  Artikel 16, § 2, 1° WBN – art. 146bis BW – fraus omnia corrumpit – huwelijk met Belg noodzakelijke voorwaarde voor nationaliteitsverklaring – ex tunc – schijnhuwelijk – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/498/A - 16-01-2015

  Financiële steun – onwettig verblijf - zwangerschap – BGV – onmogelijkheid om het grondgebied te verlaten – medische overmacht – art. 57, § 2 OCMW-wet gegrond – vernietiging beslissing – Cass. 18 december 2000 – Arbitragehof 30 juni 1999 – vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond

 • Hof van Cassatie - P.14.1810.F - 17-12-2014

  Artikel 1, 11° Vw. – risico op onderduiken – opsluiting – nationale veiligheid – BGV – geen actueel en reëel risico op onderduiken - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/10235/A en 14/10236/A - 03-12-2014

  Medische kosten hospitalisatie – art. 57, §2 OCMW-Wet – illegaal verblijf – behoeftigheid – dringende medische hulp – ruime interpretatie – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/2779/A - 14-11-2014

  Medische kosten hospitalisatie – toerist – art. 1 en 57 OCMW-Wet – dringende medische hulp – behoeftigheid en overmacht – Tuberculose – verzekering – geen onderhoudsverplichting tussen (schoon)broers- en zussen – gegrond – vernietiging beslissing

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 12/9421/A - 12-11-2014

  Buitenlandse werknemer - arbeidskaart B - arbeidsongeval - niet aangifte arbeidsongeval - wanbetaling loon - onrechtmatig ontslag: ongegrond - achterstallig loon: ongegrond - strafonderzoek hangend: nog geen uitspraak over verbrekingsvergoeding en aangifte arbeidsongeval

 • Hof van Cassatie - C.13.0236.F - 16-10-2014

  Art. 74/4bis, § 1, 1º Vw. - administratieve geldboete - luchtvervoer - houder vereiste stukken - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1399.F - 15-10-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 72 Vw. – art. 41 EU-Handvest – eiser niet gehoord voorafgaand aan beslissing – hoorrecht – geen schending – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1415.F - 01-10-2014

  Beslissing tot handhaving van de vrijheidsbeneming – art. 74/6, §1bis Vw. – vrijheidsbeneming objectief noodzakelijk – recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – art. 8 EVRM - verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1289.N - 16-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 13.1 Terugkeerrichtlijn – art. 72 Vw. - geen inhoudelijke beoordeling – wettigheidscontrole – verwerping

 • Hof van Cassatie - P.14.1374.F - 10-09-2014

  MB tot terugwijzing – detentie - verzoek tot invrijheidstelling – ontvankelijk en gegrond verklaard - art. 31 Voorlopige Hechteniswet - art. 72 Vw. – hoedanigheid Belgische staat om cassatieberoep in te stellen – machtsoverschrijding – art. 19 Ger. W. – gegrond - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.14.1360.F - 03-09-2014

  Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – geen onderzoek persoonlijke situatie - art. 74/5, § 1, 2° Vw. – geen geldige reisdocumenten – wettelijke voorwaarden voor hechtenis – art. 5 EVRM – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 13/0475/A - 26-06-2014

  Buitenlandse werknemer zonder papieren - arbeidsongeval - bewijs arbeidsovereenkomst - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - getuigenverhoor

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 13/695/A - 15-05-2014

  Art. 9ter Vw. - ongegrond - vernietiging door RvV - maatschappelijke dienstverlening - retroactieve toekenning vanaf datum ongegrondheidsbeslissing

 • Arbeidsrechtbank / Charleroi - 13/5407/A - 06-05-2014

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen – art. 7 Opvangwet – aanvraag verlenging opvang – weigering door Fedasil – voorstel van opvang in terugkeercentrum – weigering door eisers - KB 24 juni 2004 – art. 4 KB 24 juni 2004 – rekening houden met specifieke situatie van de belanghebbenden - art. 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen – art. 7 en 13 Handvest Sociaal Verzekerde – toewijzing aan terugkeercentrum niet correct gemotiveerd - geen bewijs van toegankelijk Franstalig onderwijs in Holsbeek – vernietiging weigering aanvraag tot verlenging opvang

Pagina's