Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 13/1660/A - 22-07-2013

  Dringende medische hulp - gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf - verschillende aanvragen – geen beslissing OCMW – art. 57, § 2, 1° OCMW-wet - exclusieve bevoegdheid OCMW – art. 57, § 2, 2° OCMW-wet – behoeftigheidsonderzoek door OCMW – toekenning materiële hulp – artikel 23 Opvangwet - bevoegdheid Fedasil – Protocol tussen overheden kan geen afbreuk doen aan de wet – motief voor of vrijwillig karakter onwettig verblijf is irrelevant - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 13/016425 - 27-06-2013

  Buitenlandse werknemer - arbeidskaart B - wanbetaling loon - vordering achterstallig loon - eindejaarspremie - vakantiegeld - onvoldoende bewijzen van tewerkstelling - ongegrond

 • Arbeidsrechtbank / Veurne - 13/1/C - 13-06-2013

  Rwanda – PTSS - medische onverwijderbaarheid – medische overmacht - voorlopige maatregel – art. 584 Ger. W -hoogdringendheid - art. 57, § 2 OCMW-wet – maatschappelijke dienstverlening – provisioneel tot aan uitspraak ten gronde – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 13/43/C - 11-06-2013

  Kort geding - art. 584 Ger. W. - opvang - onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen - school - ziekte - medische problemen - art. 9ter Vw. - terugkeercentrum - gegrond

 • Hof van Cassatie - S.12.0081.F - 27-05-2013

  Werknemers - Recht op pensioen - Verblijfsverplichting - Vrijstelling - Discriminatie - Norm van internationaal recht - Grondwet - Prejudiciële vraag - Grondwettelijk Hof - Verplichting

 • Arbeidsrechtbank / Dendermonde - 13/8/C - 17-05-2013

  Palestina – Libanon - art. 584 Ger. W - art. 9 Ger. W – art. 57, § 2 OCMW-wet - onwettig verblijf – precaire financiële situatie - administratieve overmacht – terugkeer onmogelijk - maatschappelijke dienstverlening - gegrond

 • Hof van Cassatie - S.10.0057.F - 08-04-2013

  Werkloosheid - Recht op uitkering - Wachtuitkeringen - Gaststaat - Jonge aanvrager staatsburger van een andere lidstaat - Toelatingsvoorwaarden - Studies - Onderwijsinstelling van de ontvangende lidstaat - Werkelijke band met de geografische arbeidsmarkt - Artikel 36, § 1, eerste lid, 2°, j), van het KB van 25 november 1991 - Artikel 39 van het EG-Verdrag

 • Hof van Cassatie - P.13.0509.N - 03-04-2013

  BGV - detentie – art. 72 Vw. - wettigheid – proportionaliteit - art. 62 Vw. - motiveringsplicht – kennelijke beoordelingsfouten – feitelijke vergissingen - art. 74/13 Vw. – belang van het kind – gezinsleven – gezondheidstoestand – formele motivering – niet noodzakelijk – art. 8 EVRM – recht op gezinsleven - art. 13 EVRM – recht op daadwerkelijk rechtsmiddel – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - P.13.0337.N - 19-03-2013

  Detentie – KI – vrijlating – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – Wet Motivering Bestuurshandelingen – feiten van 10 jaar geleden – positieve evolutie – herstel in eer en rechten – gepastheid – wettigheid – art. 72, tweede lid Vw. - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.11.0068.F - 18-03-2013

  Overlevingspensioen – Marokko – eerste huwelijk – tweede huwelijk – polygamie – (oud) art. 3, derde lid BW – Belgische internationale openbare orde – sociaalrechtelijke gevolgen – erkenning – nationale wet van elke van de echtgenoten – cassatie

 • Hof van Cassatie - S.09.0070.F - 18-03-2013

  Pensioen – art. 74, § 2 KB 21 december 1967 –Marokko - verstoting – buitenlandse rechterlijke beslissing - Moudawwana – art. 29 WIPR – weigering erkenning – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 12/19/C - 17-01-2013

  Kosovo - 9ter Vw. – intrekking – gemiste oproep ambtenaar-geneesheer - hoogdringendheid – bevoegdheid – medische overmacht – gehandicapt kind – art. 9 Ger. W – art. 584 Ger. W - art. 57 OCMW-wet – art. 8 EVRM – medische deskundigenonderzoek - maatschappelijke dienstverlening - provisioneel tot aan uitspraak ten gronde - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 12/555/A - 09-01-2013

  Rwanda - onwettig verblijf - Art. 57, § 2 OCMW-wet - HIV – weigering – dringende medisch hulp - terugkeer praktisch mogelijk – verzorging in herkomstland mogelijk - niet dringend – art. 3 EVRM – niet geschonden – ongegrond

 • Hof van Cassatie - S.11.0111.F - 07-01-2013

  art. 11, § 1 OCMW-wet - art. 13, § 1 OCMW-wet - verzadiging opvangnetwerk - bijzondere omstandigheid

 • Hof van Cassatie - P.12.2019.F - 02-01-2013

  BGV – termijn van 0 dagen - detentie - Art. 72 Vw. – art. 74/14, § 3, 3° Vw. – onwettig werk – openbare orde – openbare veiligheid – wettigheidscontrole – feitenappreciatie door KI - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.12.2050.N - 02-01-2013

  BGV – detentie – verlenging - art. 7 Vw. – art. 74 Vw. – wettigheid - negeren van vorige BGV – noodzakelijkheid – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - C.10.0546.F - 17-12-2012

  Onwettig verblijf – dringende medische hulp – art. 57, § 2 OCMW-wet - art. 9 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - psychiatrische dienst – opneming ter observatie - kosten van vervoer, opneming, verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst

 • Hof van Cassatie - S.11.026.N - 26-11-2012

  art. 11, § 3 Opvangwet - verzadiging opvangnet - bijzondere omstandigheid - geen verplichte plaats van inschrijving - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.11.0126.N - 16-11-2012

  Opvang – asielzoekers – art. 11, § 3, laatste lid Opvangwet - geen toewijzing verplichte plaats van inschrijving – verzadiging opvangnetwerk – bijzondere omstandigheid – ongeacht oorzaak - volgt uit wetsgeschiedenis - cassatie

Pagina's