Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.13.0337.N - 19-03-2013

  Detentie – KI – vrijlating – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – Wet Motivering Bestuurshandelingen – feiten van 10 jaar geleden – positieve evolutie – herstel in eer en rechten – gepastheid – wettigheid – art. 72, tweede lid Vw. - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.11.0068.F - 18-03-2013

  Overlevingspensioen – Marokko – eerste huwelijk – tweede huwelijk – polygamie – (oud) art. 3, derde lid BW – Belgische internationale openbare orde – sociaalrechtelijke gevolgen – erkenning – nationale wet van elke van de echtgenoten – cassatie

 • Hof van Cassatie - S.09.0070.F - 18-03-2013

  Pensioen – art. 74, § 2 KB 21 december 1967 –Marokko - verstoting – buitenlandse rechterlijke beslissing - Moudawwana – art. 29 WIPR – weigering erkenning – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 12/19/C - 17-01-2013

  Kosovo - 9ter Vw. – intrekking – gemiste oproep ambtenaar-geneesheer - hoogdringendheid – bevoegdheid – medische overmacht – gehandicapt kind – art. 9 Ger. W – art. 584 Ger. W - art. 57 OCMW-wet – art. 8 EVRM – medische deskundigenonderzoek - maatschappelijke dienstverlening - provisioneel tot aan uitspraak ten gronde - gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 12/555/A - 09-01-2013

  Rwanda - onwettig verblijf - Art. 57, § 2 OCMW-wet - HIV – weigering – dringende medisch hulp - terugkeer praktisch mogelijk – verzorging in herkomstland mogelijk - niet dringend – art. 3 EVRM – niet geschonden – ongegrond

 • Hof van Cassatie - S.11.0111.F - 07-01-2013

  art. 11, § 1 OCMW-wet - art. 13, § 1 OCMW-wet - verzadiging opvangnetwerk - bijzondere omstandigheid

 • Hof van Cassatie - P.12.2019.F - 02-01-2013

  BGV – termijn van 0 dagen - detentie - Art. 72 Vw. – art. 74/14, § 3, 3° Vw. – onwettig werk – openbare orde – openbare veiligheid – wettigheidscontrole – feitenappreciatie door KI - cassatie

 • Hof van Cassatie - P.12.2050.N - 02-01-2013

  BGV – detentie – verlenging - art. 7 Vw. – art. 74 Vw. – wettigheid - negeren van vorige BGV – noodzakelijkheid – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - C.10.0546.F - 17-12-2012

  Onwettig verblijf – dringende medische hulp – art. 57, § 2 OCMW-wet - art. 9 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke - psychiatrische dienst – opneming ter observatie - kosten van vervoer, opneming, verblijf en behandeling in een psychiatrische dienst

 • Hof van Cassatie - S.11.026.N - 26-11-2012

  art. 11, § 3 Opvangwet - verzadiging opvangnet - bijzondere omstandigheid - geen verplichte plaats van inschrijving - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.11.0126.N - 16-11-2012

  Opvang – asielzoekers – art. 11, § 3, laatste lid Opvangwet - geen toewijzing verplichte plaats van inschrijving – verzadiging opvangnetwerk – bijzondere omstandigheid – ongeacht oorzaak - volgt uit wetsgeschiedenis - cassatie

 • Hof van Cassatie - S.12.0020.F - 05-11-2012

  Erkend vluchteling – erkend staatloze – leefloon – art. 3, 1° Leefloonwet – art. 2 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie – GwH 198/2009 – GwH 1/2012 - ongegrond

 • Hof van Cassatie - S.11.0076.F - 22-10-2012

  Art. 57, § 2, 2° OCMW-wet - gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – art. 3 KB 24 juni 2004 – art. 4 KB 24 juni 2004 – verklaring van afstand op dag van steunaanvraag – behoeftigheidsonderzoek – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - S.11.0102.F - 10-09-2012

  Maatschappelijke dienstverlening - weigering tot acteren steunaanvraag – weigering steunaanvraag – afgeleid uit de omstandigheden - artikel 58, § 1 en 2 OCMW-wet – art. 71, eerste en tweede lid OCMW-wet – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 8530/11 - 06-09-2012

  Asielzoeker – derde asielaanvraag – Somalië – ocmw-steun – weigering – artikel 57, § 2 OCMW-wet – onverwijderbaar – gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 2011/A/252 - 05-09-2012

  Wachtuitkeringen – weigering - art. 43, §1, derde lid Werkloosheidsbesluit –Kirgizië – geen internationale of bilaterale overeenkomst – geen zwaarwichtige reden – EHRM Gaygusuz t. Oostenrijk - legaal verblijf – legaal werk – arbeidskaart B - art. 1 Eerste Prot. EVRM – eigendomsrecht – art. 14 EVRM – gelijkheidsbeginsel - gegrond

 • Hof van Cassatie - P.12.1028.F - 27-06-2012

  BGV - detentie – art. 72 Vw. - art. 7, derde lid Vw. – art. 1, 11° Vw. - voorwaarden – wettigheid - subsidiariteit – risico op onderduiken – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 11/4501/A - 31-05-2012

  Erkend vluchteling – Guinee - Franstalig - taal - leefloon – weigering – formele motiveringsplicht - GPMI gestart in Luik – vergevorderd, professioneel integratietraject - verhuis naar Antwerpen – art. 3 RMI-wet - werkbereidheid – toekenning

Pagina's