Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.642 - 25-03-2021

  BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – 10 jaar – openbare orde – art. 74/11 Vw. – kind van 3 jaar – vonnis over erkenning vaderschap daterend na bestreden beslissing – art. 8 EVRM – wekelijks bezoek partner en kind in gevangenis – belangenafweging – fair balance - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.546 - 24-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw/ - bewijs verwantschap – art. 27 WIPR – uittreksel geboorteakte – Marokko – geen partij bij Verdrag van Wenen betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand – mogelijkheid om afstamming te bewijzen via gelegaliseerde uittreksels – geboorteakten uit eerder aanvraag komen nog in aanmerking – vertrouwensbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.246 - 19-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Congo – religieuze – slachtoffer van misbruik tijdens religieuze opleiding in Spanje – geen geloof aan terugkeer naar Congo in 2017 – onvoldoende onderzoek - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.206 - 18-03-2021

  BGV – bijlage 13septies – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – art. 8 EVRM – kind met ex-partner – recht op regelmatig persoonlijk contact - HvJ 11 maart 2021, nr. C-112/20, M.A. t. Belgische Staat – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 251.239 - 18-03-2021

  Beslissing tot terugdrijving – Albanië - verblijfsomstandigheden niet gestaafd – openbare orde – UDN – motiveringsplicht – art. 62 Vw. – essentiële reis – Covid-19 – MB 26 januari 2021 en MB 28 oktober 2020 – humanitaire reden – zwangere schoondochter – formele motiveringsplicht – prima facie – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.901 - 12-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sierra Leone – land van gewoonlijk verblijf – Guinée – geen geloof aan verklaringen over verleden als kindsoldaat – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.868 - 11-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Palestijns origine – Gaza – ernstige financiële problemen UNRWA – Covid-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1 D Vluchtelingenverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.820 - 11-03-2021

  BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – hoger belang van het kind – summier verhoor – onnauwkeurig – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.751 - 10-03-2021

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – voorwaarde ten laste zijn – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman - financiële afhankelijkheid ontstaan nadat referentiepersoon zich in gastland heeft gevestigd – geen schending recht op vrij verkeer – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 – geen onderzoek naar afhankelijkheid – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.535 - 08-03-2021

  Art. 9ter Vw. – zonder voorwerp – reeds in bezit van diplomatiek verblijf – beperkte verblijfsduur – verblijf op meerdere gronden niet mogelijk – belang – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.525 - 08-03-2021

  Intrekking verblijf – geen werkelijk huwelijksleven – uitzondering intrafamiliaal geweld – art. 11, § 2 Vw. – slagen en verwondingen toegebracht door nieuwe partner van echtgenoot en haar dochter – omzendbrief – geen leden van eenzelfde familie – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.507 - 05-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – onduidelijk over welk netwerk verzoeker beschikt in Mogadishu – kwetsbaar profiel – Mahdibaan – minderheidsclan - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.474 - 04-03-2021

  Dublin III – verzoeker wenst niet terug te keren naar verantwoordelijke lidstaat – HvJ 19 maart 2019, C-163/17, Jawo – onderduiking – woonplaats kenbaar gemaakt – foutieve toepassing art. 29.2 Dublin III-Vo. – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.438 - 04-03-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Iran – bekering tot christendom – geen geloof aan ernst en oprechtheid – activiteiten in België en op Facebook – opportunistisch karakter - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.311 - 03-03-2021

  Student – art. 58 Vw. – visum geweigerd – voldaan aan voorwaarden – weigering mogelijk op basis van fraude of misbruik – geen duidelijk en concrete visie in vragenlijst – vragenlijst niet in dossier – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.273 - 02-03-2021

  Gezinshereniging – echtgenoot van een derdelander – visum geweigerd – schijnhuwelijk – art. 146bis BW – enkel van toepassing indien een van de echtgenoten Belg is – huwelijk tussen derdelanders – buitenlands recht van toepassing – gezinsherenigingsrichtlijn – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.252 - 02-03-2021

  Einde verblijf – ander familielid van een Unieburger – art. 47/4 Vw. – feitelijke partner – geen samenwoonst – hoger belang van het kind – belangenafweging – art. 8 EVRM – informatieverzameling – zorgvuldigheidsverplichting – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.255 - 02-03-2021

  Gezinshereniging – familie van NBM die erkend werd als vluchteling – weigering visum onder voorbehoud van DNA-test – art. 12bis, § 5 Vw. – bewijs afstamming – cascaderegeling – medische attest en uittreksel strafregister – gezag van gewijsde arrest RvV – afstammingsband reeds vastgesteld – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.070 - 26-02-2021

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – bewijs verwantschap - niet-gelegaliseerde huwelijksakte – art. 30 WIPR – art. 12bis, § 5 en 6 Vw. – cascaderegeling – HvJ 13 maart 2019, nr. C-635/17, E. t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – rechtsmacht RvV - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 250.059 - 26-02-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Colombia – transgender – kwetsbare groep – bijzondere procedurele noden – in concreto aannemelijk maken – geen veralgemeende vervolging LGBT-gemeenschap in Colombia - weigering

Pagina's