Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 42/2012 - 08-03-2012

  Prejudiciële vraag - art. 1, zesde en zevende lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag - art. 10 en 11 Gw. - gewaarborgde gezinsbijslag - residuair stelsel - begunstigden - subsidiair beschermden - voorwaarde van verblijf in België - vluchtelingen - geen voorwaarde van verblijf in België - lacune in de wetgeving - schending

 • Grondwettelijk Hof - 16/2012 - 02-02-2012

  Vordering tot schorsing - Art. 9 Nieuwe Wet Gezinshereniging van 8 juli 2011 - gezinshereniging - derdelands ouder - Belgisch kind - kind Unieburger - art. 40ter Vw. - art. 40bis Vw. - belang - ernstige middelen - geen MTHEN - vordering verworpen

 • Grondwettelijk Hof - 3/2012 - 11-01-2012

  Prejudiciële vraag – art. 10 , 11 Gw. – art. 191 Gw. – art. 14 EVRM – art. 1 aanv. Prot. EVRM - Art. 4 Wet Tegemoetkomingen Gehandicapten – personen in vreemdelingenregister geen recht – personen in bevolkingsregister wel recht – minder sterke band met België – niet onevenredig – recht op maatschappelijke dienstverlening – rekening met handicap – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 1/2012 - 11-01-2012

  Prejudiciële vraag - art. 1, achtste lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag - art. 10 en 11 Gw. - Conventie van Genève - Staatlozenverdrag - toekenningsvoorwaarde - regelmatig verblijf in België - erkende staatloze - geen automatisch verblijfsrecht - erkende vluchteling - wel verblijfsrecht - vergelijkbare situatie - verschil in behandeling - niet redelijk verantwoord - discriminatie wegens ontstentenis verblijfsbepaling staatlozen - lacune in de wetgeving - art. 49 Vw. - geen gelijkwaardige bepaling - schending

 • Grondwettelijk Hof - 176/2011 - 10-11-2011

  Art. 14, § 1, 1°, tweede lid Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - samenwonende partner - onwettig verblijf - samenwoning – hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke aangelegenheden veronderstelt economisch-financieel voordeel voor uitkeringsgerechtigde

 • Centrale Raad van Beroep (Nederland) - LJN BR4959 - 16-08-2011

  Art. 3, 5, 7 Wet Inburgering (Wi) - art. 6, 21 Vreemdelingenwet (Vw.) - art. 9 Associatieverdrag - art. 41 en 59 Aanvullend Prot. - art. 6, 7, 10 en 13 Associatiebesluit nr. 1/80 - Turkse onderdanen - inburgeringsplicht - opgelegde termijn - boete - nieuwe beperking van wijze van uitoefening van verbljfsrecht - schending standstillbepaling - schending plicht gelijke behandeling Turkse onderdanen en Unieburgers - positieve effecten inburgering niet relevant voor aldan niet schending associatierecht

 • Grondwettelijk Hof - 135/2011 - 27-07-2011

  Art. 4, tweede lid, art. 7, § 2 en art. 45 Opvangwet 12 januari 2007 zoals gewijzigd door art. 160, art. 162 en art. 168 wet 30 december 2009 - art. 57, § 2 OCMW-wet - art. 51/5 en art. 39/2, § 1 Vw. - art. 10, 11, 22, 23, 24 en 191 Gw. - art. 2, 3 en 8 EVRM - art. 11 ESH - art. 2 eerste prot. EVRM - art. 12 en art. 13 ECOSOC-verdrag - art. 16 Richtl. 2003/9/EG - derde asielaanvraag - standstill-verplichting - plichten - materiële hulp - ‘carrouselmechanisme’ - legitiem doel - maatschappelijke dienstverlening - algemeen belang - pertinente maatregel - evenredig - categorieën - verschillende behandeling - Belgen en vreemdelingen - onmogelijkheid grondgebied te verlaten - zwangerschap - minderjarig kind - beëindiging schooljaar - bijzondere redenen - recht op onderwijs - medisch attest - art. 9ter-aanvraag - verzoek tot overname - uitsluiting - beroep verworpen

 • Grondwettelijk Hof - 45/2011 - 30-03-2011

  Grondwettelijk recht - Nationaliteit - Procedure van nationaliteitsverklaring - Termijn voor hoger beroep - Aanvang - Kennisgeving van de beslissing door de procureur des Konings.

 • Grondwettelijk Hof - 145/2010 - 16-12-2010

  Aanvraag studentenvisum – geweigerd – geen motivatiebrief – geen continuïteit van de studies - belang van de voorgenomen studies – kort geding – subjectief recht - verplichte afgifte studentenvisum – derdenverzet – prejudiciële vraag – art. 9, 58 en 59 Vw. - attest afgegeven door een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling – niet door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen – discriminatie – arrest nr. 56.106 RvS van 30 oktober 1995 - art. 58 en 59 Vw. – gebonden bevoegdheid – art. 24 Gw. – onderwijsvrijheid – overheid geen recht van toezicht – niet dezelfde prerogatieven – studenten van niet door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen – individuele machtiging mogelijk o.b.v. art. 9 Vw. – geen discriminatie

 • Grondwettelijk Hof - 148/2010 - 16-12-2010

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - Schorsing van de betaling van het leefloon - 1. Strafsanctie - 2. Geen mogelijkheid van uitstel.

 • Grondwettelijk Hof - 128/2010 - 04-11-2010

  Echtgenoot van een Belg - aanvraag gezinshereniging art. 40ter Vw. - aanvraag ingediend in buitenland - art. 40 tot 47 Vw. - geen behandelingstermijn - uitblijven van beslissing - gevolg - art. 12bis Vw. - wel behandelingstermijn - art. 10 en 11 Gw. - schending - lacune in de wet

 • Grondwettelijk Hof - 69/2010 - 10-06-2010

  Art. 4, 6° wet van 22/03/01 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen – Congolese ouders van een Belg – aanvraag – weigering – voldoen niet aan voorwaarden – personen van buitenlandse nationaliteit – inschrijving in het bevolkingsregister – bijkomende voorwaarde – recht op een Belgisch pensioen – IGO - residuaire sociale zekerheidsprestatie – niet-contributieve karakter IGO-stelsel – voldoende sterke band met België – Koua Poirrez – art. 14 EHRM – art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM – verschil in behandeling op basis nationaliteit in geval van zeer sterke overwegingen – geleidelijke uitbreiding door wetgever – voorwaarde niet onevenredig - recht op OCMW-steun – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 48/2010 - 29-04-2010

  Artikel 1, zesde lid wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag – gewaarborgde gezinsbijslag voor EU-kind ten laste van vreemdeling zonder vijf jaar wettig verblijf voorafgaand aan de aanvraag - gewaarborgde gezinsbijslag - residuair stelsel - niet-contributief karakter - voldoende band met België – GwH nr. 62/2009 – Belgisch kind – bijkomende voorwaarde onevenredig – ook onevenredig voor kind dat EU-burger is – schending art. 10 en 11 Gw en 18 en 20 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie -wetswijziging na arrest nr 62/2009

 • Grondwettelijk Hof - 38/2010 - 22-04-2010

  Raad van State - administratief cassatieberoep - verjaringstermijn – art. 30, § 1, vierde lid gecoördineerde wetten op de Raad van State - verschil met andere termijnen – art. 1073 Gerechtelijk Wetboek – burgerlijke cassatieprocedure - art. 14 § 1 gecoördineerde wetten op de Raad van State – termijn beroep tot nietigverklaring van een bestuurshandeling – geen schending van art. 10 en 11 Grondwet

 • Grondwettelijk Hof - 198/2009 - 17-12-2009

  Erkende staatloze - geen automatisch verblijfsrecht - geen recht leefloon - vergelijking statuut erkende vluchteling - wel verblijfsrecht - vergelijkbare situatie - verschil behandeling - niet redelijk verantwoord - discriminatie wegens ontstentenis verblijfsbepaling staatlozen - oud art. 49 Vreemdelingenwet schendt art. 10 en 11 Grondwet niet

 • Grondwettelijk Hof - 193/2009 - 26-11-2009

  Prejudiciële vraag – regularisatie art. 9 ter VW - bewijs identiteit - aanvrager subsidiaire bescherming - onderscheid art. 48/4 VW - schending gelijkheidsbeginsel

 • Grondwettelijk Hof - 174/2009 - 03-11-2009

  Prejudiciële vraag – oud artikel 40, §6 VW – Belgisch kind - ouders niet Belg – gezinshereniging – ten laste zijn – gelijkstelling EU onderdanen – vestiging – geen onevenredig verschil – mogelijk verblijf artikel 9bis VW

 • Grondwettelijk Hof - 96/2009 - 04-06-2009

  Art. 24, §2, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970 – sociaal recht – sociale zekerheid – pensioenen – overlevingspensioenen – Marokkaanse polygame overleden echtgenoot – verdeling van het pensioen tussen de verschillende nabestaande huwelijkspartners

 • Grondwettelijk Hof - 85/2009 - 14-05-2009

  Prejudiciële vraag door Hof van Beroep Brussel – artikel 23 WBN – al dan niet schending artikelen 10 en 11 Grondwet - Belgen nationaliteit door ouder die Belg is en Belgen nationaliteit op basis van artikel 11 WBN niet in aanmerking voor vervallenverklaring - Belgen nationaliteit op basis van artikel 12bis, §1, 1° WBN in aanmerking voor vervallenverklaring – objectieve verschillen in situaties – beoordelingsbevoegdheid wetgever – geen schending artikelen 10 en 11 Grondwet

 • Grondwettelijk Hof - 59/2009 - 25-03-2009

  Werkloosheidsuitkering – art. 7 §14 besluitwet 28 december 1944 - bijkomende toelaatbaarheidsvereisten voor vreemdelingen gemachtigd tot verblijf op grond van art. 9, lid 3 Vw.- wachttijdvoorwaarden - tewerkstelling - arbeidsdagen verricht met een voorlopige arbeidsvergunning als kandidaat-vluchteling vóór inwerkingtreding van het KB van 6 februari 2003 – uitsluiting – rechtsonzekerheid – onevenredige gevolgen – schending art. 10, 11, 23 en 191 Gw

Pagina's