Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.981 - 07-01-2021

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijne origine – Gazastrook – niet geregistreerd bij UNHCR - art. 1 D Vluchtelingenverdrag en art. 55/2 Vw. niet van toepassing – ongeloofwaardige verklaringen – appreciatiemarge – art. 3 EVRM – individuele situatie verzoekster – toegankelijkheid Gaza – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.793 - 23-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – hulpbehoevende ex-echtgenoot – geen beroep op zorginstanties mogelijk – niet duidelijk op welke andere familieleden beroep kan worden gedaan – verslag woonstcontrole - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.790 - 23-12-2020

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoefteanalyse – eigen woning – invaliditeit – algemene veronderstellingen in bestreden beslissing – kosten onderhoud woning – medische kosten – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.706 - 22-12-2020

  Gezinshereniging – weigering visum onder voorbehoud DNA-test – art. 12bis Vw. – DNA-test dient te gebeuren binnen termijn aanvraag gezinshereniging – onzorgvuldig – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.626 - 22-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – art. 6.4 Terugkeerrichtlijn – schrijnende gevallen – soevereine bevoegdheid – RvS 23 januari 2020, nr. 13.637 - louter nationale bepaling – geen omzetting secundair Unierecht - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.625 - 22-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – medische zorg niet toegankelijk in land nationaliteit – verblijfsvergunning in Argentinië – onderzoek met betrekking tot land verblijfsvergunning – decisief criterium - DVZ haalde info uit asielaanvraag – weigering om reden waarop verzoeker onmogelijk kon anticiperen – attest Argentijnse ambassade – geen verblijfsrecht meer in Argentinië – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.624 - 22-12-2020

  Einde verblijf – Unieburger – bijlage 21 – verblijf als werknemer – art. 42bis, § 2, 1° Vw. – tijdelijke arbeidsongeschiktheid – onzorgvuldige bevraging door DVZ – zorgvuldigheidsbeginsel - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.677 - 22-12-2020

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – referentiepersoon in collectieve schuldbemiddeling – bewijs welk deel bestaansmiddelen ter beschikking is – informatieverplichting – bewijslast – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.615 - 21-12-2020

  BGV – bijlage 13septies – leidende rol in terroristische organisatie – veroordelingen - verlies Belgische nationaliteit – onbeperkt verblijf voorafgaand aan verkrijgen Belgische nationaliteit – geen toegang tot verblijf bij verlies nationaliteit – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.589 - 21-12-2020

  Einde duurzaam verblijf – bijlage 13octies – openbare orde – echtelijk geweld en ernstige mishandeling – art. 22 Vw. – art. 8 EVRM – sterke band met kinderen – kinderen hebben subsidiaire bescherming – bezoek in Afghanistan niet mogelijk – medewerking ex-echtgenote – ontmoeting in ander land mogelijk – moderne communicatiemiddelen – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.433 - 18-12-2020

  Gezinshereniging – kind van Belgische vader – art. 40ter Vw. – art. 44 Vb. – gelegaliseerde geboorteakte – laattijdig geregistreerd – art. 18 WIPR – art. 27 WIPR – de plano erkenning – restrictieve interpretatie art. 18 WIPR - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.509 - 18-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – Gazastrook – art. 1 D Vluchtelingenstatus – art. 55/2 Vw. – UNRWA – financiële problemen UNRWA – organisatie festival – reclamespot – parkour – bekendheid – progressieve ingesteldheid en publiek karakter - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.221 - 16-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – dienstplicht in Armenië – risico op gevangenisstraf – toegankelijkheid medische zorgen in gevangenis – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.153 - 15-12-2020

  BGV – bijlage 13quinquies – relatie – geen aanvraag gezinshereniging ingediend – beschermenswaardig gezinsleven is feitenkwestie, los van aanvraag gezinshereniging – art. 8 EVRM – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 246.131 - 15-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – equivalent medicijn – bijwerkingen – RvS 5 juni 2020, nr. 247.716 - werkzame behandeling mogelijk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.948 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – onontvankelijk - vluchtelingenstatus in Griekenland – art. 57/6, § 3 Vw. - algemene situatie in Griekenland – individuele omstandigheden – HvJ 19 maart 2019, C-297/17, Ibrahim - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.985 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – NBMV – ongeloofwaardige verklaringen – afkomst niet aannemelijk – geen onderzoek naar Somalische nationaliteit – gewijzigde omstandigheden – FGM – hersteloperatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.894 - 10-12-2020

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Sri Lanka – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. - Tamiltijger – gedetailleerde en doorleefde verklaringen – takenpakket beperkt tot bewaken kamp – landeninformatie – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.701 - 08-12-2020

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – verzoeker voert gelijkaardige dossiers aan waarbij 9bis wel werd toegekend – gelijkheidsbeginsel – discretionaire bevoegdheid DVZ – objectief en redelijk criterium – ongelijke situaties – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 245.697 - 08-12-2020

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – nieuwe behandeling – duur medicijn – onzorgvuldig onderzoek – toegang tot medische behandeling – financiële toegankelijkheid – Roma in Macedonië – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

Pagina's