Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Justitie - T-316/14 - 21-10-2022

  (PKK t. Raad van de Europese Unie) Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen de PKK in het kader van de strijd tegen het terrorisme – Bevriezing van tegoeden – Bevoegdheid van de Raad – Mogelijkheid voor een instantie van een derde land om te worden aangemerkt als ‚bevoegde instantie’ in de zin van gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB – Feitelijke grondslag voor besluiten tot bevriezing van tegoeden – Verwijzing naar terroristische daden – Rechterlijke toetsing – Motiveringsplicht – Exceptie van onwettigheid

 • Hof van Justitie - C-497/21 - 22-09-2022

  (SI, TL, ND, VH, YT, HN t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Verzoek om internationale bescherming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 2, onder q) – Begrip ‚volgend verzoek’ – Artikel 33, lid 2, onder d) – Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen – Definitieve beslissing van het Koninkrijk Denemarken

 • Hof van Justitie - C-420/20 - 15-09-2022

  (HN, in tegenwoordigheid van: Sofiyska rayonna prokuratura) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 47 en 48 – Verdrag tot bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden – Artikel 6 – Richtlijn (EU) 2016/343 – Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8 – Recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van vijf jaar geldend inreisverbod – Voorwaarden voor het voeren van een proces in afwezigheid van de betrokkene – De in het nationale recht neergelegde verplichting om bij de terechtzitting aanwezig te zijn

 • Hof van Justitie - C-675/20 - 15-09-2022

  (Colin Brown, andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Raad van de Europese Unie) Hogere voorziening – Openbare dienst – Bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie – Artikel 4, lid 1, onder a) en b) – Ambtenaar van de Unie die onderdaan is van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en die gedurende de tien jaar vóór zijn indiensttreding zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van het land van zijn standplaats had – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – Aanname door deze ambtenaar van de nationaliteit van het land van zijn standplaats – Intrekking van het recht op de ontheemdingstoelage – Beroep tot nietigverklaring

 • Hof van Justitie - C-22/21 - 15-09-2022

  (SRS, AA t. Minister for Justice and Equality) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a) – Begrip ‚andere familieleden die inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht in eerste instantie geniet’ – Beoordelingscriteria

 • Hof van Justitie - C-624/20 - 07-09-2022

  (E. K. t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Werkingssfeer – Derdelander die beschikt over een verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU – Artikel 3, lid 2, onder e) – Verblijf uitsluitend om redenen van tijdelijke aard – Autonoom Unierechtelijk begrip

 • Hof van Justitie - C-19/21 - 01-08-2022

  (I, S t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1 – Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt – Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek – Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belang van het kind

 • Hof van Justitie - C-279/20 - 01-08-2022

  (Bundesrepublik Deutschland t. XC, in tegenwoordigheid van Landkreis Cloppenburg) Prejudiciële verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Immigratiebeleid - Recht op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Artikel 4, lid 1, eerste alinea, sub c - Begrip "minderjarig kind" - Artikel 16, lid 1, sub b - Begrip "werkelijke gezinsband" - Kind dat gezinshereniging aanvraagt met haar vader die vluchtelingenstatus heeft verkregen - Relevante datum voor beoordeling van status van minderjarige

 • Hof van Justitie - C-422/21 - 01-08-2022

  (Ministero dell’Interno t. TO) Prejudiciële verwijzing - Personen die om internationale bescherming verzoeken - Richtlijn 2013/33/EU - Artikel 20, leden 4 en 5 - Ernstig gewelddadig gedrag - Recht van lidstaten om toepasselijke sancties vast te stellen - Werkingssfeer - Intrekking van materiële opvangvoorzieningen

 • Hof van Justitie - C-411/20 - 01-08-2022

  (S t. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Vrij verkeer van personen – Gelijke behandeling – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 24, leden 1 en 2 – Socialezekerheidsuitkeringen – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 4 – Gezinsbijslagen – Uitsluiting van economisch niet-actieve onderdanen van andere lidstaten tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf in de gastlidstaat

 • Hof van Justitie - C-720/20 - 01-08-2022

  (RO, wettelijk vertegenwoordigd t. Bundesrepublik Deutschland) Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Verzoek om internationale bescherming ingediend door een minderjarige in de lidstaat waar hij is geboren – Ouders van deze minderjarige die eerder in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus hebben verkregen – Artikel 3, lid 2 – Artikel 9 – Artikel 20, lid 3 – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming en verantwoordelijkheid voor de behandeling ervan

 • Hof van Justitie - C-273/20 en C-355/20 - 01-08-2022

  (Bundesrepublik Deutschland t. SW (C 273/20), BL, BC (C 355/20), in tegenwoordigheid van: Stadt Darmstadt (C 273/20), Stadt Chemnitz (C 355/20)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 3, onder a) – Artikel 16, lid 1, onder b) – Begrip ‚minderjarig kind’ – Begrip ‚werkelijk gezinsleven’ – Meerderjarige die verzoekt om gezinshereniging met een als vluchteling erkende minderjarige – Relevante datum voor de beoordeling of de betrokkene minderjarig is

 • Hof van Justitie - C-572/21 - 14-07-2022

  (CC t. VO) Prejudiciële verwijzing – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 8, lid 1, en artikel 61, onder a) – Algemene bevoegdheid – Perpetuatio-foribeginsel – Overbrenging, in de loop van het geding, van de gewone verblijfplaats van een kind vanuit een lidstaat van de Europese Unie naar een derde staat die partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996

 • Hof van Justitie - C-72/22 - 30-06-2022

  (M.A. t. Valstybes sienos apsaugos tarnyba) Verzoek om een prejudiciële beslissing - Prejudiciële spoedprocedure - Asiel- en immigratiebeleid - Richtlijn 2011/95/EU - Artikel 4 - Gemeenschappelijke procedures voor de verlening of intrekking van internationale bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Artikelen 6 en 7 - Normen voor de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken - Artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Richtlijn 2013/33/EU - Artikel 8 - Bewaring van de verzoeker - Reden voor bewaring - Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde - Bewaring van de asielzoeker wegens illegale binnenkomst op het grondgebied van de Unie

 • Hof van Justitie - C-2/21 - 24-06-2022

  (Rzecznik Praw Obywatelskich, in tegenwoordigheid van: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M. C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu cywilnego w Krakowie) Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Geboorteakte die is afgegeven door de lidstaat waar het kind is geboren en waarin voor dat kind twee moeders worden vermeld – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om deze geboorteakte in te schrijven in het nationale register van de burgerlijke stand – Inschrijving van die akte die de voorwaarde vormt voor de afgifte van identiteitsbewijzen – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst die het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet toestaat

 • Hof van Justitie - C-673/20 - 09-06-2022

  (EP t. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), in tegenwoordigheid van: Maire de Thoux) Prejudiciële verwijzing – Unieburgerschap – In een lidstaat verblijvende onderdaan van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland – Artikel 9 VEU – Artikelen 20 en 22 VWEU – Actief en passief stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf – Artikel 50 VEU – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie – Gevolgen van de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie – Schrapping van de kiezerslijsten in de lidstaat van verblijf – Artikelen 39 en 40 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Geldigheid van besluit (EU) 2020/135

 • Hof van Justitie - C-451/19 en C-532/19 - 05-05-2022

  (Subdelegación del Gobierno en Toledo t. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19)) Prejudiciële verwijzing – Artikel 20 VWEU – Burgerschap van de Europese Unie – Unieburger die nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – Aanvraag voor een verblijfskaart voor een gezinslid dat onderdaan van een derde land is – Afwijzing – Verplichting van voldoende bestaansmiddelen voor de Unieburger – Samenwoonverplichting van de echtgenoten – Minderjarig kind, burger van de Unie – Nationale wettelijke regeling en praktijk – Effectief genot van de belangrijkste aan de Unieburgers toegekende rechten – Verlies daarvan

 • Hof van Justitie - C-368/20 en C-369/20 - 26-04-2022

  (NW t. Landespolizeidirektion Steiermark (C 368/20) en Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C 369/20)) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Vrij verkeer van personen – Verordening (EU) 2016/399 – Schengengrenscode – Artikel 25, lid 4 – Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen voor een totale periode van ten hoogste zes maanden – Nationale regeling die voorziet in verschillende opeenvolgende perioden van grenstoezicht waardoor deze periode wordt overschreden – Onverenigbaarheid van een dergelijke regeling met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer de opeenvolgende perioden gebaseerd zijn op dezelfde bedreiging of dezelfde bedreigingen – Nationale regeling op grond waarvan op straffe van een sanctie een paspoort of identiteitskaart moet worden getoond bij het grenstoezicht aan de binnengrens – Onverenigbaarheid van deze verplichting met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer het toezicht zelf in strijd is met deze bepaling

 • Hof van Justitie - C-231/21 - 31-03-2022

  (IA t. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Dublin-systeem – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Artikel 29, lid 2 – Overdracht van een asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming – Overdrachtstermijn van zes maanden – Mogelijkheid van verlenging van deze termijn tot maximaal één jaar in geval van gevangenzetting – Begrip ‚gevangenzetting’ – Gedwongen opname van de asielzoeker in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis met rechterlijke toestemming

 • Hof van Justitie - C-519/20 - 10-03-2022

  (K in tegenwoordigheid van: Landkreis Gifhorn) Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Richtlijn 2008/115/EG – Bewaring met het oog op verwijdering – Artikel 16, lid 1 – Rechtstreekse werking – Speciale inrichting voor bewaring – Begrip – Bewaring in een gevangenis – Voorwaarden – Artikel 18 – Noodsituatie – Begrip – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Doeltreffende rechterlijke toetsing

Pagina's