Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 279.747 - 04-11-2022

  BGV – detentie - weigering om te huwen vernietigd door Familierechtbank – ABS in beroep tegen deze beslissing – UDN – ernstig middel – Omzendbrief 17 september 2013 – opschorting gedwongen tenuitvoering voorzien in omzendbrief – termijn 6 maanden om huwelijk te voltrekken – verlenging termijn door Familierechtbank – omzendbrief gepubliceerd in BS – geen verordenend karakter, maar erop vertrouwen dat deze wordt nageleefd – vertrouwensbeginsel – prima facie – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.700 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – Hazara – Ismaïlisme – geen systematische vervolging van Hazara - taliban – individuele omstandigheden – herkenbare fysieke kenmerken – minderheidsstrekking binnen sjiisme – situatie in provincie Baghlan – verwestersing – jonge leeftijd en verblijf in Europa - (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.701 - 13-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – geen nieuw gehoor door CGVS na machtsovername – ex-nunc onderzoek – mogelijkheid om in verzoekschrift, aanvullende nota of ter terechtzitting invloed van machtsovername op persoonlijke situatie te duiden - terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of reli-gieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechter-de socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.653 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – geen redelijke bescherming of intern vestigingsalternatief – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.654 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 278.699 - 12-10-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – verblijf in buitenland – slechts twee jaar in Afghanistan verbleven – gebrek aan onderzoek naar geloofwaardigheid van verblijf in Pakistan – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 275.008 - 06-07-2022

  Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Unieburger – art. 40bis Vw. - voorwaarde ten laste zijn – geen samenwoning – gezamenlijk ouderlijk gezag – daadwerkelijk ouderlijk gezag – akkoord gesloten tussen verzoeker en moeder van het kind – geen afhankelijkheidsonderzoek in art. 40bis Vw. – rechtspraak HvJ – art. 374 BW - hoger belang van het kind – materiële motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.528 - 23-06-2022

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – signalisatie op grond van art. 24 SIS II-Vo. – declaratoir recht – begunstigde vrij verkeer – inreisverbod in de zin van de Terugkeerrichtlijn – niet van toepassing op personen die onder Unierecht inzake vrij verkeer vallen – arrest K.A. enkel van toepassing op statische Unieburgers, niet op Unieburgers die gebruik maken van vrij verkeer – weigering niet gemotiveerd op grond van openbare orde - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.580 - 23-06-2022

  Weigering toegang aan de grens met terugdrijving – bijlage 11 – reisdoel – kort verblijf overschreden – UDN – art. 8 EVRM – art. 3 Vw. – gezinsleven met in Frankrijk verblijvende echtgenoot – veelvuldig heen en weer gereisd tussen land van herkomst en Parijs – beschermenswaardig gezinsleven aangetoond – uitnodiging vereisen tussen echtgenoten is absurd – uiterst beknopt verslag grenspolitie – geen kans gekregen specifieke elementen van gezinsleven toe te lichten – onzorgvuldig onderzoek – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.160 - 16-06-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Somalië – minderjarige – art. 57/6, § 3, 6° Vw. – geen eigen feiten ingeroepen – onontvankelijk – reeds beoordeeld in eerdere aanvraag door moeder – nieuwe documenten – verwesterd profiel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 274.047 - 14-06-2022

  Gezinshereniging – gezinshereniging met subsidiair beschermde – Afghanistan – vrouw en kinderen – ontbreken uittreksel strafregister – Afghaanse context – machtsovername Taliban – gebrek aan procedurele bescherming wanneer visum geweigerd wordt in afwachting van DNA-test - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.777 - 08-06-2022

  Gezinshereniging – echtgenote van erkend vluchteling – art. 10 Vw. - Zuid-Soedan - bewijs huwelijk – schijnhuwelijk – schending gezag van gewijsde eerder vernietigingsarrest – minimale wijzigingen ten aanzien van vernietigde beslissing – louter rechtstheoretische toelichtingen - motiveringsplicht – zorgvuldigheidsplicht – hoger belang van het kind – DVZ wist dat verzoekster reeds bevallen moest zijn – art. 8 EVRM - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.526 - 31-05-2022

  Einde verblijf – gezinshereniging – bijlage 21 – kind in pleegzorg – art. 8 EVRM – hoger belang van het kind – beschermingswaardige band tussen kind en moeder wordt vermoed – gezinscel vereist geen samenwoning – fair balance test – ouderlijk gezag blijft bewaard tijdens pleegzorg – DVZ heeft geen contact opgenomen met pleegzorg – onderzoeksplicht – zorgvuldigheidsplicht – kennelijk onredelijk – geen objectieve aanwijzingen dat verzoekster via pleegzorg geregelde bezoek niet daadwerkelijk zou hebben uitgeoefend - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.097 - 23-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan – COI Focus bij aanvullende nota toegevoegd – rechten van verdediging – recht op inzage in administratief dossier – substantiële onregelmatigheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 273.049 - 20-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije – Koerdische afkomst – financiering van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) – uitsluiting – art. 1F Vluchtelingenverdrag - PKK is geen terroristische organisatie – Cass. 28 januari 2020, nr. P.19.0310.N – onderzoek naar individuele verantwoordelijkheid voor eventuele oorlogsmisdrijven - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.908 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.907 - 18-05-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Mali – belangrijke wijzigingen in veiligheidssituatie – ernstig verslechterd – ex nunc analyse – noorden en centrum van Mali - risico op ernstige schade – geen specifieke omstandigheden noodzakelijk – geen intern vestigingsalternatief - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.124 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Jemen – internationale bescherming in Griekenland – geldigheidsduur Griekse verblijfskaart verstreken – landeninformatie – AIDA-rapporten – hinderpaal - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 272.156 - 29-04-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – El Salvador – huiselijk geweld – geweld tegen vrouwen – risicoprofiel – geloofwaardig relaas over huiselijk geweld door echtgenoot – fysiek geweld ondergaan dat gekwalificeerd wordt als vervolging – geen daadwerkelijke overheidsbescherming – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 270.813 - 31-03-2022

  Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vierde verzoek – onontvankelijk – nieuwe elementen – individuele beoordeling – gewijzigde situatie in Afghanistan - machtsovername taliban – geen nieuw gehoor plaatsgevonden – situatie Hazara – EASO rapport – situatie terugkeerders – socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan – summiere analyse door CGVS – onderzoeksbevoegdheid – veiligheidssituatie in Afghanistan – onstabiele situatie - vernietiging

Pagina's