Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 5560/19 - 15-04-2021

  (K.I. t. Frankrijk) Schending artikel 3, procedurele vlak (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut na veroordeling wegens terrorisme – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut – onvoldoend ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel ten aanzien van de bewaring van de hoedanigheid van vluchteling – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40324/16 en 12623/17 - 25-03-2021

  (Bivolaru en Moldovan t. Frankrijk) Artikel 3 (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitlevering aan Roemenië op basis van Europees aanhoudingsbevel – geen schending op basis van toekenning vluchtelingenstatus door Zweden 10 jaar eerder – vrees voor vervolging niet meer gegrond en actueel – geen schending wegens vluchtelingenstatuut – vermoeden van gelijkwaardige bescherming in de EU rechtsorde – fundamentele en structurele gebreken i.v.m. detentieomstandigheden in Roemenië – onvoldoende minimale individuele ruimte in de cel – Voldoende feitelijke basis om het vermoeden weer te leggen – schending artikel 3 wegens detentieomstandigheden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 6865/19 - 11-03-2021

  (Feilazoo t. Malta) Schending art. 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht op een individueel verzoekschrift voor het EHRM - Belemmering van de correspondentie tussen het EHRM en verzoeker door gevangenisautoriteiten, en ondoeltreffende vertegenwoordiging in rechte - Schending art 3 EVRM (materieel) - mensonterende behandeling - Inadequate detentieomstandigheden, in het bijzonder door de buitensporig strenge en lange periode van de facto isolatie, en blootstelling van verzoeker aan gezondheidsrisico's door onnodige plaatsing bij nieuwkomers in Covid-19 quarantaine – Schending artikel 5, lid 1 - Rechtmatige detentie - Gronden voor verzoekers detentie niet gedurende gehele periode geldig, gelet op later ontbreken van vooruitzicht op uitzetting - Gebrek aan actieve en zorgvuldige stappen van autoriteiten met het oog op uitzetting van verzoeker tijdens detentieperiode

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 36037/17 - 02-03-2021

  (R.R. e.a. t. Hongarije) Schending Art. 3 EVRM (materieel) - mensonterende behandeling - Leefomstandigheden in transitzone Röszke die de drempel van de ernst van de situatie overschrijden, gelet op de lange duur van de opsluiting gedurende bijna vier maanden – Schending Art. 5, §§ 1 en 4 - Onwettige de facto-detentie in transitzone op basis van te ruime uitlegging van wettelijke bepalingen en bij gebreke van formele, met redenen omklede beslissing - ontbreken van tijdslimieten en mate van beperking van bewegingsvrijheid - Onmogelijkheid om rechterlijke toetsing van rechtmatigheid van detentie te vragen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43936/18 - 22-12-2020

  (Usmanov t. Rusland) Schending artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) – vervallenverklaring Russische nationaliteit – onvolledige informatie over familieleden bij verkrijging nationaliteit – formalistische aanpak door nationale autoriteiten – Europees Verdrag inzake nationaliteit – onevenredige maatregel – verwijderingsbeslissing – vrouw en kinderen Russische burgers – geen belangenafweging door nationale autoriteiten – 3.000 euro morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56751/16 en 33762/17 - 10-12-2020

  (Shiksaitov t. Slovakije) Schending Art. 5, lid 1, sub f - Uitlevering - Gebrek aan zorgvuldigheid van de autoriteiten bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de uitlevering van verzoeker aan zijn land van herkomst, ondanks de toekenning van de vluchtelingenstatus door een andere EU-lidstaat - Uitlevering gevraagd door het land waar verzoeker zou zijn vervolgd - Onderzoek van de Slowaakse autoriteiten gewettigd in het licht van de uitsluitingen van het Verdrag van Genève van 1951 met betrekking tot de extraterritoriale werking van de door Zweden toegekende vluchtelingenstatus - Algehele detentie van verzoeker in afwachting van zijn uitlevering heeft meer dan 21 maanden geduurd – Schending Art 5, § 5 - Schadeloosstelling - Geen afdwingbaar recht op schadeloosstelling voor buitensporig lange detentie in strijd met art. 5, § 1 – 8.500 euro morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26764/12 - 08-12-2020

  (Rotaru t. Moldavië) Schending artikel 2 Protocol 4 (vrijheid van verplaatsing) – weigering verlenging paspoort door ambtenaar van burgerlijke stand – wettelijke rechtsgrond summier – gebrek aan procedurele waarborgen tegen willekeur – geen onderzoek van juridische argumenten van verzoeker – geen evenredigheidstoets door nationale rechters – 3.000 euro morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 889/19 en 43987/16 - 17-11-2020

  (B. en C. t. Zwitserland) Artikel 3 (verbod op foltering) - Uitzetting - Ontoereikende beoordeling van het risico en de beschikbaarheid van bescherming van de staat tegen mishandeling op grond van seksuele geaardheid door niet-overheidsactoren in Gambia - Uitzetting zonder nieuwe beoordeling van deze aspecten zou een schending vormen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19656/18 - 27-10-2020

  (M.A. t. België) Soedanese transitmigrant – verwijdering naar Soedan zonder onderzoek van het risico op slechte behandeling– afstand van verzoek tot internationale bescherming– ondertekening verklaring van “vrijwillige” terugkeer na gerechtelijk verbod tot verwijdering – terugkeer niet vrijwillig – positieve procedurele verplichtingen – schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) juncto 3 EVRM – geen schorsend rechtsmiddel

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 80982/12 - 15-10-2020

  (Muhammad en Muhammad t. Roemenië) Schending artikel 1 Protocol 7 (Procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen) – uitzetting om redenen van nationale veiligheid – niet op de hoogte van feitelijke beschuldigingen – geen doeltreffende compenserende maatregelen - Recht om op de hoogte te worden gesteld van de relevante feitelijke elementen die aan het verwijderingsbesluit ten grondslag liggen - Recht op toegang tot de inhoud van de documenten en de informatie waarop de bevoegde nationale autoriteit zich beroept - Vereiste dat beperkingen van deze rechten naar behoren worden gemotiveerd door de bevoegde onafhankelijke autoriteit en voldoende worden gecompenseerd door tegenwichtmaatregelen, met inbegrip van procedurele waarborgen - Ondoeltreffende verdediging door advocaten zonder toegang tot informatie over het dossier - Betrokkenheid van de hoogste gerechtelijke instantie een aanzienlijke waarborg, maar onvoldoende bij gebrek aan informatie over de aard en de omvang van het toegepaste toezicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39495/18 - 15-10-2020

  (T.K. t. België) Verzoek om internationale bescherming - asiel - medische stukken - bewijswaarde - kennelijk ongegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 40503/17, 42902/17 en 43643/17 - 23-07-2020

  (M.K. en anderen t. Polen) Schending art. 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – gezin Tsjetsjeense asielzoekers – geen toegang tot asielprocedure aan de grens – schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM (verbod op collectieve uitzetting) – verklaringen en documenten van asielzoekers meermaals genegeerd door de grenspolitie – schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schorsend beroep – schending art. 34 EVRM – uitwijzing en weigering behandeling asielaanvraag ondanks voorlopige maatregelen (art. 39 Procedurereglement)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 28820/13, 75547/13 en 13114/15 - 02-07-2020

  (N.H. en anderen t. Frankrijk) Verzoekers om internationale bescherming - asiel - opvang - gebrekkige leefomstandigheden van nog niet geregistreerde verzoekers - elementaire behoeften - verwijzing naar EHRM 28 februari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland - schending art. 3 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54962/18 - 30-06-2020

  (Muhammad Saqawat t. België) Detentie - repatriëring - periode van detentie - art. 5, § 1 EVRM - geen redelijke termijn - art. 5, § 4 EHRM - arbitraire detentie - geen effectief beroep - schending art. 5, § 1 en § 4 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9347/14 - 25-06-2020

  (Moustahi t. Frankrijk) Niet-begeleide minderjarigen – terugdrijving aan de grens van Mayotte naar de Comoren – geen voogd aangesteld – willekeurige verbinding met onbekende volwassene – schending art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – schending art. 5§1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – schending art. 5 §4 (recht op een effectief rechtsmiddel tegen detentiebeslissing) – schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM – verbod op collectieve uitzetting– schending art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen schorsend rechtsmiddel

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49773/15 - 02-06-2020

  (S.A. t. Nederland) Geen schending artikel 3 EVRM bij uitwijzing naar Soedan – geen schending artikel 13 EVRM – Soedan – geloofwaardigheid - Algemene situatie die op zich geen risico van mishandeling in strijd met het Verdrag inhoudt - Niet-Arabische etnische afkomst: op zich geen risico van vervolging of ernstige schade in Khartoem - Geen betrokkenheid bij verzet tegen het huidige regime of andere individuele factoren of aanwijzingen voor een negatief belang van de autoriteiten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3138/16 - 02-06-2020

  (Azerkane t. Nederland) Artikel 8 EVRM - Uitzetting - Gerechtvaardigde beslissingen om een verblijfsvergunning in te trekken en een inreisverbod van tien jaar op te leggen, geboren en getogen in Nederland - Bedreiging van de openbare orde en veiligheid - Geen bewijs voor de onmogelijkheid of uitzonderlijke moeilijkheid om zich in Marokko te vestigen - Zeer ernstige gevolgen van de bestreden maatregelen voor het gezin en het privéleven van verzoeker, gelet op de duur van zijn verblijf in Nederland en de beperkte banden met Marokko - Billijk evenwicht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42321/15 - 12-05-2020

  (Sudita Keita t. Hongarije) Artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – Staatloosheid - VN-Verdrag betreffende de status van staatlozen – positieve verplichting - Langdurige moeilijkheden voor staatlozen om hun rechtspositie te regulariseren - Onzekerheid van de rechtspositie met negatieve gevolgen voor de toegang tot gezondheidszorg en werk - Gebrek aan een doeltreffende en toegankelijke procedure of een combinatie van procedures die het mogelijk maken om verder verblijf en status vast te stellen met inachtneming van de belangen van het privéleven - Onvermogen om te voldoen aan wettelijke vereisten voor de status van staatlozen in strijd met de internationale publiekrechtelijke verplichtingen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3599/18 - 05-05-2020

  (M.N. en anderen t. België) Artikel 1 EVRM – visum met het oog op een verzoek om internationale bescherming - aanvraag bij Belgische ambassade - art. 32 Visumcode - HvJ 7 maart 2017, nr. C-638/16 - art. 3 EVRM - art. 6 EVRM - art. 13 EVRM - geen territoriale bevoegdheid - onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 23685/14 - 26-03-2020

  (Bilalova e.a. tegen Polen) Artikel 5, lid 1, onder f) - Uitzetting - Onregelmatige verlenging van de detentie van kinderen na afwijzing van de vluchtelingenstatus – Plaatsing in een gevangenisachtige structuur - alternatieve maatregelen niet overwogen - Gebrek aan zorgvuldigheidseisen van autoriteiten om de duur van de detentie van de kinderen tot het strikte minimum te beperken – Geen schending artikel 3 EVRM

Pagina's