Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29787/03 & 29810/03 - 24-01-2008

  (Riad en Idiab t. België) Asielzoekers - detentie - wettigheid - transitzone - rechterlijke controle -invrijheidstelling - schending artikel 3 EVRM - schending artikel 5, §1 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16348/05 - 15-01-2008

  (Mostafa e. a. t. Turkije) Voorlopige maatregelen - art. 39 Procedurereglement - niet-naleving - recht op toegang tot het Hof - schending art. 34 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25525/03 - 20-12-2007

  (El Majjaoui en Stichting Touba Moskee t. Nederland) Imam – tewerkstellingsvergunning – vereisten Nederlandse rechtsorde – vrijheid van eredienst – geen schending art. 9 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 58822/00 - 07-12-2007

  (Shevanova t. Litouwen) Nationaliteit - verblijfsvergunning - volledigheid dossier voor het EHRM - nalatigheid verzoekers - recht op privé- en gezinsleven - geen schending art. 8 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42086/05 - 06-12-2007

  (Liu en Liu t. Rusland) Verblijfsvergunning - weigering - geheime informatie - daadwerkelijke rechterlijke controle - inzage - gezinsleven - schending art. 8 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 30273/03 - 08-11-2007

  (Perry) Verblijfsvergunning – beperking religieuze activiteiten – artikel 9 EVRM – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 45223/05 - 20-09-2007

  (Sultani) Asielzoeker – afwijzing – effectief rechtsmiddel – uitputting interne rechtsmiddelen – automatisch schorsend effect – artikel 35 §1 EVRM – artikel 13 EVRM - grondigheid onderzoek – versnelde procedure – tweede asielaanvraag – artikel 3 EVRM - collectieve uitzetting – omschrijving slachtoffer – artikel 4, vierde protocol EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25389/05 - 26-04-2007

  (Gebremedhin t. Frankrijk) erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - Geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9886/05 - 22-02-2007

  (Ahmed t. Zweden) Bescherming tegen onmenselijke en vernederende behandeling - verwerping asielaanvraag -HIV- moeilijke medische verzorging - artikel 3 EVRM - schrapping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60654/00 - 15-01-2007

  (Sisojeva e.a. t. Letland) Artikel 8 EVRM - Recht op bescherming privé-leven - verblijfsvergunning - stateloze- Lange verblijfsduur - sociale, economische en persoonlijke banden - positieve verplichtingen - Niet noodzakelijk in een democratische samenleving - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1948/04 - 11-01-2007

  (Salah Sheekh) Asielaanvraag - weigering - onmenselijke behandeling bij terugleiding - beroep tegen verwijderingsbeslissing - artikel 3 EVRM - persoonlijk risico - groepsvervolging - intern vluchtalternatief - recht op effectief rechtsmiddel - artikel 13 EVRM - volle rechtsmacht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61259/00 - 11-01-2007

  (Musa e.a. t. Bulgarije) Verblijfsvergunning - intrekking - verwijdering grondgebied - activiteiten die gevaar inhouden voor nationale veiligheid - vreemdelingenwet - afwezigheid rechterlijke toetsing - wettigheid - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 72177/01 - 14-12-2006

  (Bogdanovski t. Italië) Erkend vluchteling - internationaal aanhoudingsbevel - uitlevering - duur onderzoek - artikel 5 §1, f EVRM - onmiddellijke vrijlating - artikel 5 §1 EVRM - geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 46410/99 - 18-10-2006

  (Üner t. Nederland) Uitwijzing - art. 8 EVRM - gezinsleven - strafbare feiten - band moederland - band gastland - noodzaak - democratische samenleving - proportioneel - wettig doel - criteria - geen schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13178/03 - 12-10-2006

  (Mubilanzila Mayeka en Kanika Mitunga t. België) Niet-begeleide minderjarige asielzoekster - detentie - gesloten centrum voor volwassenen - terugleiding naar Congo - geen aangepaste maatregelen - artikel 3 EVRM - verbod op onmenselijke behandeling -- schending - artikel 8 EVRM - bescherming van het gezinsleven - detentie - onmogelijkheid beleving - positieve verplichtingen - schending - artikel 3 Kinderrechtenverdrag - gezinshereniging - moeder en kind - schending -artikel 5, lid 1, e EVRM - persoonlijke vrijheid - ingrijpen in opvoedingssituatie - geen aangepast verblijf - negatieve invloed - schending - artikel 5 lid 4 - controle wettigheid gevangenhouding - overheidsoptreden - frustratie rechtscontrole - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33970/05 - 12-10-2006

  (Kaya t. Roemenië) Geldig verblijf - gezinsleven - gevaar voor nationale veiligheid - geen waarborg tegen onredelijk overheidsoptreden - artikel 8 EVRM - schending - artikel 1 zevende protocol EVRM - wettigheidbegrip - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14139/03 - 05-10-2006

  (Bolat t. Rusland) Geldige verblijfsvergunning - niet-naleving verplichting registratie beweging over het grondgebied - intrekking vergunning - artikel 2 vierde protocol EVRM - vrij verkeer en vrije vestiging - omkering bewijslast - onredelijke inmenging - schending - artikel 1 zevende protocol EVRM - wettig verblijf - verwijdering - miskenning nationale procedure - schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24668/03 - 10-08-2006

  (Olaechea Cahuas t. Spanje) Uitlevering - onmenselijke behandeling - land waaraan wordt uitgeleverd - artikel 3 EVRM - geen schending - detentie - uitlevering - artikel 5, §1, f EVRM - geen schending - uitlevering - geen geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen - geen geschil over gegrondheid van strafvervolging - eerlijke procedure na uitlevering - artikel 6 EVRM - geen schending voorlopige maatregelen - artikel 39 procedurereglement - niet-naleving - schending artikel 34 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13229/03 - 11-07-2006

  (Saadi t. VK) Asielaanvraag - detentie tijdens de (versnelde) procedure - criteria voor detentie - redelijke duur procedure - geen schending artikel 5, §1, f EVRM- detentie - mededeling motieven die beslissing schragen - onverwijld - 76 uren - schending artikel 5, §2 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 13178/03 - 26-01-2006

  (Mitunga t. België) Ontvankelijkheidsbeslissing - minderjarige vreemdeling - toegang tot het grondgebied - ongeldig verblijf - afgewezen asielaanvraag - vrijheidsberoving gedurende twee maanden - terugleiding naar land van herkomst - onmenselijke en vernederende behandeling - artikel 3 evrm - bescherming van het gezinsleven - artikel 8 EVRM - vrijheidsberoving - artikel 5 EVRM - recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - artikel 13 EVRM

Pagina's