Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49255/22 - 18-07-2023

  (Camara t. België) Art. 6 EVRM - recht op effectief beroep - opvang - opvangcrisis - veroordeling Fedasil door Arbeidsrechtbank - uitvoerbaarheid - definitieve rechterlijke beslissing - onredelijke tijd voor uitvoering rechterlijke beslissing - systematisch verzuim door Belgische staat - rol rechterlijke macht in samenleving - middelen over art. 3 en art. 8 EVRM niet-ontvankelijk - uitputting nationale rechtsmiddelen - schending art. 6 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43966/19 - 18-04-2023

  (N.M. t. België) Geen schending artikel 5 §1 f) EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – opsluiting met het oog op verwijdering –voorlopige maatregel (art. 39 Procedurereglement) – geen invloed op de wettigheid van de detentie op basis van artikel 5§1 f) – geen schending art. 5§4 (recht op een effectief rechtsmiddel bij detentie) – voldoende gerechtelijke controle – geen schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – isolatieregime – drempel niet bereikt

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21329/18 - 30-03-2023

  (J.A. en andere t. Italië) Artikel 3 EVRM - onmenselijke en vernederende behandeling – Tunesische migranten tien dagen vastgehouden in hotspotcentrum (Lampedusa) in slechte materiële omstandigheden- Artikel 5, §§ 1, onder f), 2 en 4 - Willekeurige vrijheidsberoving ter voorkoming van illegale binnenkomst in het land - detentie zonder duidelijke en toegankelijke rechtsgrondslag en gebrek aan gemotiveerde beslissing - Verzoekers niet op de hoogte gesteld van wettelijke redenen voor detentie - Onvermogen om rechtmatigheid van feitelijke detentie aan te vechten wegens gebrek aan voldoende informatie - Artikel 4 Protocol 4 (Verbod op collectieve uitzetting van vreemdelingen) - Verwijdering naar Tunesië zonder naar behoren rekening te houden met individuele situaties van verzoekers

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54003/20 - 07-03-2023

  (Kogan en andere t. Rusland) Schending artikel 8 (Privé- en gezinsleven) - Ongerechtvaardigde intrekking van verblijfsvergunning van mensenrechtenadvocaat om niet bekendgemaakte redenen van nationale veiligheid - Zuiver formele toetsing van intrekkingsbesluit door nationale rechterlijke instanties - Intrekkingsprocedure aangetast door ernstige procedurele gebreken Schending artikel 18 (+ artikel 8) - Beperking voor ongeoorloofde doeleinden - Intrekking van de verblijfsvergunning van verzoekster, hoofdzakelijk bedoeld om de mensenrechtengerelateerde activiteiten van haar en haar echtgenoot te bestraffen en de voortzetting ervan te verhinderen - Algemene context van toename van strenge beperkingen voor NGO's, mensenrechtenverdedigers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld in Rusland, met als gevolg een "chilling effect" op hun activiteiten - Schending artikel 38 - Niet-nakoming van de verplichting van de staat om alle nodige faciliteiten te verstrekken

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59435/17 - 02-02-2023

  (Alhowais t. Hongarije) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven) en artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – procedureel vlak – Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar de dood van asielzoeker in grensrivier tussen Servië en Hongarije – Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak) – positieve verplichtingen van de grenswachters – nalatigheid bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie – Geen schending artikel 3 EVRM (materieel vlak) – EHRM niet in staat om buiten redelijke twijfel te concluderen (grotendeels door tekortkomingen in het onderzoek) dat fysiek geweld werd gebruikt tegen verzoeker

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 26879/17 - 17-01-2023

  (Minasian e.a. t. Moldavië) Schending artikel 5, lid 1 EVRM - detentie van minderjarige kinderen zonder wettelijke basis - Verzuim van de nationale rechter om te onderzoeken of detentie van kinderen een uiterste maatregel is en of het detentiecentrum geschikt is voor de detentie van gezinnen met minderjarige kinderen. Artikel 5, lid 4 EVRM - Onmogelijkheid voor kinderen om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37241/21 - 20-12-2022

  (S.H. t. Malta) Artikel 13 EVRM (+ artikel 3 EVRM) - Artikel 3 EVRM (verwijdering) - Afwijzing van asielverzoeken zonder beoordeling van verzoek over het risico dat hij loopt bij terugkeer naar Bangladesh gezien zijn berichtgeving als journalist over onregelmatigheden bij de algemene verkiezingen van 2018 - Tekortkomingen in de nationale asielprocedure - Geen toegang tot een daadwerkelijk rechtsmiddel - Verwijdering zonder nieuwe beoordeling van verzoek zou een schending inhouden

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34349/18, 34638/18 en 35047/18 - 08-12-2022

  (M.K. en anderen t. Frankrijk) Schending artikel 6 §1 EVRM– recht op toegang tot de rechter – opvang asielzoekers – weigering uitvoering van gerechtelijke beslissingen – opvang pas na voorlopige maatregelen door EHRM (Rule 39) – schadevergoeding 5.000 euro

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22854/20 - 03-11-2022

  (Sanchez-Sanchez t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling) – geen schending – uitlevering naar de VS – risico op levenslange gevangenisstraf – procedurele verplichtingen van arrest Vinter niet van toepassing bij uitleveringen – gebrek aan procedurele waarborgen in de derde staat schendt op zich niet artikel 3 EVRM – aanpak van arrest Trabelsi t. België tegengesproken – individuele beoordeling van het risico – bewijslast bij verzoeker

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 22105/18 - 22-10-2022

  (M.T. e.a. t. Zweden) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – gezinshereniging voor begunstigden van subsidiaire bescherming – schorsing van het recht op gezinshereniging tussen 2016 en 2019 – Syrische niet-begeleide minderjarige vreemdeling – Weigering visum moeder en broer – geen bijzondere afhankelijkheidsbanden of kwetsbaarheid – geen sterke banden met Zweden – Geen schending artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – verschil in behandeling tussen erkende vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming – gerechtvaardigd– 6 stemmen tegen 1 – Afwijkende opinie

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37610/18 - 06-10-2022

  (Liu t. Polen) Artikel 3 EVRM - Voorgenomen uitlevering aan China waarbij verzoeker een reëel risico op mishandeling in detentie zou lopen - Beweringen van verzoeker niet naar behoren onderzocht door binnenlandse autoriteiten - Aanzienlijk gewicht toegekend aan geloofwaardige en samenhangende beweringen van ernstige mishandelingen die worden gelijkgesteld met een algemene geweldssituatie - Voordeel van de twijfel toegekend aan verzoeker die bescherming zoekt - Informele garanties van China die onvoldoende waarborgen bieden - Artikel 5, lid 1, sub f EVRM - Onrechtmatige detentie wegens ongerechtvaardigde vertraging van de procedure

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18339/19 - 27-09-2022

  (Otite t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM (privé- en gezinsleven) - Uitzettingsbevel tegen migrant na strafrechtelijke veroordeling wegens ernstige fraude - Afweging uitsluitend gemaakt binnen kader van immigratieregels en niet onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM - Gevolgen voor gezinsleven van verzoeker wegen niet op tegen openbaar belang bij uitzetting

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49857/20 - 30-08-2022

  (R. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland) – Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland) – onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten – schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland) – schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3 – Afwijkende opinie (W. t. Rusland)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1348/21 - 30-08-2022

  (W. t. Frankrijk) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandelingen) – uitwijzing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut – Behouden hoedanigheid vluchteling na beëindiging statuut (R. t. Rusland) – Opheffing statuut en verlies hoedanigheid vluchteling (W. t. Rusland) – onvoldoende ex-nunc onderzoek van het non-refoulement beginsel – behoren tot geviseerde groep door Russische autoriteiten – schending procedurele verplichtingen artikel 3 EVRM (R. t. Rusland) – schending materiële vlak artikel 3 EVRM (W. t. Rusland) met 4 stemmen tegen 3 – Afwijkende opinie (W. t. Rusland)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 5797/17 - 21-07-2022

  (Darboe en Camara t. Italië) Schending art. 8 EVRM - Positieve verplichtingen - Privéleven - Verzuim om met redelijke zorgvuldigheid te handelen ten aanzien van niet-begeleide minderjarige asielzoeker die niet in aanmerking komt voor minimale procedurele waarborgen in leeftijdsbeoordelingsprocedure - Belang van leeftijdsbeoordelingsprocedure in migratiecontext, met inbegrip van procedurele waarborgen, voor waarborgen van rechten die voortvloeien uit minderjarigheid van persoon - Vaststelling van relevante waarborgen uit EU- en internationaal recht – Schending artikel 3 (materieel) - Onmenselijke en vernederende behandeling - Plaatsing van minderjarige in opvangcentrum voor volwassenen in onaangepaste omstandigheden gedurende meer dan vier maanden en onderwerping aan leeftijdsbepalingsprocedure in strijd met art. 8 EVRM - artikel 13 (+ art. 3 en art. 8) - Geen doeltreffende rechtsmiddelen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 5418/15 - 07-07-2022

  (Safi e.a. t. Griekenland) Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, procedureel vlak) – Gebrek aan daadwerkelijk onderzoek naar het zinken van vissersboot met vluchtelingen aan boord – Schending artikel 2 EVRM (recht op leven, materieel vlak) – positieve verplichtingen van de kustwacht – omissies en vertragingen van de Griekse kustwacht bij de uitvoering en organisatie van de reddingsoperatie – Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling) – naaktfouilleringen van de geredde vluchtelingen bij aankomst

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39028/17 - 30-06-2022

  (A.I. e.a. tegen Polen) Schending artikel 3 EVRM - Uitzetting - Weigering van grenswachters om asielverzoeken in ontvangst te nemen en onmiddellijke verwijdering naar derde land, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan risico van kettingrefoulement naar land van herkomst, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering - Verplichting van staat om veiligheid van asielzoekers te waarborgen, met name door hen toe te staan binnen zijn rechtsgebied te blijven in afwachting van onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming; Schending Artikel 4 Protocol 4 - Collectieve uitzetting van vreemdelingen door ruimer beleid van weigering van toegang, met miskenning van het voornemen van verzoekers om internationale bescherming te verzoeken; Artikel 13 EVRM - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten; Artikel 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen - Niet-naleving van de voorlopige maatregel krachtens artikel 39

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42907/17 - 30-06-2022

  (A.B. e.a. t. Polen) Schending artikel 3 EVRM - Uitzetting - Weigering van grenswachters om asielverzoeken in ontvangst te nemen en onmiddellijke verwijdering naar derde land, waardoor asielzoekers worden blootgesteld aan risico van kettingrefoulement naar land van herkomst, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering - Verplichting van staat om veiligheid van asielzoekers te waarborgen, met name door hen toe te staan binnen zijn rechtsgebied te blijven in afwachting van onderzoek van hun verzoek om internationale bescherming; Schending Artikel 4 Protocol 4 - Collectieve uitzetting van vreemdelingen door ruimer beleid van weigering van toegang, met miskenning van het voornemen van verzoekers om internationale bescherming te verzoeken; Artikel 13 EVRM - Ontbreken van een daadwerkelijk rechtsmiddel voor het indienen van klachten bij de binnenlandse autoriteiten; Artikel 34 - Belemmering van de uitoefening van het recht om een verzoek in te dienen - Niet-naleving van de voorlopige maatregel krachtens artikel 39

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1557/19 - 21-06-2022

  (Akkad t. Turkije) Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – verwijdering naar Syrië zonder onderzoek van het risico op slechte behandeling – begunstigde van bescherming in Turkije – geen formele verwijderingsbeslissing – ondertekening verklaring van “vrijwillige” terugkeer zonder voldoende garanties – terugkeer niet vrijwillig – positieve procedurele verplichtingen – Schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) §1, 2, 4 (rechtsmiddel) en § 5 (geen mogelijkheid op vergoeding) - willekeurige de facto detentie – Tweede schending artikel 3 EVRM – handboeien in een bus transfer gedurende 20 uur –vernederende behandeling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38121/20 - 14-06-2022

  (L.B. t. Litouwen) Artikel 2 Protocol 4 EVRM (Vrijheid om het land te verlaten) - Formalistische weigering om vreemdelingenpaspoort opnieuw af te leveren aan langdurig ingezetene van Tsjetsjeense afkomst, voormalig begunstigde van subsidiaire bescherming en bang om contact op te nemen met Russische autoriteiten - Verzuim om afweging te maken en ervoor te zorgen dat maatregel gerechtvaardigd en evenredig is in individuele omstandigheden - Geen onderzoek naar situatie in land van herkomst en naar mogelijkheid om Russisch paspoort te verkrijgen in de praktijk

Pagina's