Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 40/2016 - 10-03-2016

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - 1. Residuair stelsel - 2. Toekenningsvoorwaarden - Verblijf in België van een natuurlijke persoon die het kind ten laste heeft - 3. Wees - Uitsluiting.

 • Grondwettelijk Hof - 18/2016 - 03-02-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door het kind - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering - Bezit van staat - 2. Verjaringstermijn - Kind ouder dan 22 jaar - Eén jaar vanaf de ontdekking van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn vader is. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 13/2016 - 27-01-2016

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - 1. Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid - 2. Beroep tegen beslissingen van de Commissaris-generaal. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Recht op toegang tot de rechter - 2. Redelijke termijn.

 • Grondwettelijk Hof - 2/2016 - 14-01-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming - Wijze van overdracht van de familienaam - Onenigheid tussen de ouders of afwezigheid van keuze - Familienaam van de vader. # Rechten en vrijheden - Gelijkheid van mannen en vrouwen.

 • Grondwettelijk Hof - 174/2015 - 03-12-2015

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - Leefloon - Bedrag - 1. Tarief 'samenwonende' - Rechthebbenden die uit het samenwonen een economisch-financieel voordeel halen - 2. Tarief 'alleenstaande'.

 • Grondwettelijk Hof - 168/2015 - 26-11-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 131/2015 - 01-10-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting.

 • Grondwettelijk Hof - 133/2015 - 01-10-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op sociale bijstand - Standstillverplichting.

 • Grondwettelijk Hof - 111/2015 - 17-09-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure / Subsidiaire bescherming - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Ontstentenis van beroep met volle rechtsmacht. # Rechten en vrijheden - 1. Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen - 2. Recht op een daadwerkelijk beroep.

 • Grondwettelijk Hof - 121/2015 - 17-09-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Beëindiging van de gezamenlijke vestiging - Slachtoffer van huiselijk geweld - Behoud van het verblijfsrecht - 1. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een andere niet-Europese vreemdeling heeft genoten - 2. Echtgenoot of partner, niet-Europese vreemdeling, die het recht op gezinshereniging met een Belg of een Europese vreemdeling heeft genoten. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 122/2015 - 17-09-2015

  Publiek recht - Nationaliteit - Procedure tot vervallenverklaring van de nationaliteit - Recht op een dubbele aanleg - 1. Belgen die welke onder de in artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bedoelde procedure vallen die voor het hof van beroep werd gevoerd - 2. Belgen die welke onder de in artikel 23/1, § 1, 1°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bedoelde procedure vallen, wier vervallenverklaring in bijkomende orde kan worden uitgesproken door de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt.

 • Grondwettelijk Hof - 102/2015 - 02-07-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming buiten het huwelijk - Erkenning door een man wiens biologisch vaderschap niet wordt betwist - Belang van het kind - Rechterlijke controle - Marginale toetsing. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.

 • Grondwettelijk Hof - 101/2015 - 02-07-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming buiten het huwelijk - Erkenning door een man wiens biologisch vaderschap niet wordt betwist - Belang van het kind - Rechterlijke controle - Marginale toetsing. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.

 • Grondwettelijk Hof - 94/2015 - 25-06-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming - Adoptie - Eenvoudige adoptie - 1. Voorwaarden - Vereiste van het voortduren, op het ogenblik van het verzoek tot adoptie, van de samenwoning tussen de verzoeker tot adoptie en de ouder van het kind - 2. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door beide adoptanten - 3. Toestemming van de moeder - Grond van niet-ontvankelijkheid - Geen beoordelingsvrijheid van de rechter. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind - Belang van het kind.

 • Grondwettelijk Hof - 91/2015 - 18-06-2015

  Huisvesting - Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huurwoningen - Partner van een sociale huurder - Toelatingsvoorwaarden - 1. Inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister - 2. Uitzondering - Tijdelijke bijwoonst - Vreemdeling die is ingeschreven in het wachtregister. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - 2. Recht op eerbiediging van het gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 89/2015 - 11-06-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Bevel om het grondgebied te verlaten - 1. Toetsing van de inachtneming van het recht om niet het voorwerp van een onmenselijke en vernederende behandeling uit te maken en van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Tijdstip van de toetsing - 2. Beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Daadwerkelijk beroep - 3. Personeel toepassingsgebied - a. Asielaanvragers en aanvragers van subsidiaire bescherming - b. Andere vreemdelingen - 4. Regelmatigheid van het verblijf gedurende de periode van het voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroep. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op de integriteit van de persoon - Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 3. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op daadwerkelijke rechtshulp.

 • Grondwettelijk Hof - 80/2015 - 28-05-2015

  Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten - Internationale samenwerking - 2. Federale bevoegdheden - Internationale betrekkingen - a. Leiding van de buitenlandse betrekkingen - b. Benoeming van diplomatieke en consulaire ambtenaren - c. Regeling van het statuut van het diplomatiek personeel - 3. Samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten - Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten in de diplomatieke en consulaire posten.

 • Grondwettelijk Hof - 59/2015 - 21-05-2015

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Begunstigden - 1. Vluchteling - 2. In België verblijvende vreemdeling die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. # Europees recht - Vreemdelingenrecht.

 • Grondwettelijk Hof - 68/2015 - 21-05-2015

  Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Staat of gemeente die in het ongelijk wordt gesteld naar aanleiding van een beroep op grond van artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek.

 • Grondwettelijk Hof - 56/2015 - 07-05-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielprocedure - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1. Asielzoekers die een eerste aanvraag indienen - Opschortend beroep met volle rechtsmacht - 2. Asielzoekers die een nieuwe aanvraag indienen - Niet-opschortend beroep - Onderzoek in rechte en niet in feite.

Pagina's