Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 49/2015 - 30-04-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Beroep - Rechtspleging - Elektronische behandeling - Door een advocaat bijgestane verzoekers - 1. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van het verzoekschrift - 2. Verplichting tot het elektronisch overzenden van een afschrift van de synthesememorie - a. Sanctie - Niet-ontvankelijkheid - b. Ontstentenis van regularisatiemogelijkheid. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.

 • Grondwettelijk Hof - 43/2015 - 26-03-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Voorwaarden - Bewijs van een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie - 1. Vreemdeling die met een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt - 2. Vreemdeling die met een Belg huwt of die met die laatste is verbonden door een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig met een huwelijk in België wordt beschouwd. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

 • Grondwettelijk Hof - 39/2015 - 19-03-2015

  Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Asielzoekers - Recht op materiële hulp - Verlenging - Bijzondere administratieve of humanitaire situatie - 1. Vreemdelingen die ouder zijn van een Belgisch kind - 2. Vreemdelingen die ouder zijn van een kind met de Nederlandse nationaliteit.

 • Grondwettelijk Hof - 35/2015 - 12-03-2015

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 34/2015 - 12-03-2015

  Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Programma's - Ontstentenis van het recht voor een ouder om op eenvoudig, niet anders gemotiveerd verzoek een vrijstelling te verkrijgen voor zijn kind om het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer te volgen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van eredienst en meningsuiting - 2. Recht op onderwijs

 • Grondwettelijk Hof - 26/2015 - 05-03-2015

  Publiek recht - Nationaliteit - Vreemdeling die huwt met een Belg - Procedure van nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen - 1. Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk - 2. Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen

 • Grondwettelijk Hof - 24/2015 - 05-03-2015

  Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - Sociale huisvesting - 1. Persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder - a. Verplichting om zijn bereidheid te tonen Nederlands te leren - b. Inburgeringstraject - 2. Voorwaarden voor de verhuring en vervreemding van het bescheiden woonaanbod - Delegatie aan de Regering en de gemeenten. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Huisvesting - 2. Federale bevoegdheden - Burgerrechtelijk statuut van echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Bescherming van de gezinswoning. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - Wettigheidsbeginsel - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. # Europees recht - Vrij verkeer van werknemers.

 • Grondwettelijk Hof - 6/2015 - 22-01-2015

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toeslag - Begunstigden - Kinderen die in een eenoudergezin met geringe inkomsten wonen - 1. Gehuwde volwassene die wordt verhinderd een gezin met zijn echtgenoot te vormen omdat die echtgenoot niet de vereiste machtigingen heeft verkregen om het grondgebied te betreden - 2. Volwassene die alleenstaande of gehuwd maar feitelijk gescheiden is

 • Grondwettelijk Hof - 155/2014 - 23-10-2014

  Art. 1, zesde lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag – GwH nr. 12/2013 - begunstigden - vreemdelingen - buitenlandse aanvrager die een kind ten laste heeft dat onderdaan is van een Staat die geen lid is van de Europese Unie - voorwaarde van vijf jaar verblijf in België - buitenlandse aanvrager die een kind van Belgische nationaliteit ten laste heeft - geen voorwaarde van vijf jaar verblijf in België – geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 139/2014 - 25-09-2014

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting ingesteld door de man die het kind heeft erkend - 1. Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat - 2. Vervaltermijn - 3. Gebrek in de toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - art. 330 BW - schending

 • Grondwettelijk Hof - 127/2014 - 19-09-2014

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven –art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin BW - Schending

 • Grondwettelijk Hof - 118/2014 - 17-09-2014

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door de persoon die de afstamming opeist - Vervaltermijn - Aanvang - Art. 25, § 1 Wet van 1 juli 2006 - Schending

 • Grondwettelijk Hof - 95/2014 - 30-06-2014

  Asielzoekers - recht op materiële hulp - tweede asielaanvraag - afschaffing van het recht op materiële hulp - ontstentenis van financiële hulp van OCMW - recht op materiële hulp tijdens de voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroepsprocedure en tijdens de voor de Raad van State ingestelde cassatieprocedure - recht op maatschappelijke dienstverlening - afschaffing - burgers van de Unie niet-Belgen die de status van werknemer hebben of behouden en hun familieleden - burgers van de Unie andere dan werknemers en hun familieleden - levensonderhoud - werkzoekende Unieburgers en hun familieleden - dringende medische hulp - onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden gedurende de eerste drie maanden van het verblijf - recht om een menswaardig leven te leiden - recht op sociale bijstand – standstill-verplichting - rechten van het kind - belang van het kind

 • Grondwettelijk Hof - 86/2014 - 06-06-2014

  Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Uitbetaling - Voorwaarde van verblijf in België - 1. Buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven - 2. Belgische gerechtigden die in het buitenland verblijven - 3. Buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven en die niet aan die voorwaarde zijn onderworpen. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.

 • Grondwettelijk Hof - 82/2014 - 22-05-2014

  Grondwettelijk recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie - 1. Staatlozen - 2. Vreemdelingen die hun nationaliteit niet kunnen bewijzen - Uitsluiting

 • Grondwettelijk Hof - 62/2014 - 03-04-2014

  Art. 8, § 1 Wet Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers – art. 191 Gw. – art. 23, derde lid, 1° Gw. – arbeidskaart - arbeidsvergunning - voorwaarden voor toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking - economische, sociale en culturele rechten - recht op arbeid - wettigheidsbeginsel - delegatie aan de uitvoerende macht - geen schending

 • Grondwettelijk Hof - 1/2014 - 16-01-2014

  Asielprocedure / Subsidiaire bescherming - Veilig land van herkomst - Beslissing tot niet-inoverwegingneming die de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft genomen - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechten en vrijheden - Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen - Recht op een daadwerkelijk beroep

 • Grondwettelijk Hof - 166/2013 - 19-12-2013

  Onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen - Omstandigheden van de opsluiting - Plaatsen die aangepast aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen zijn - Gezinnen met slechts één minderjarig kind - Mogelijkheid om in een eigen woning te verblijven - Minderjarige kinderen wier ouders beslissen om de voorwaarden van de met de Dienst Vreemdelingenzaken gesloten overeenkomst niet na te leven - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Rechten van het kind - Belang van het kind - Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - Recht om een menswaardig leven te leiden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

 • Grondwettelijk Hof - 165/2013 - 05-12-2013

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door de persoon die de afstamming opeist - Vervaltermijn - Aanvang - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Rechten van het kind - Belang van het kind - Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter

 • Grondwettelijk Hof - 123/2013 - 26-09-2013

  Prejudiciële vraag – Wet 8 juli 2011 - gezinshereniging - ontstentenis van een overgangsbepaling die de inwerkingtreding regelt van de nieuwe regelgeving - gezinshereniging met ascendenten - meerderjarige Belg – art. 40ter Vw. - niet-Belgische Europese burger – art. 40bis Vw. - rechten en vrijheden - recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – art. 10 Gw. – art. 11 Gw. – art. 22 Gw. – geen schending

Pagina's